Skip to main content
annonser
Politikk
Forsettunet kan bli helt eller delvis nedlagt
Forsettunet kan bli helt eller delvis nedlagt
Olav Iverslien
Redaktør

 Saksutredningen består av en dokumentmengde på 130 sider, på slutten av alle delutredningene har en prøvd seg med en oppsummering. Å lese og analysere alt dette tar tid. Politikerne har en snau uke på seg til dette og vi tviler på om alle kommer greit gjennom alt som er skrevet? Det har heller ikke jeg gjort, men velger og ta fatt i delutredning nr. 1 om sykehjemsdrift, kanskje fordi den også har de met dramatiske konklusjonene.

Etter mye klipp og lim- faktastoff på de 7 første sidene i denne utredningen som er på totalt 28 sider møter vi realitetene. «Hospital at home» dukker opp som et nytt ord. Sjukehjemsplassen blir i hjemmet! Kommunen får ikke mulighet til å gjøre det de gjør nå, det må pårørende og frivillige hjelpere ta over.

Så møter vi litt matematiske beregninger mest basert på KOSTRA tall. Gausdal har etter nedleggelse av de 6 plassene i Forset nå 63 institusjonsplasser. Det er vistnok et par prosent over ønskelig eller gjennomsnittet. Så kommer kunstgrepet en går over til å kalle dette for Heldøgns omsorgsplasser forkortet HDO og da kan en telle med de 36 bofelleskap-leilighetene som er i Follebu forutsatt at de omgjøres. Med en utvidet definisjon av responstid på 10 minutter kan de betjenes fra sjukehjemmet. En annen «fordel» er at de som bor der da betaler husleie og medisiner. Dette er en utvikling som for så vidt er testet ut i Forset allerede der beboerne på bofelleskap/omsorgsbolig i realiteten er pleiepasienter. Så får Gausdal plutselig nesten 100 plasser HDO og det er åpning for å legge ned en eller flere sjukehjems-avdelinger. Det er også drøftet å stenge ett av sjukehjemmene. Det ser ikke noe forslag om hvilket av dem men skinner tydelig igjennom at det blir Forsettunet.

Det «beste» vil være å få stengt eller lagt ned avdelinger leser vi, for man har funnet ut at så lenge det finnes plasser har de lett for å bli brukt. Underforstått av pasienter som helst ikke skulle vært der.

Etter denne regneøvelsen har utredningen konkludert med at en kan legge ned en eller flere grupper (innen en avdeling), en kan legge ned en eller flere avdelinger eventuelt stenge ett av sjukehjemmene. De fleste trenger kanskje en pause for å fordøye det de leser? Jeg gjorde i allefall det. Dette er forsøk på en kortversjon, og det vil illustrerer hvor kynisk og teoretisk det hele er framlagt. Hvor det skal bli av de som nå bor i disse leilighetene som kan bli sjukehjem light sies det ikke noe om.

Det sies heller ingen ting om hvordan de gamle i Gausdal har det i dag, eller hvordan de som er pasienter på sjukehjemmene i dag har det, Og det er på samme dag som Forbrukerrådet oppfordrer kommunene om å foreta jevnlige brukerundersøkelser og å offentliggjøre resultatene av disse.

Det dveles forholdsvis mye rundt å legge ned ett av sjukehjemmene. Det kan tenkes at kravene til økonomisk nedtak blir så stort at det er nødvendig kan vi lese. Etter å ha fulgt nesten alle politiske debatter i det siste kan vi ikke huske at dette har vært oppe som politisk tema en eneste gang. Så «skrytes» det at liggetiden i institusjon nå er såpass mye kortere at å tømme en avdeling eller hele institusjonen for den del kan la seg gjennomføre. Det er vel bare å stramme ytterligere inn på tildelingspraksis? Den er for øvrig også nevnt og er tydeligvis alt for raus pr. i dag. Men oppleves den slik for de som søker eller er pårørende?

Så nevnes det i en bisetning kjøkkendriften som er i Forset for begge sjukehjemmene. Den ryker selvsagt når det andre der skal legges ned og det er i egen vurdering nevnt at matombringing, kantinedrift og/eller hele kjøkkendriften kan løses med det fine ordet «interkommunalt samarbeid» Sagt på en annen måte en kan kjøpe all maten fra Lillehammer og slutte med servicepreget virksomhet. Og det i en tid da sentrale politikere har løftet fram dette med egen kjøkkendrift og betydning av god hjemmelaget mat og hva det har å si for en utsatt gruppe med hensyn til ernæring og den betydningen måltidsopplevelsen har for trivsel og helse. Hjemmeboende kan spise Fjordland leser vi. En vet ikke om en skal le eller gråte.

Trengs en ny pause?

Økonomi er berørt. En nedlagt sykehjemsavdeling betyr innsparing på 10 millioner årlig, et helt sjukehjem antagelig det dobbelte pluss eventuelt inntekt ved avhending i forhold til riving og benytte tomta eller selge bygget. Jo det står i rapporten! Så koster det å opp-bemanne hjemmetjenesten til å gi disse pasientene en et antagelig dårligere tilbud 9 4-5 millioner ( for en avdeling) altså en teoretisk innsparing på ca. 5 mill .Det er i nærheten av det langtidsbudsjettet er stipulert til nedskjæring i denne sektoren. Er det mye penger? Ja det må selvfølgelig politikerne spørre seg om. Vi har før vært innom overbefolka stabs-stillinger , overlappende enhetsledere og 9 personer på pensjonistlønn. Sammenlignet med disse postene tror jeg det er småpenger

. Involvering og framdrift

På møtet i eldrerådet i går var det stor fokus på å involvere alle berørte i denne viktige prosessen. Kommunedirektøren satt ved bordet og viste selvfølgelig hva som var skissert. Det kunne neppe være noen sperrefrist på disse opplysningene og de var ikke skrevet natt til i dag. Det som foreslås må vel de interesserte nærmest betrakte som et hån? Møte med ungdomsråd og eldreråd, møte med friviligheten og at tjenesteutvalget skal møte befolkningen i en 3- tre- timers økt på biblioteket eller annet egnet sted. Folkemøter er ikke nevnt. Kommuneledelsen har før nevnt at de ikke har tro på slikt.

Så er det litt om framdriften. Kommunestyret skal få framlagt en nedbemanningsplan allerede 15 mars. Disse to sakene griper mye inn i hverandre, med eller uten hensikt? Derfor påpekes det at hele omsorgsutredningen bør følge samme tidsløp altså avgjøres på noen korte uker nå. Det er etter å ha hørt om dette som mest har foregått i lukkede prosesser i halvannet år snart nå. Vi kan godt gjengi eldrerådets uttalelser om enveis lange beslutningsprosesser med liten eller ingen meningsutveksling. Den passer akkurat på det vi ser nå. Skaper dette ro og tillit eller bare enda mer oppgitthet og frustrasjon?

Å kalle dette en total overkjøring med hensyn til involvering er ingen overdrivelse, I disse dager er det i gang en omfattende støtteaksjon for å beholde akuttsykehus på Lillehammer. Tiden må snart være inne for en aksjon til å beholde en verdig eldreomsorg her i Gausdal!

I utredningsgruppa har det vært sentrale medarbeider/ledere for institusjonene. Det er lov å undres over at de nærmest går inn for å legge ned egen virksomhet. Det må føles rart for medarbeiderne der? De som ikke går inn for dette er Fagforbundet og Sjukepleierforbundet som har levert uttalelser mot delutredningen for Sjukehjems-nedleggelser. Det er særlig økende antall demente pasienter som der brukes som argument mot planene. Dette med demens er også så vidt belyst i utredningsrapporten som bekymringsverdig. I går kom Generalsekretær i LHL, Mina Gerhardsen, med en ganske skarp advarsel til kommunene om at de ikke er rigget for økningen i demenssjuke. Hun påpekte at de demente blir boende for lenge hjemme og at det sliter ut og gjør pårørende også til sjuke og pleietrengende. Et tankekors opp i alle tall-øvelsene som er gjort her. Gausdal har 80-90 hjemmeboende demente. De blir ikke bedre av sjukdommen framover.

 Møte i Tjenestekomiteen neste fredag er første runde i denne viktige saken. Møt opp på møtet alle som er berørt og interessert i denne saken. Det bør være mange!. Komiteleder sammen med ordfører burde flytte møtet til kommunestyresalen og overføre på nettet. Det blir antagelig ikke mange høringer i denne saken. Derfor gjelder det å følge med fra start.

Det er 5 andre delutredninger, jeg orker ikke flere i første omgang men kan kort nevne Flatavegen 6 som har skapt mye lokalt engasjement siste to årene og som faktisk har gjeldende kommunestyrevedtak liggende på at huset skal istandsettes til omsorgs-leiligheter for eldre. Konklusjonen nå er at det skal bli 3 store og 2 små leiligheter som omsorgsboliger for pasienter med psykiske helseproblemer og rus.

Vi har før tegnet et verst tenkelig scenario om at alt ved Forsettunet blir nedlagt og at neste post for å legge alt i Vestre dalføre er å stenge barneskolen. Vi håpet ikke å få rett så fort men ser dessverre at det kan skje. Nå må du snakke med en politiker og si den mening! I Tjenesteutvalget sitter :Jon Arild Sagheim(leder) , Ingvild Aarhus, Heidi Kristiansen, Ingvild Hårstadhaugen, Mari Nerjordet, Olav Olstad og Tor Egil Klufthaugen. De har et stort ansvar framover før de leverer sin innstilling til politisk behandling.

Når det snakkes om «strukturgrep» på kommunespråket er det grunn til å bli nervøs. Det betyr nesten alltid nedleggelser. Men det går ei grense for hvor store strukturgrep en skal tåle uten å si fra. Det som skjer nå er mer å kalle overgrep mot en svak gruppe og et strukturgrep som for all tid vil kunne ødelegge Vestre Gausdal og Forset som bo- og arbeidsområde. Tenk dere om alle ivolverte og alle innbyggere!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts