Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det var de fire liste-toppkandidatene som satt i panelet. Som mange vet er det 5 valglister som stiller til kommunevalget i Gausdal nå, men MDG glimret med sitt fravær også på det tredje valgmøtet. Det gjør ikke situasjonen så mye bedre at de heller ikke har vært så nøye med å møte opp i kommunestyret denne perioden.

Møteleder var Ap-veteranen Torstein Rudihagen og salen rommet bare ca. 25 tilhørere. Det er ca. 150 mindre enn på siste valgmøte som Pensjonistforeningene arrangerte der eldreomsorgen var tema. Det sier litt om hva slags sak som skaper engasjement-

Tema denne gang var det meste, men det ble i grunnen snakket lite om barn og unges oppvekst- vilkår. Å bedre økonomien var det stort fokus på. Den vanlige leksa om igangsatte prosesser og utredninger som pågår var hovedsvaret. Bygdalista sto på sitt standpunkt med klart karv om reduksjon av stillinger for å spare penger, beskjedne 5 hvert år i fireårsperioden. Ap og Tverrpolitisk ville jobbe smartere , få mere ut av hver krone og støttet seg på endringsvilje og bedre økonomistyring. Sp ville etter mange runder og til dels presset innrømme at Bygdalista hadde rett i at det måtte bli færre ansatte, men de ville ikke tallfeste det på den måten Viggo Haugen gjorde.

Det var ganske mye «historiefortelling» denne kvelden. Vi kan også minne om en historie ikke lenger siden en budsjettbehandlingen i fjor. Sagheim Sp formulerte en tekstendring som Formannskapet sluttet seg til der det het : «innsparingene framover MÅ skje gjennom reduksjon av antall årsverk» og videre «innsparingene må i størst mulig grad omfatte administrative oppgaver» Dette ble videre i vedtaket , som var enstemmig, formulert som »innsparingene ( underforstått færre tilsatte)skal legges fram til kommunestyret fra rådmannen i juni i år». Det saksframlegget inneholdt ingen slike konkrete nedskjæringer. Det må være lov til å spørre hva politikerne mener med sine vedtak og hvorfor de ikke følges bedre opp?

Helse og omsorg var ikke noe stort tema denne kvelden, og det har vært debattert ganske heftig to ganger før. Den store utredningen som er satt i gang er det de fleste politikeren «lener seg på». Den har bestått i å samle inn kunnskap nå de første 9 månedene av året. Videre arbeid er tenkt overlatt til Tjenestekomiteen for videre oppfølging. Det blir den nye komiteen som antagelig ikke er operativ før helt på slutten av dette året etter nytt valg nå. Tjenestekomiteen består av 7 medlemmer , de har ingen vedtaksmyndighet. Til nå har de stort sett tatt seg av planlegging og gjennomføring av dialogmøter med de ulike sektorer innen kommunens drift. Så har de stett litt på planprogrammet for noen nye planer. Men har de kommet fram til så mye konkret? Pensjonistene har reist berettigede spørsmål om eldreomsorgen her i Gausdal. De har heller ikke fått så mange konkrete svar annet enn at de og alle berørte skal bli involvert videre.

Det refereres ofte til et større tilsyn opp mot denne sektoren som ble gjennomført i vår og at det der ikke var noen avvik. Rapporten fra dette tilsynet er dessverre ikke kommet enda, det hadde vært på sin plass nå i valginnspurten når eldreomsorg er en så viktig sak. Det som betegnes som avvik i slike rapporter betyr vel klare lovbrudd? Det ville imidlertid være veldig rart om en slik større rapport ikke avdekker forhold der det er betydelig forbedrings-potensiale. Det er forhold som hvis de ikke blir rettet opp på sikt kan føre til avvik. Vi har enda ikke hørt en eneste politiker som vil ha fortgang i at denne rapporten skal legges fram. Det er ikke så mye som haster her og kanskje dette passer best etter valget?

Kommunestruktur og samarbeid kommunene imellom var et tema i debatten. Både Ap og Bygdalista har programfestet at de vil jobbe for at Gausdal skal bestå som egen kommune og at det ikke blir noen ny debatt om kommunesammenslåing i kommende periode. Ordførerkandidaten fra Sp måtte etter litt press forsikre om at også Sp vil at Gausdal skal bestå som egen kommune og at sak om kommunesammenslåing ikke blir tema framover. Musdalslien Sp la ellers til at hun ikke synes det var tatt nok hensyn til utredningene som var laget i forrige periode om kommunesammenslåing og særlig at dette måtte kunne brukes opp mot ytterligere interkommunalt samarbeid. Et slikt samarbeid var for øvrig alle enige om skulle videreutvikles både på grunn av økonomi og for å få bedre faglighet i tjenesten. Olstad, Tverrpolitisk liste, var nok mer åpen for å reise diskusjonen om kommunesammenslåing på nytt.

Klima og miljø var tema som også ble reist fra salen. Ikke særlig mye konkret å hente her heller. En vanskelig og viktig sak var alle enige om. Det ble referert til nok en plan – Ny klima og miljøplan som skulle utarbeides. Det ble fra salen minnet om at den forrige slik plan utløp i 2013. Den inneholdt også en del gode forslag, men lite er satt i verk av det.

Alle 4 i panelet rakk opp handa når Rudihagen spurte om de hadde lyst til å bli ordfører. Begrunnelsen var ganske lik. De så på det som en interessant jobb og det å være en ambassadør /døråpner utad for kommenuen. Det var vel bare kandidatene fra Ap og Sp som grunngav svarene med et visst håp om at det skulle skje? I sluttappellene ble det heller ikke noen revolusjonerende uttalelser. De to som vel i realiteten kjemper om ordførertittelen fra uttrykte seg slik oppsummert i sluttappellen:

Musdalslien Sp ville være en ordfører for hele bygda og gjerne gå fra å være «hobby politiker» til heltidspolitiker og hun ville lytte til bygdas innbyggere og arbeide for et godt politisk samarbeidsklima.

Høistad Ap ville som ordfører i det han håpet var sin tredje periode arbeide for gode fellesskapsløsninger og at kommunen skulle bli en attraktiv plass for bosetting og næringsliv. Det ville ikke være rom for større nye offentlige investeringer i neste periode. Nå må det nedbetales gjeld og bygges opp igjen reservene.

Olstad Tverrpolitisk liste ville få Gausdal ut av den økonomiske bakevja de var kommet i og bygge opp igjen reservefond for å møte framtidas utfordringer. Så kom uttalelsen om at hans liste ville støtte en ordførerkandidat fra Senterpartiet hvis det ble nødvendig. Da er han tilbake med støtte til sitt gamle parti.

Bygdalistas Viggo Haugen vil jobbe for et eget nytt hovedutvalg for helse og omsorg fordi dette blir så viktig framover. Han ville også ha et eget eldreombud for å hjelpe folk på en ubyråkratisk måte som mente de ikke hadde fått de tjenester de hadde krav på. Viktig for han var også at når nytt delegasjonsreglement skulle vedtas måtte det innskrenke kommuneadministrasjonens myndighet og overføre mer myndighet tilbake til Formannskap og kommunestyre.

Ellers var alle enige om at Granheim skulle bestå, at det ikke skulle være konkurranseutsetting eller privatisering av helse- og omsorgstjenester. At fylkesvegene måtte rustes opp til en forsvarlig standard og at arbeidet med gang og sykkelveg mellom Østre og Vestre måtte igangsettes.

Torstein Rudihagen ledet møte og tok for seg de ulike temaene. Han gav muligens litt for god taletid til sin partikollega, sittende ordfører? Om de vel 20 som møtte opp ble noe særlig klokere står igjen å sjå. De politiske partiene blir sikkert å treffe ute i bygda nå til helga og på Gausdalsdagen 7. september. Da kan du spørre mer og sikkert få roser fra Ap (importerte har vi lest). Det meldes om at forhåndsstemmingen er god, bedre enn ved siste stortingsvalg på samme tidspunkt. Så viktigste budskap til alle må være bruk stemmeretten og gå til valg!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts