Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Det er stilinger som Vaktmester og Driftsoperatør, begge ved teknisk enhet / Driftsstasjonen som er lyst ledige med søknadsfrist nå. Det er ikke lett å se at disse funksjonene hører inn under samfunnskritiske kjerneoppgaver som ikke en periode kunne løses med intern omrokkering?

Gausdal kommune er i en svært presset økonomisk situasjon og er kommet på Robeklista. Uventede kostander i forbindelse med Corona-epidemien vil forverre dette ytterligere. Så hva slags signaler gir da slike stillingsutlysninger under disse forhold?

Det gir mange signaler.

Først og fremst at det vises en uansvarlig holdning fra kommuneledelsen for å prøve å redusere lønnskostnader totalt sett.

For enheten dette gjelder viser det også liten vilje eller kreativitet for å prøve å løse redusert bemanning internt i allefall for en periode framover.

Teknisk enhet lever i en slags beskyttet verden under begrepet «sjølkostområde». Det er et begrep som svært få har kommet under huden på. Det skal synliggjøre at denne enheten har like store inntekter som utgifter og således ikke er en belastning for økonomien, i allefall på sikt. Men sjølsagt belaster kostnader her både i form av lønns- og kapitalkostnader til store investeringer budsjettet og en krone spart her er en krone spart for hele kommuneøkonomien. Men tradisjonen viser at det ikke er slik en tenker på denne sektoren.

Alle utlysninger av stillinger skal nå vurderes av omstillingsutvalget. Det blir interessant å se referatet fra behandlingen av disse utlysningene. Er det virkelig slik at disse oppgavene ikke kunne vært løst av intern omprioritering, eller bruk av ansatte som kanskje er eller blir permitterte grunne Coronaepidemien?

Det er slike spørsmål bygdafolket stiller seg og som selvfølgelig bevilgende politikere også må tørre å stille med stor tyngde. Få inn teknisk sjef til kommunestyret og be han gi en oversikt over alle ressurser i enheten og bevise at det er tvingende nødvendig å ansette nye folk nå.

Det er snakket løst om begrenset stillingsstopp i en vanskelig økonomisk situasjon. Nå må dette forsterkes med gjeldende politiske vedtak som sier at det ut dette året er FULL stillingsstopp for utlysning av faste stillinger så sant det ikke gjelder stillinger som går ut over liv og helse.

Det er helt utrolig hvis overtallige, som da tydeligvis ikke finnes på teknisk enhet, ikke kan læres opp til å fungere i en vaktmesterstilling. Da må en se hele enheten eller hele kommunen og den enkeltes kompetanse samlet. Det er vel også på sin plass å minne om at ved budsjettbehandlingen før jul ble vaktmestertjenesten spesifikt nevnt som en sektor det måtte settes ekstra fokus på. Det er det vedtak på men inntrykket som fester seg er at vedtak tar en som det passer seg. Signalet dette gir er etter mitt syn helt uforståelig i en vanskeligstilt økonomi.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts