Skip to main content
annonser
Politikk
En hel sjukehjemsavdeling foreslås nedlagt. Hvor sies det ingen ting om
En hel sjukehjemsavdeling foreslås nedlagt. Hvor sies det ingen ting om
Olav Iverslien
Redaktør

Saken er skrevet av Ole Edgar Sveen og Cathrine Furu og stilet i kommunedirektørens navn for forslagene. Den er på 55 sider og anbefales ikke å lese for de som vil ha nattesøvn og humør i behold denne maihelga. For det er brutale forslag som legges fram her. Gjennomgangsmelodien er nedleggelser og mye strengere kriterier for alle typer helsetjenester. Jeg har lest mange saksframlegg i min tid som lokalavisjournalist, flere enn noen andre i bygda tør jeg påstå. Men dette er noe av det verste og mest inngripende i tjenester for velferd og helsehjelp som noen gang er lagt fram. Den skal behandles av Tjenesteutvalget allerede neste fredag. Hvis de tilslutter seg dette og med en følelse av at her har de virkelig hatt politisk innflytelse og påvirkning så er det helt uforståelig. De to forfatterne og kommunedirektøren bor ikke her i Gausdal, det er kanskje noe av forklaringen på at det blir så inngripende og brutale forslag? Men politikerne som skal sette sine navn på en innstilling og et vedtak bor her, de skal møte velgerne sine og stå for dette. Det må bli vanskelig?

Kort oppsummering

 

Hvor er det blitt av den brede politiske prosessen og den viktige medvirkningen for å høre alle gode innspill og meninger i denne saken? Politikerne lures inn i en skyggeprosess uten reel påvirkning mens administrasjonen driver politisk virksomhet så det holder. Er dette riktig rollefordeling i et demokrati?

Framlegget er mer eller mindre kjemisk fritt for innspill som har kommet i denne prosessen. Det er en utdyping og konkretisering av tidligere delutredninger som nå legges fram med en klar undertone om at nå må det tas omfattende grep og de må tas fort.

Og grepene som foreslås er nettopp det.

 

Bjrøkvin som nå er HVPU boliger foreslås gradvis nedlagt.

En sjukehjemsavdeling foreslås nedlagt, det er ikke spesifisert ved hvilken institusjon det skal skje, men føringene ligger nok der. Det blir 16 færre plasser, pluss de 6 som ble nedlagt i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul. Totalt 22 plasser, Da er 1/3 av alle sjukehjemsplasser her nedlagt i løpet av et halvår. Det skal gi en brutto innsparing på 10 millioner kroner. Nettogevinsten etter at en har oppjustert for kompensasjon i hjemmetjenesten har man ikke fått regnet ut enda.

Vi kan lese at å «tømme» disse plassen kan ta noe tid. Men her får Tildelingskontoret en nøkkelfunksjon ved å holde stramt igjen på ny tildeling. Kanskje det kontor/etat som har fått hardest kritikk i den prosessen som nå har vært grunnet arrogant behandling av søkere og dårlig informasjon/veiledning. Men nå blir det altså adskillig strengere, eller verre fra den kanten.

Det blir mye strengere å få institusjonsplass, det skal det også bli for å få omsorgsbolig og hjemmetjeneste. For mange får et lite tilbud (få timer) fra Hjemmesykepleien. De som får lite hjelp må nå greie seg sjøl kan en lese mellom linjene. Her må det prioriteres strengt og brutalt.

Å få plass på Dagsenter skal også forbeholdes de som er aller dårligst.

Gausdal får et mye dårligere tilbud til pleietrengende og det er for å spare penger. Mindre hjelp koster mindre så enkelt og brutalt er det

. Matombringing skal fortsette, men etter et mye strengere regime. Du må ta den maten du får og dessert kan du kjøpe på butikken. (stramme det inn så det nedlegger seg sjøl) Kantinene stenges. De som kjøper seg søndagsmiddag på Forsettunet kan kjøpe den hvor som helst andre steder kan vi lese. For kantinedrifta stenges i helgene. Oppvarmingskjøkkenet i Follebu legges også ned og følgelig ikke noe matsalg der. Kjøkkendrifta i Forset må effektiviseres betydelig.

Det skal satses på forebyggende og helsefremmende arbeid. Du skal bo hjemme så lenge det finns råd og det er understreket at alle eldre har ansvar for sin egen alderdom herunder egnede boforhold.

Det er berørt velferdsteknologi eller digitale tjenester som skal erstatte pleiere. Det omfatter, kameraer, mikrofoner og sensorer. Sikkert ikke så lett å bruke for en svekket person. Ikke for helsearbeiderne heller kan en lese. Derfor er det flere plasser understreket behovet for en ny stilling her som digital ressursperson. Det er vel en omplassert leder som har siktet seg inn på en ny jobb? Underlig at en slik sparesak må poengtere behovet for nye stillinger?

Denne nye og strengere praksisen regner de med vil fører til flere klager fra brukere som mener de ikke får det de har krav på. Rikelig ressurser for denne saksbehandlingen (som er krevende står det) er poengtert.

Alternativer og trusler

 

Det legges fram et alternativ der nåværende antall sjukehjemsplasser beholdes. Dette anbefaler selvfølgelig ikke kommunedirektøren og er raskt ut med at da er andre sektorer truet med omfattende strukturgrep. Nedleggelse av skole og barnehage trekkes freidig fram som eksempler på slike løsninger.

Så holdes det knallhardt fast på Fylkesmannens frist for innrapportering i forhold til Robeklista, 1.juli.. Det nevnes ikke at den samme Fylkesmannen har lempet på denne fristen hvis det er nødvendig i disse pandemitider. Her skal det bankes igjennom fort og effektivt. Spørsmålet er om det finnes politikere som evner å dra i bremsen og få både tall og fakta mere nøyaktig lagt på bordet? Om de vil legge inn noen som helst politisk påvirkning i denne viktige prosessen? Det står igjen å se.

Prosessen er godt koblet sammen med de andre sparetiltakene i en omfattende omstillingsprosess som en samtidig er inne i nå. Vi tillater oss et sitat fra en setning av politikernes «bestilling» derifra:

«Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder». I denne saken mer enn anbefales en ny administrativ stilling. Skjønn det den som kan?

Eldrerådets innspill (ikke nevnt med et ord) foreslår nettopp en organisatorisk ommøblering for omsorgssektoren med færre sjefer og mindre behov for et Tildelingskontor. Det ville gitt betydelig innsparing. Ikke vurdert.

Vi tar også med et sitat fra et anonymt innlegg til kommunen i denne saken: «Hvem har skylda for at kommunen er havnet på Robek-lista? Er det bygdafolket, eller de som har styrt økonomien i kommunen de siste årene? « Og ett til : « Nedleggelse av sykehjemsplasser betyr at de eldre i bygda må lide mer enn de allerede gjør» Jeg er redd for at det er en riktig vurdering.

Det er også verdt å merke seg at det påstås at for Planområde 11 er effektiviseringspotensialet tatt helt ut. Her nevnes ikke med et ord den dyre legetjenesten Gausdal har som ligger under dette planområdet. I andre sammenhenger sammenlignes det stadig med Kostra tall der andre kommuner driver billigere enn Gausdal. Her er tallene omvendt, men det er tydeligvis ikke noe en skal bry seg om? Fastleger med korte pasientlister og rikelig med hjelpepersonell har vi råd til.

Tjenestekomiteen har en snau uke på seg til å pløye gjennom uendelige ord og setninger om dette saksområdet. Det de bør bruke mer av tida si på er om de virkelig kan være bekjent av å stille seg bak en så redusert og dårlig eldreomsorg som dokumentet beskriver!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts