Skip to main content
annonser
Politikk
Ordfører og varaordfører 2019-2023
Ordfører og varaordfører 2019-2023
Olav Iverslien
Redaktør

Kommunestyret i Gausdal har 23 representanter. Det var reist forslag om en kunne nedjustere dette til 18, men det ble nedstemt. Hver representant har 1 promille av ordførers godtgjørelse pr møte, kr 860, pluss dekket reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Med 23 representanter er 12 flertall. Det sikres denne perioden med 10 fra Senterpartiet, 1 fra FRP og 1 fra MDG. Som en ser et ganske « skjørt « flertall hvis ikke det valgtekniske samarbeidet om ordfører og posisjoner forplikter representantene ved avstemninger. Kommunestyret behandler saker sendt fram av Formannskap, Planutvalg og Kontrollutvalg. De behandler årsbudsjett og regnskap og er kommunens øverste politiske organ. Det er i prinsippet møteplikt for de valgte, men varamedlemmer kan tre inn etter bestemte regler. Møtene er åpne og overføres direkte på web-Tv via internett.

Formannskap består av 7 medlemmer. I denne perioden sitter Musdalslien og Melbø ( ordfører og varaordfører) der sammen med Lillelien og Enger Olsen fra SP samt Østensen, H.O Høistad og Skjelsvold fra AP. Dette er nok det viktigste styringsorganet i kommunepolitikken. De har overordna ansvar for økonomi, regionalt samarbeid, næringsutvikling og planverk. De som sitter i Formannskapet har en fast godtgjøring på 4 % av ordføreres lønn. Det vil si ca. 35.000 pr år. Både Formannskap og kommunestyret har møter omtrent månedlig unntatt i sommer- perioden. Med en samlet posisjon (de partiene som har forpliktet seg til samarbeid) er sakene oftest avgjort her før de kommer til kommunestyret som mer eller mindre driver «sandpåstrøing». Debatt om vedtak foregår jo fra tid til annen også i kommunestyresalen der alle representantene har tale- og forslagsrett.

Planutvalget er det andre hovedutvalget. Det har også 7 medlemmer. Ole Kristian Klåpbakken er leder der nå. For det får han 6 % av ordførerens lønn, ca. 53.000. De øvrige medlemmene i Planutvalget får 2 % av ordførerens lønn, ca. 18.000 pr år. Planutvalget behandler plansaker, konsesjonssaker, delingssaker, byggesaker, alt rundt veger, vann og avløp, renovasjon og eiendomsforvaltning. I denne perioden sitter foruten Klåpbakken som leder. Forset, Rønningen Kjernli, Lørken, J.E Kristiansen, Dybdal og A. Johansen her. Møtene er åpne for tilhørere både her og i Formannskapet.

Tjenesteutvalg er et ganske nytt begrep. Vi har hatt komiteer, siste periode tjenestekomiote og nå tjenesteutvalg. De skal forberede saker for kommunestyret, har ansvaret for dialogmøter med brukere og skal arbeide innen hele tjenestespekteret for kommunen. De innstiller til kommunestyret , men har ingen vedtaksmyndighet. Jon Arild Sagheim er leder her nå. For det får han 4% av ordførers lønn, ca. 35.000. Han har med seg Hårstadhaugen, Aarhus , Olstad, H .Kristiansen Klufthagen og Nerjordet der. Medlemmene her får 2 % av ordførerens godtgjørelse, ca. 18.000 pr år, En stor sak som venter på dette utvalget nå framover er utredning av framtidas helse- og omsorgstilbud i bygda. Møtene er åpne og det sendes ut saksliste og referat.

Kontrollutvalget er tilsynsorganet med all kommunal forvaltning, de har overordnet ansvar for at kommunens regnskaper er revidert på korrekt måte, utfører forvaltningsrevisjoner av kommunens virksomheter og kontrollerer kommunens samlede eierinteresser. Leder og nestleder skal velges fra opposisjonen. Denne perioden er Jens Høistad leder og Viggo Haugen nestleder. Ellers i utvalget sitter Dennecke ,Forrestad og Cimarolli. Lederen har 4 % av ordførerlønna. Det har i siste perioden vært anmerkninger på at rådmannen også i dette utvalget har en dominerende rolle. Da er det kanskje på tide at nå kommunedirektøren begynner å følge sin egen instruks som er referert på kommunens hjemmeside? Der står det at rådmann/direktør har møte- og talerett i alle kommunale utvalg UNNTATT i Kontrollutvalget. Naturlig nok når også administrasjonen der skal kontrolleres.

Av det som ble valgt på første kommunestyre er det da igjen Klageutvalg som nå ledes av Olav Olstad han har 4 medlemmer med seg, Sagheim, Øverli, Klufthaugen og Lauvålien. Lederen har 2 % av ordførers godtgjørelse. Møtene er ikke svært hyppige. Vi har heller ikke nevnt Arbeidsmiljøutvalget som består av 4 medlemmer fra de ansatte og 4 fra administrasjonen. Partssammensatt er et annet utvalg som i Gausdal er formannskap pluss 2 representanter fra de ansattes organisasjoner. For å supplere «løningslista kan vi opplyse om at ordføreren i Gausdal får en årslønn på 90 % av lønn til stortingsrepresentanter og det blir 889.000. varaordfører får 10 % av dette pluss godtgjørelse som Formannskapsmedlem totalt ca. 123 000.

Dette var en kortversjon av styrer, råd og utvalg. Gjennom kommunens saksdokumenter utgjør dette 30-40 tettskrevne sider. Denne forklaringen er derved ikke fullstendig utdypende, men antagelig god nok for å forstå gangen i det politiske styringssystemet der det nå er mange nye representanter på plass.

posisj

Posisjonen denne kommunestyreperioden utgjøres av Sp, MDG og FRP

opposiOpposisjonen ( mindretallet) består av Arbeiderpartiet og Bygdalista

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts