Skip to main content
annonser
Politikk
Kommunalsjef Cathrine Furu leder omstillingsarbeidet i kommunen
Kommunalsjef Cathrine Furu leder omstillingsarbeidet i kommunen
Olav Iverslien
Redaktør

Det var en del av bestillingen fra kommunestyret at Formannskapet nå etter jul skulle ha statusoppdateringer om denne viktige prosessen på hvert møte framover. Hun kunne kort fortelle at prosessen var kommet svært langt nå. Alle enheter og stillinger var gjennomgått og det var gjort en risikovurdering for å ta bort stillinger der det var foreslått. Prosjektgruppa har laget en innstilling som legges fram for styringsgruppa nå mandag 17. februar. Den beskriver de forslag til nedtak som er foreslått og som skal til politisk behandling i formannskap og kommunestyre i mars. Da vil det ved overtallighet blir sett på om annen stilling kan tilbys og hvis ikke det finnes eller vedkommende arbeidstaker ikke vil motta stillingen starter prosessen med oppsigelser etter gjeldende lov og avtaleverk.

Dette har vært en svært krevende prosess, det ble antydet at det er brukt ressurser internt for opp mot 10 millioner på dette arbeidet. Det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen som en kompensasjon. Alle ansatte var involvert og informert ifølge Furu og hun bekreftet at dette var en påkjenning for hele organisasjonen med usikkerhet og utrygghet. Målsettingen er at det meste skal være gjennomført før sommeren.

Som vi ser gis det full gass på dette nå, bare så synd at bestillingen som nå effektueres kom allerede ved budsjettbehandlingen i 2018 (november /desember for snart 1 1/2 år siden). Administrasjonen gjorde ikke disse tiltakene i 2019 og politikerne lot det passere. En kan jo filosofere over om det ikke kunne hatt en innvirkning på den svært anstrengte budsjettsituasjonen for 2020? Furu beskrev det som at en nå har «skåret til beinet». Saken til politisk behandling hadde hun alt begynt å skrive og innholdet er ikke langt unna. Sakspapirene til Formannskapet 18 mars skal utsendes 11 mars, altså om vel to uker.

En hører lite ute fra organisasjonen om hvordan dette føles og mottas? Det er vel ikke usannsynlig at de ansatte er pålagt en form for munnkurv både om resultater og prosess?

Det som blir interessant å se er i hvor stor grad denne saken/rapporten omhandler lederstillinger og stillinger på administrativt nivå. Furu garanterte at absolutt ALLE stillinger var gjennomgått. Det som også blir interessant er i hvor stor grad stillinger innen helse- og omsorgsektoren er saldert i dette? Der er det vel skissert mer innsparing på lokaler enn personell i og med at en eventuell stenging av sengeposter gir behov for flere ansatte i hjemmetjenesten. Endelig resultat her vil også slå inn på et litt seinere tidspunkt enn denne prosessen en er inne i nå for hele organisasjonen.

Det blir også interessant å se hva som er gjort med de 9 personene som har såkalt pensjonistlønn i organisasjonen, altså mottar både lønn og pensjon. Det er det vel antagelig ikke rom for lenger?

Mange er nok spente på konklusjonen her. Ikke minst de ansatte som dette vil berøre.

Men det går i pluss

På samme møte kunne økonomisjef Marit Bråten Homb gi en foreløpig orientering om regnskapstallene for 2019. Også denne gangen er det et overskudd, eller rettere sagt et mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er på hele 11,7 millioner. Men da må en ta hensyn til at budsjettet var saldert med 14,8 millioner med bruk av fond.

Bedringen skyldes i hovedsak to ting: større skatteinngang en forventet (6.1mill) og ekstraordinært utbytte fra kraftsektoren(1.8 mill). Skatt fra næringsliv og personlige skatteytere er altså redningen som det har vært de forgående årene og så kommer kraftsektoren som nummer to. Men rammetilskudd /inntektsutjevning er også på pluss sida. På driftssida er omsorgssektoren den med størst overforbruk (2.3 mill) . Det er altså den sektoren som skal tas mest ned i en annen sammenheng. Det er ikke rart folk spør seg om det er forsvarlig?

Teknisk sektor er en annen «versting» med ca. 1.8 mill i overforbruk. Siste års utgifter til brøyting/vegvedlikehold har før vært trukket fram som en av årsakene. Totalt sett kan en vel si at det går ganske greit men driftsutgiftene, les lønnskostnadene, må ned. Det er det som skal bli resultatet av det som er nevnt foran i denne saken.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts