Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 

Fjorårets regnskapsavslutning og årsmelding var hovedsak på maimøtet i Formannskapet. En pluss på vel 17 millioner som på kommunespråket heter mindreforbruk i forhold til budsjett skapte ikke mye ilter stemning blant politikerne. Men det er viktig å forklare at det ikke er så bra som det høres ut til. I fjorårets budsjett var det lagt inn å bruke omtrent samme millionbeløp fra fond for å saldere årets drift. Nå er netto bruk av fond i 2018 ca.3 millioner og fondene ikke så redusert som en opprinnelig mente var nødvendig.

Både pluss og minus

Barnehagene gikk med et stort overskudd i fjor. Forklaringen er at det er mange færre unger der. Det ble opplyst at alle barnehager har godt med ledige plasser unntatt Forset og Baklia Stall- og gardsbarnehage. Det dreier seg om til sammen om over 40 ledige plasser. Et annet område, Barn og Familie, gikk med betydelig underskudd , der utgifter til Barnevern er en stor del av forklaringen. På sektoren teknisk førte den snørike vinteren til et overforbruk til brøyting. Byggesak gikk i god pluss. Ellers bar regnskapet preg av noen sektorer i pluss andre i litt minus og i sum en ganske bra balanse.

Større inntekter

Den vesentlige økning i inntekter kom fra økt skatteinngang, altså at privatøkonomi og næringsliv gikk bedre enn forventet her i kommunen.  Så gjorde et ekstra utbytte fra kraftsektoren(LGE) på 10 millioner et stort pluss.

Den sittende regjering er ofte, i allefall for de partier som ikke sitter i regjering, kritisert for å sultefore kommunene. Dette stemte nok ikke i 2018. Både skatteutjevning, rammetilskudd og generelle tilskudd gav stort pluss i regnskap i forhold til budsjett. Kommuneøkonomien generelt sett er så god at i revidert statsbudsjett/kommune-proposisjonen som også ble lagt fram i dag foreslås det å redusere overføringene en del for resten av året. Da kan vel kanskje klagingen begynne igjen fram mot valgkampen?

Handlingsregler

Som bildet i artikkelen viser har kommunestyret nå (egentlig for 2019) satt opp visse kjøreregler for kommuneøkonomien. Figuren viser hvordan reglene slo ut etter regnskapet for 2018.D det viser at lånegjelda er alt for høg og at det fortsatt tas opp for mye lån, samt at størrelsen på fond er for liten. Måleparameteret netto driftsresultat er på minussida, men økonomisjefen kunne berolige med at likviditeten fortsatt er tilfredsstillende. Det betyr at kommunen har penger på bok for å betale ut lønn og løpende utgifter uten problemer. Men problemene kommer nok til høsten og når det nyvalgte kommunestyret skal starte opp med budsjettet for 2020 og årene framover. I langtidsbudsjettet er det lagt inn store reduksjoner, ikke minst i en stor og følsom sektor, pleie- og omsorg. At Eiendomsskatten også må reduseres betydelig neste år gjør ikke saken enklere. I den kommende valgkampen blir det viktig å spørre listekandidatene om de står inne for nedskjæringene og hvordan det skal løses.

 Fra sentrale kandidater til høstens valg ble det på møtet i dag varslet at det måtte strammes betydelig inn på de tjenester kommunen yter. Det ble ikke sagt noe om hvilke tjenester og ingenting om det mest sentrale av alt når en varslet nedbemanning kommer og hvor. Men som ordførerkandidaten fra Sp sa, det er mye positivt rundt en slik regnskapsavslutning også. Kommunen yter gode tjenester og har mye god drift. Det får vi ta med oss. Regnskapet skal endelig godkjennes av kommunestyret i neste uke. Vi regner med at det skjer uten særlige innvendinger. Dokumentet om årsmelding/regnskap er en lang og strevsom rapport på over 100 sider, men det er lagt ut en adskillig mer leseverdig versjon på kommunens hjemmeside under det som kalles Framsikt.

Det ble referert til arbeidet med å få til økt interkommunalt samarbeid i møtet. Prosessen går ganske tregt og det er ikke Gausdal som er største bremsen her.  Samtidig kunne en i går høre på nyhetene at kommunalministeren og via Fylkesmennene ville få ny fart i prosessen med kommunesammenslåing. Dette bør også bli en sak og avklare i den kommende valgkampen? Ser en på både de utfordringer og gjeldsbelastning som storebror Lillehammer sliter med i sin regnskapsavslutning så tror jeg vi skal være glad for at den prosessen ble avsluttet på den måten det ble gjort her.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts