Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Møtet varte i hele 4 timer og flere saker var tydelig preget av den alvorlige situasjonen vi alle er midt oppe i. Første del av møtet var en del orienteringer som startet med status om Coronaepidemien fra kommunedirektøren som den første. Pr nå er Gausdal operativ på de fleste tjenester og det er ingen store kjente utbrudd av virussmitte her, men som hun sa situasjonen kan forandre seg fra time til time nå så ingen vet helt hva den nærmeste framtid vil bringe. Mange i kommunen har hjemmekontor, publikumstjenester går som vanlig. Det tas strenge smitteverntiltak i alle tjenester og mange dører er låste. Kommunen kan nås på telefon og epost, Personlig frammøte der det ikke er helt nødvendig frarådes. Sykehjemmene er stengt for vanlig besøk, men pårørende som har ekstra grunn (svært syke som de er pårørende til -ikke Coronasyke pr nå) får adgang på bestemte betingelser. Alle avventer utviklingen framover. Det er begrenset analysekapasitet for testing mot Corona som nå foregår på Lillehammer. Slik det er nå testes bare helsepersonell, folk i samfunnskritiske jobber og pasienter i risikogruppen. Og testene utføres etter at de viser typiske symptomer på Corona. Tilgang på smittevernutstyr vurderes som tilstrekkelig pr. nå. Kommunen prøver å være tydelig og godt ajour med viktig informasjon på sin hjemmeside. Dette fikk de også skryt for.

De to politiske viktige orienteringene gikk på delutredningene som skal danne grunnlaget for framtidas omsorgtjenester. Den var ved Ole Edgar Sveen, Cathrine Furu orientert om omstilling og tiltak for kostnadsreduserende tiltak på alle planområder.

Denne gjennomgangen tok lang tid og avstedkom en god del spørsmål.

I orienteringen om omsorgstjenestene landet en også ved denne korsvei på at stenging av en sykehjemsavdeling er det som vil gi størst økonomisk effekt. Å legge ned ett helt sykehjem er ikke nevnt som mulighet lenger. Det ble presisert både under orienteringen, som skjedde i et utvidet Formannskap med gruppeledere for de partiene som ikke sitter i Formannskap til vanlig var invitert, og i den ordinære behandlingen i møtet at en måtte holde en klar grenseoppgang på hva som var Tjenesteutvalgets mandat og følge en naturlig rekkefølge for disse to sakene når de skulle behandles.

I den ordinære behandlingen av saken om omstilling ble det en ganske lang diskusjon akkurat rundt disse tingene og vedtaket som ble fattet , og som endelig skal behandles i kommunestyret, tok inn flere presiseringer rundt dette. De ble framført av varaordfører Stig Melbø og støttet av alle i enstemmige vedtak. Behovet for ytterligere informasjon knyttet seg særlig til punktene kjøkken/kantinedrift, matombringing til eldre, dagsenterdrift og sammenslåing av Aktivitetssentre.

Vedtaket som går videre til Formannskapet inneholder dette:

Det organiseres en toppledelse med kommunedirektør og en assisterende kommunedirektør, ikke to kommunalsjefer på nivået under ledelsen som nå.

Driften på dikterportalen legges ned fra 2021, bygget skal avhendes

To stillingssamarbeid med Lillehammer kommune (Aktiv i skolen og kvalitetskoordinator) sies opp

Det blir redusert brøyting av skiløyper

Tilskudd til Reidevoll avsluttes

Finansiering av næringssamarbeidet med Lillehammer Vekst videreføres, men skal evalueres og vurderes for framtidig finansiering

Budsjettet for 2020 skal justeres ned i tråd med saken som er presentert og tiltak med virkning lenger fram tas inn i økonomiplanen 2021-2024.

Som vi før antydet er det en justering i henhold til de budsjettvedtak som det ligger føringer for. Videre faser av nedtaket er forutsatt skal fortsette og det ble presisert av politikeren.

Kommuneledelsen hadde klare presiseringer av at Fylkesmannen, nå vi er blitt Robek-kommune, stilte krav om en plan for økonomibudsjett i balanse innen 1. juli i år. Det er ikke lenge til.

Videre politisk arbeid

Det skal fremmes en sak så raskt som mulig om hvordan det videre arbeidet for politiske utvalg skal skje framover. Å samle så stor gruppe som kommunestyret er svært vanskelig hvis de råd som nå er gitt skal følges i lang tid framover. Digitale løsninger via Internett ble foreslått på det som kalles Team. En annen løsning er å vedta et mindre utvalg som får kommunestyrets myndighet en periode. Denne saken forutsettes behandlet før påske. Ellers er all møtevirksomhet innstilt til over påske.

Likviditet og økonomi.

En hastesak ble vedtatt til slutt i møtet. Det gir kommunen lov til å foreta opptak av driftskreditt / likviditetslån opp til en størrelse på 100 millioner. Både for å avhjelpe økonomien for en kort periode og for å ha en buffer til å gjøre opp for seg hvis det kan bli vanskelig å fornye kortsiktige sertifikatlån. Mye kan skje framover. Det var ikke stort fokus på manglende inntekter i møtet i dag, men det er klart med den nedstenging av virksomheter og mulige konkurser i utsatte bransjer som skjer nå kan sviktende skatteinntekter også fort bli et reelt problem.

Det som preger alt nå er usikkerhet om alvorlighetsgraden av krisen og varigheten av den.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts