Skip to main content
annonser
Politikk
Formannskapets møte i april
Formannskapets møte i april
Olav Iverslien
Redaktør

Men først skal vi videreformidle oppskriften på hvordan en kan få lirket inn en ny stilling i administrasjonen. På sakslista under referatsaker til Formannskapet sto det en litt spennende sak «justering av lederstruktur» Da kunne en spørre seg om det skulle bli færre ledere, mindre antall ansatte og lavere utgifter. Svaret var både ja og nei, mest nei.

Kommunalsjef Furu la fram saken i en ordrik forklaring. Enhetsleder for barnehagene har vært Laila Linn. Så hadde administrasjonen sett at de hadde en ubesatt stilling som veileder for barnehage og  den jobben skulle hun gå inn i. Det var sikkert lurt og riktig. Men så måtte selvsagt den ledige stillingen bekles og derfor lyses ut som enhetsleder nå for både skole og barnehage, det var riktig og lurt å se dette sammen. Men da blir ikke rektorene enhetsledere lenger, derved færre «ledere», men de forblir rektorer og sjef for sin skole og beholder mest sannsynlig sin lønn. Samtidig er det i kommunen en stilling som pedagogisk rådgiver, det er også en folkehelsekoordinator som jobber mye inn mot barn og unge. Men vi vil jo selvfølgelig barn og unge det aller beste så den lederstillingen svelget Formannskapet, skjønt de har vel egentlig ikke så mye med det i og med at all tilsetting er tillagt rådmannen. Noen spede forsøk fra flere partier med spørsmål  om dette var helt nødvendig prellet av og de tre suksesskriteriene i slike operasjoner er som følger. Ha en ledig hjemmel (sjøl om det vel var mange hjemler som burde vært ledige/ubesatt i kommuneadministrasjonen når en ser på de økonomiske utfordringen framover) vise til drøftinger og godkjennelse blant de tillitsvalgte og opplyse om at det ikke overskrider budsjettet. Og selv om da den mest gunstige for økonomien hadde vært å la stillingen stå ubesatt fordi vi faktisk har en kommunalsjef som også er ansvarlig for skole og oppvekstsektoren så ble det nå slik som administrasjonen ville. Vi har vel i farten også glemt å ta med at det også er en enhet for familie og inkludering med egen enhetsleder. Men budskapet om alle de viktige utviklingsoppgaver på skole- og barnehagesektoren gikk hjem og stillingen er alt utlyst.

Det er også utlyst en stiling for flere kommuner sammen med Gausdal på området velferdsteknologi og en tilsvarende for rus-området/ Fact-team.

Konklusjonen blir at det ALDRI blir færre stillinger innen kommuneadministrasjonen så lenge det utvikler seg på denne måten. Og det er i et år da det ved budsjett-behandlingen ble snakket sterkt om stilling- og ansettelsesstopp.

Rådmannen la også fram rapport fra omstillingsutvalget som vurdere alle ledige stillinger. Representantene ønsket en noe mer detaljert rapportering ved neste rapportering.

Strøm den store saken

fmsk2

Økonomisjefen forklarer og forenkler en vanskelig sak

Fusjonen mellom Eidsvia Energi og Hafslund-Eco er i sluttfasen. Sakspapirene er både uoversiktlige, en uhorvelig mengde sider og til dels på et juridisk uforståelig språk. Men økonomisjef Marit Bråten Homb skal ha ros for at hun tok saken ned på jorda igjen 7-8 lettforståelige plansjer. Det blir nok fusjon enten Gausdal vill eller ikke. Det beror seg på styrkeforholdet i LGE Holding som er kommunenes eierselskap inn i selskapet i dag. Gausdal har ingen dominerende posisjon og avgjørende stemme der. Det som er nytt og kan bli utfordringer er at ved å være på eiersida i et nytt Innlandet Energi Holding må en akseptere simpelt flertall (mer enn 50%) I LGE Holding er det krav om 80% flertall i viktige saker. Ved fusjonen må en også akseptere samarbeid med en annen stor kraftaktør og ingen vet hva det kan innebære for påvirkning og styrkeforhold i framtida. Denne prosessen har også gått veldig fort og vært komplisert å sette seg inn i.

Når Eidsiva-sjefen kommer i kommunestyret etter påske vil han nok igjen framheve denne avtalens fortreffelighet. De mange som lurer på om en på sikt gir fra seg styringa lokalt av kraftproduksjonen vil ikke bli vektlagt. Det er også et faktum at på selve eiersida av kraftproduksjonen er Hafslund alt i dag overlegent større en Eidsiva gjennom tidligere oppkjøp. Eidsiva er store på nett, drift og Vannkraft. Alle deler skal inn i det nye storselskapet. I Formannskapet stemte Sagheim Sp i mot fusjonen. Hva han og partikollegaene ville stemme i kommunestyret var ikke klart. Men nå har Oppland fylkeskommune stemt for, eierutvalget i Eidsiva er for og det hjelper antagelig lite å prøve å demme opp med et nei så langt som denne prosessen alt er kommet. Avgjørelsen for Gausdal tas alt 25. april i kommunestyremøtet.

Den siste store saken var organisering av politisk virksomhet neste valgperiode. Vi har tidligere omtalt den saken og Formannskapet sendte den videre til kommunestyret uten innstilling. Så debatten vil skje der om det skal være færre utvalg og hva slags utvalg det skal være i tillegg til kommunestyre og Formannskap etter neste valg.

Når det gleder Planutvalget så er vel den viktigste nyheten alt omtalt her at Per Tore Teksum gjennom firmaet Skarpsno AS vil bygge leiligheter i blokkbebyggelse i sentrum Segalstad bru. Så var det saken om salg av garden Opheim I Vestre Gausdal der kjøperne nok en gang ble nektet konsesjon i en sak som snart har versert i 3 år. Ellers var det mindre delings- og reguleringssaker og noen gjerdesaker i hyttefelt. Planutvalget har ikke nytt møte før i juni måned. Det kan nok være lenge å vente for saken om leilighetsbygg der initiativtakeren ville komme i gang med salg så raskt som mulig.

Følg med på kommunestyret for oppfølging av sakene i Formannskapet. Denne gang er det lovet mikrofoner med bedre lyd enn sist.

Det blir nok litt politikk i påska også for langfredag møter ordføreren og andre fra administrasjonen hytteierforeningene på Skeikampen. Det pleier å være en del spørsmål og saker som tas opp i den forsmalingen.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts