Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det er fem lister til lokalvalget i høst. Tre partiprogrammer er klare i tekstversjon og da får vi konkludere med at det er  de  partiene som har kommet lengst i forberedelsene til kommunevalg.

De tre er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Bygdalista. Miljøpartiet De Ggrønne og Tverrpolitisk Fellesliste med H,FRP og V er ikke klare enda.

Hovedbudskap

Eller visjon som noen kaller det.

Arbeiderpartiet vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. Et velferdssamfunn der folk yter etter evne og får etter behov.  Men i denne overordnede målsettingen merker vi oss at det med uthevet skrift står: Gausdal AP går til valg på at Gausdal skal bestå som egen kommune. Vi mener en kommunereform fører til sentralisering av samfunnet vårt som vi ikke ønsker oss. Et veldig klart budskap som virker troverdig på at dette partiet blir ikke med på en ny runde med arbeid for å slå sammen kommunene her i regionen.  Vi kan gjøre oss ferdig med dette kommunestrukturbegrepet og ta de tre andre på samme sak.

Bygdalista: Arbeide for å opprettholde Gausdal som egen kommune.

Senterpartiet: Gausdal Sp ønsker at Gausdal skal bestå som egen kommune.

Det er vel en nyanseforskjell her som bør interessere velgerne og gi grunnlag for mere detaljerte spørsmål i valgkampen?  For kommunesammenslåingssaken er ikke lagt død hverken sentralt eller lokalt. Kommunalministeren maner til økt innsats og lokale friere er på banen med forslag .Alle tre partiene trekker fram videreutvikling av interkommunalt samarbeid.

Senterpartiets visjon er: Stuttreist politikk. Folk skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag og føle nærhet til beslutninger som blir tatt.

Bygdalista: Vil samarbeide med alle på tvers av partiskiller om praktiske løsninger til beste for befolkningen i Gausdal.  De vil ta hele bygda i bruk og mener de gjennom politisk arbeid fra 1995 har bevist at det kan drives ansvarlig lokalpolitikk uten noen bestemt partitilknytning.

Det var hovedoverskriftene. I denne første smakebiten skal vi se litt nærmere på tre viktige sektorer.

Helse og Omsorg.

Arbeiderpartiet vil styrke hjemmetjenesten, pleie og omsorgstjenesten skal ikke privatiseres. De vil øke kompetansen for ansatte i denne sektoren og de sier at: «ved behov skal våre innbyggere få tildelt sykehjemsplass eller omsorgsbolig». Hva som ligger i det kan sikkert utdypes nærmere under valgkampen?

Senterpartiet vil legge vekt på forebyggende arbeid og styrke skolehelsetjenesten. Styrke avlastningstilbudet og styrke dagtilbudet til personer med demens. Så har de også en litt vagere formulering: «se på mulighetene for å etablere alternative boløsninger for eldre».

Bygdalista gjør hesle, omsorg og psykiatri til en hovedsak i sitt program. De vil gjeninnføre eget hovedutvalg for denne sektoren med 5 politisk valgte medlemmer som har vedtaksmyndighet. De vil etablere et eldreombud, eventuelt i samarbeid med nabokommunene. Ombudet skal kunne kontaktes for råd og veiledning hvis du ikke får de helse- og velferdstjenestene du trenger eller er misfornøyd med de tjenester du får. Ombudet skal også gi bistand til å løse konflikter mellom bruker og tjenesteyter. De vil også garantere at det skal være to omsorgssentre i kommunen med den funksjonsdelingen som er i dag (demens Forset, somatikk Follebu) De vil også ta i bruk igjen bofelleskap for eldre i Flatavegen, Forset.

Det er nok ingen tvil om at helse og omsorgsektoren vil gi de største utfordringer framover og slik sett også blir en sentral valgkampsak. Forsmaken på hva framtidas tjenester i denne sektoren blir får det sittende kommunestyret alt på møte i juni nå. Da skal rådmannen legge fram en første skisse til en plan for framtidas eldreomsorg i Gausdal. Det som politikeren heller ikke kan unnlate å svare på under valgkampen er at sittende kommunestyre har vedtatt et langtidsbudsjett som varsler dramatiske kutt nettopp for denne sektoren framover. Beløpene er antydet til 8 – 10 millioner årlig. Omregnet i årsverk, som vel er hoved utgiftene i denne sektoren, blir det en reduksjon på 15-20 årsverk. De som går til valg må svare på hvordan dette skal skje og det enda skal ytes forsvarlige lovpålagte tjenester.

Skole og oppvekst er en annen viktig sektor

Bygdalista vil garantere for at tre barneskoler skal bestå i framtida.

Arbeiderpartiets tekst er: «beholde tre barneskoler i bygda med fokus på innholdet i skolen».

Senterpartiet vil «opprettholde dagens skole – og barnehagestruktur. Det er tilsynelatende enighet om strukturen eller antall barneskoler her i bygda i framtida. Ap vil søke om forsøksmidler for å få til heldagsskole på barnetrinnet. Alle vil satse på godt faglig innhold i skolene, fokus på fysisk aktivitet og varierte fritids – og aktivitetstilbud, kulturskole/ kulturtiltak for alle aldre.

Næring og miljø

Arbeiderpartiet: legge til rette for tilstrekkelig utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler, vektlegge miljøhensyn i kommunens planer og innkjøp. Jobbe for utbygging av bredbånd i hele kommunen Profilere Gausdal som Nasjonalparkkommune, videreføre tilskudd til private veger

Senterpartiet: Unngå nedbygging av dyrka jord, ha en offensiv landbruksplan og legge til rette for et aktivt skogbruk og økt bruk av bioenergi. Legge til rette for ladestasjoner for elbil, være pådriver for mer bruk av tre i bygg.

Bygdalista:  Ruste opp fylkesvegnettet, ta vare på kulturlandskapet og  fjellressursene, gjennomføre jevnlige oppryddinger av plast og annet avfall i vassdrag og utmark. Fullføre gangveg mellom østre og vestre (også programpost hos Ap). Aktivt støtte jord- og skogbruk og lokal matproduksjon.

Bygdalista er også den eneste lista som har eget punkt om politikk/administrasjon. De vil at de folkevalgte skal ta tilbake styringen av kommunen og vil ha en kritisk gjennomgang av delegasjons-reglementet som overfører beslutninger til administrasjonen.

Eiendomsskatten er det ingen som nevner denne gangen. Det har vært vanskelig å holde disse løftene om faste promillesatser. Nå kommer den ofte utskjelte regjeringa lokalpolitikerne til unnsetning med at makssats for denne skatten blir 5 promille fra 2020. Det betyr imidlertid et bortfall av inntekter for Gausdal på 7-8 millioner som må dekkes inn på en annen måte.

Dette var noen smakebiter og oppramsingen yter på ingen måte partiene full rettferdighet. Det skal lages ei valgavis som de forgående år der program og bilder blir med.  Tar du vare på disse valgavisene kan det være en interessant øvelse å se på hva politikerne lovet for fire år siden. På noen punkter kan en nok merke at beskrivelsen i Øystein Sundes vise stemmer: «Det politikerne lover har de glemt dagen etter- sånn er det bare!» De enkelte partiene vil nok også trykke opp programmene til utdeling på stands og møter gjennom sommeren. Valgkampstart vet vi ikke noe eksakt om enda. Men bra med aktiviteter den siste måneden før valgdagen er vel et sikkert tips?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts