Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Hvordan  Gausdal  kommune ledes, omfang og bemanning  bør bli en svært aktuell sak i det pågående omstillingsarbeid nå framover. Det er poengtert fra kommunestyret at nedtak av antall ansatte i vesentlig grad må være i administrative stillinger slik at førstelinja ikke rammes. Ser en på nabokommunen Lillehammer og deres håndtering av å ta ned utgiftene gir det ingen trygghet for at skole og helse vernes i slike prosesser i kommunene. Da blir det interessant å se hvordan Gausdal har tenkt å løse dette.

Men da må en også vite hvordan ledelsen er organisert og bemannet pr i dag. Det kalles en tonivåmodell slik kommunen er organisert nå. Med kommunedirektør på toppen, Ranveig Mogren ,og to kommunalsjefer under der, Catrine Furu og Harald Landheim, som har hver sine ansvarsområder for det som nå er organisert i 8 enheter. Kommunedirektøren har direkte overordna ansvar for enheten helse og mestring mens de 7 andre enhetene er fordelt på de to kommunalsjefene med Furu som overordnet for Skole og barnehage, Familie og inkludering samt kulturenheten. Landheim har overordnet ansvar for enhetene habilitering, rehabiliterng og legetjenester, teknisk enhet og felles landbrukskontor. I stabsfunksjoner i kommunaldirektørens strategigruppe er det nå 8 rådgivere. Det er Økonomisjef Marit Bråten Homb, Kontroller Pål Vorkinn, Plan og miljørådgiver Jon sylte, Kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen, Folkehelserådgiver Marit Lang-Ree Finstad Rådgiver Bjørn Resset og Næringsrådgiver, medkontorsted i Lillehammerregionen Vekst, Dag Høiholt Vågsnes og til sist personalrådgiver Frode Frydenlund.

Allerede her i «toppetasjen « kan en vel tenke seg reduksjoner, det ville i alle fall vært naturlig i enhver annen bedriftssammenheng som sliter økonomisk? Trengs to kommunalsjefer og trengs alle rådgiverne får vi håpe politikerne stiller spørsmål om? Det må de gjøre hvis de mente noe med at nedtak først og fremst måtte skje i administrative stillinger. Under denne toppadministrasjonen finner vi nå 8 enheter med hver sin enhetsleder: Skole og barnehage, Ingvild Bøe. Familie og inkludering Sølvi Bergset, Kulturetaten , Edel Klaape-Aasdal, Teknisk etat, Torbjørn Furuhaugen, Felles landbrukskontor, Marie Skavnes, Helse og mestring , Inger Ellen Walhovd, Habilitering , Annichen Ødegård, Rehabilitering og legetjenster Eldbjørg Jordhøy. Under disse igjen er det et ulikt antall avdelingsledere.

Uten å ha detaljkunnskap om dette kan det vel se ut til at det kunne klart seg med færre enheter og dertil færre enhetsledere? Skole, barnehage og familie/inkludering ligner vel mye på hverandre? Det samme gjør vel habilitering og rehabilitering selv om det her også hører til legetjenesten ved det kommunale legekontoret?

Legekontordrift er nok et kapittel for seg. Kostra-tall viser at denne tjenesten er unaturlig dyr i Gausdal. Det bør vel føre til at det gjøres analyse på produktiviteten der? Det er 6 fastlegestillinger på Gausdal Legesenter pluss andel av kommuneoverlege, turnuskandidat og vikarlege. Med 7 personer i kategorien sektretær/sykepleier på legesenteret er det totalt 16 personer som tar seg av pasientene i Gausdal minus de 1200 som er på privatpraktiserende lege, Antonia Karper i Forset. Gjennomsnitt antall listepasienter for fastleger i landet er nå 1100 for hver lege. Snitt-tallet for Gausdal Legesenter sine leger er slik det kan regnes ut etter Helfo sine tall under 800 på hver. Når alle steiner skal snus så kan ikke legetjenesten i kommunen være unntatt.

Vi har bedt om innsyn i lønn for alle lederstillinger i Gausdal kommune. Det har vi enda ikke fått, men dette er klart offentlige tall etter avisa sin mening. Tar vi de 19 topplederne og forsiktig regner 1 million i lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter, pensjon mm på hver så er dette ett tall på rundt 20 millioner. En betydelig prosentandel av kommunens totale lønnsbudsjett. Da skjønner alle at en reduksjon på stillinger her monner adskillig mer enn å fjerne en hjelpepleier, hjemmehjelp eller vaktmester? Vi venter spent både på tallene og hvor de varslede nedtak i Gausdal kommune kommer.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts