Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 

Nå fredag avholdes møte både i Planutvalget og Tjenesteutvalget som har den store saken Framtidas helse- og omsorgstjenester til behandling.

Møtene arrangeres som fjernmøter ved hjelp av programvaren Teams og møteoffentligheten ivaretas ved at møtene overføres på Web-Tv som et vanlig kommunestyremøter har vært i lang tid. De som fulgte siste kommunestyremøte fikk et innblikk i hvordan dette skjer og konklusjonen må være at det gikk ganske greit når bare møtedeltakerne er disiplinerte. Alle sitter ved sin PC og lyd/bilde overføres på nettet.

Planutvalget starter sin overføring kl. 0900 fredag og har en del viktige saker etter et langt opphold i sin møtevirksomhet. Det er blant annet reguleringsplanen for Fargerivegen 4, der det planlegges et større leilighetsbygg på nabotomta til Kiwi ved Segalstad bru. Så er det reguleringsplan for boligområde i Fjerdumsskogen og plan for nye næringstomter i Steinslia ,nord og vest for områdene som er i Steinsgruva( Grimstad) i dag. Det er også flere mindre saker, men de satser sikkert på å være ferdige til kl. 12.30 for da starter Tjenesteutvalget sine drøftinger.

Tjenesteutvalget

Hovedtema  der er hvordan de skal få gjennomført møter som skal sikre innbyggermedvirkning og få videre innspill om denne saken. Denne prosessen ble satt på vent før påske grunnet Coronaepidemien.

Når Tjenesteutvalget møtes igjen 8. mai skal de oppsummere alle innspill som er kommet og det er lagt opp til en sluttbehandling i utvalgets neste møte 29.mai. Underveis i denne prosessen skal også eldreråd og ungdomsråd ha saken til behandling og uttalelse.

En sluttbehandling av denne viktige saken er tenkt behandlet i Formannskapet 10. juni for endelig vedtak i kommunestyret på deres siste møte før sommeren 18.juni.

Som vi har skrevet om før er det ganske dramatiske kutt i tjenestetilbudet som er grunnlagsdata i utredningene som foreligger. Med blant annet nedleggelse av sjukehjemsplasser, avdelinger eller i ytterste konsekvens en av pleieinstitusjonene. Dette er det skarpe protester mot både i befolkningen ( jfr Folkemøte og underskriftkampanjer ) og det er også tydelig advart mot i uttalelser både fra Fagforbundet og Sykepleieforbundet lokalt som organisere sentrale helsearbeidere. Tanken bak nedleggelse av plasser er at de pleietrengende i større grad skal behandles i eget hjem. Det kan kanskje hende at coronakrisen har bidratt til å se at dette kan ha sine svakheter med stadig større trafikk rundt på bygda når smittespredning skal ha hovedfokus?

Uansett er Tjenesteutvalgets arbeid svært viktig for hvordan helsetilbud for eldre og pleietrengende blir i framtida her i Gausdal. Som ekstra trussel bak dette med innsparinger er bakteppet nå at kommunen er på Robeklista og Fylkesmannen forlanger svar på hvordan budsjettet skal komme i balanse med frist 1. juli i år. Alt dette skjer mens kommunen på grunn av Corona blir påført store ekstrautgifter og mindre inntekter i form av mindre skatteinngang og brukerbetaling. Ingen lett kabal å legge riktig.

Følg med på sendingene nå førstkommende fredag. Neste kommunestyremøte er om en uke 30. april det blir også overført så publikum kan følge med.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts