Skip to main content
annonser
Politikk
Økonomisjefen presenterte fjorårets regnskap
Økonomisjefen presenterte fjorårets regnskap
Olav Iverslien
Redaktør

Disse dokumentene er interessant men omfattende lesning som beskriver i detalj kommunens «indre liv». På møtet gav økonomisjef Marit Bråten Homb en kortversjon som vi skal gjengi fra her.

Overskudd eller mindreforbruk

Regnskapet blir avlagt med en pluss på 14.1 millioner i forhold il budsjett. På kommunespråket heter dette et mindreforbruk, men det ble poengtert at overskuddet som i hovedsak skyltes større skatteinngang /inntektsutjevningsmidler og et mindre forbruk i drift enn antatt på 6.8 millioner, likevel er balansert med et bruk av fond på 10.7 millioner. Så regnskapet er gjort opp med solid bruk av «bankboka»,  fondskontoen som stadig krymper. Årets resultat blir tilbakeført til fond.

Gjelda er veldig høy

Tabellene viser at lånegjelda i Gausdal nå er på 707 millioner, legger en til pensjonsforpliktelser på 640 millioner blir det en samlet langsiktig gjeld på 1.3 milliarder og med kortsiktig gjeld oppå dette er samlede gjeldsforpliktelser svimlende 1.44 milliarder.

Kommunens samlede inntekter er nå passert en halv milliard årlig (541 170 mill) , men det hjelper lite når driftsutgiftene er større ( 546 mill). Kommunene måles etter det som kalles netto driftsresultat for Gausdal var det i fjor 0.1 % , mens det ønskelige tallet er 11.75 %. Det betyr at resultatet skulle vært 9 millioner bedre for kommunen for å komme dit.  Økonomisjefen var tydelig på at kommunen nå framover må ha et lavt investeringsnivå. Hun påpekte samtidig at grunnet de store investeringene  også hadde det vært gjennomført store utbygginger i framtidsretta kommunale bygg, som ny barneskole Fjerdum, ungdomsboliger i Heggen og ombygging av Flatland siste året. Politikeren var også opptatt av dette. Bakke Frp tok til orde for en strengere tallbudsjettering og at politikerne måtte pålegge seg sjøl en mye strengere disiplin framover. Olav Olstad Venstre gjentok seg sjøl på at det å bruke fond til å saldere drift måtte opphøre. Han gav ros til de ansatte for god budsjettdisiplin og godt utført arbeid, men kritikk til politikerne for manglede økonomisk ansvarlighet. Kommuneøkonomien vil bli tema blant annet på siste kommunestyremøte før ferien. Ser en på de store utgiftspostene i regnskapet der lønn dominerer så øker denne posten med jevnt 10 millioner pr. år. Derfor er ingen løsning på økonomien i sikte uten at antall ansatte reduseres slik journalisten ser det.

Litt fra dokumentene

Som sagt er det mye å lese i disse to rapportene. Der ser en på hvilke områder Gausdal driver dyrere enn sammenlignbare kommuner og hvor ressursene er knappere enn hos andre. En ser blant annet at for tilrettelegging og bistand for næringslivet ligger Gausdal høyt i forhold til andre kommuner. Da må en stille spørsmålet om det bidrar til tilsvarende høy satsing i næringsliv og bedrifter?. Skoledrifta i Gausdal ligger også fortsatt på høye beløp sammenlignet med fylket og andre. Det samme gjelder for barnehagedrift basert på Kostra tall.

Under kapittelet Helse kan en se at antall legeårsverk pr 10.000 innbyggere nå for Gausdal er 14.3, mens tallet for Norge er 11.2 .. En ser videre at sektor 11, Helse, hadde et mindre forbruk enn antatt på 0.3 millioner i fjor og inntektene fra legetjenesten nå er betydelig høyere enn budsjett ( 1 mill).

Når det gjelder den andre store sektoren Omsorg ligger utgiftene til pelie og omsorg for personer 80 år og eldre lavere enn fylket og landet .Andelen av utgifter som brukes i institusjon går også ned og det er en ønsket utvikling ved å vri tjenesten over på mere hjemmebasert omsorg Mye av tjenestene går nå også til personer under 80 år antagelig av samme grunn. Antall brukere/pasienter i hjemmetjenesten er nå 330 personer, 167 av disse har trygghetsalarm. Denne sektoren leverte nok en gan et regnskap bedre enn budsjett, i fjor med 0.7 millioner mindre forbruk.

Antall ansette og lønninger

Når det gjelder det helt sentrale i en organisasjon der en så stor andel av utgiftene går til lønn/pensjon ser en at utviklingen ikke går i riktig retning av det som må komme, et nedtak av antall stillinger. I 2017 var antall årsverk 425 i kommunen , en økning fra 402 i 2014. Dette omfatter 531 personer i arbeid i ulike stillingsbrøker. I 2014 var tallet 509 personer. Gjennomsnittlig pensjonsalder for kommuneansatte er 65 år. 12 personer er inne i tidligpensjon/AFP i aldersgruppen 62-64 år . Nærværsprosenten er 93.9 % , eller sagt på en annen måte et sykefravær på ca 6%, eller rundt 30 personer konstant på årsbasis.

Kjønnsfordelingen blant ansatte er ca. 80/20 der kvinnen utgjør det store tallet. En ser også av årsmeldingen at rådmannen nå tjener 1 009185 , mens ordføreren har en årslønn på 906 900.

Dette var noen smakebiter på kommunen regnskap og driftsresultater. Det er ikke lett å gjengi over 100 sider tall og ord i en kort artikkel som dette. Dokumentene ligger selvfølgelig åpent på nett for de som vil lese grundigere og vite mer. Det dokumentet som er kalt Årsberetning  er et kortere (15 s) og mer overkommelig lesestoff  å begynne med.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts