Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Tjenestekomiteen er en ny betegnelse for et utvalg der politikere arbeider med saksframstilling av større saker som så legges fram for kommunestyret som fatter vedtak. Komiteen er ledet av Jon Arild Sagheim. Med seg har han Ingvild Aarhus, Heidi Kristiansen, Ingvild Hårstadhaugen , Mari Nerjordet, Olav Olstad og Tor Egil Klufthaugen.

På sakslista i morgen er temaet involvering av innbyggerne i form av folkemøter eller spørreundersøkelser omkring temaet framtidas omsorgstjenester. Det er nedsatt 6 arbeidsgrupper bestående av ansatte som skal se på temaene: Hjemmetjeneste, Dagsenter, Sykehjem, Omsorgsboliger , Bofellesskap og Flatavegen 6.

DSC 0176

Bofellesskapet i Flatavegen, Forset som har stått tomt i årevis nå skal behandles i utredningen om framtidas eldreomsorg

Utredningene som disse arbeidsgruppene skal utforme skal være ferdige til neste møte i Tjenestekomiteen alt 14. februar så nå settes det fart i denne prosessen. Det skal vurderes både kapasitet. økonomiske konsekvenser og kommunens rolle og ansvar for hvert av temaene.

Møtet i morgen skal særlig ta for seg hvordan brukere, nåværende og framtidige, skal informeres og involveres i den videre prosessen.

Et annet tema som det arbeides med tidspress på nå er vedtaket fra kommunestyret i budsjettmøtet 12. desember. Vi angir noe av teksten i vedtaket for å beskrive dette: «Det skal lages en tiltaksplan med gjennomgang av alle tjenester med mål om en vesentlig reduksjon i antall årsverk i kommunen. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder. Tiltakene skal effektueres innen utgangen av 2020 og plan for dette skal legges fram for kommunestyret innen 15 mars i år.»

Dette varsler en full gjennomgang av kommunens virksomhet der målet er færre ansatte , ikke minst på ledernivå. Dette er helt nye toner og en skarp presisering av bestillinger som kommunestyret også før har gjort. Om et par måneder skal resultatet av dette foreligge

Ser en på hva kommunedirektøren er sitert på i GD dagen etter budsjettforliket så står det der at ingen sektorer blir skånet i omstillingsprosessen og videre at kuttene vil stå i forhold til størrelsen på den enkelte etat. Her er det tydelig en ulik oppfatning av hva som skal skje? Uttalelsen fra administrasjonen kan ikke tolkes til annet enn at de store sektorer som omsorg og skole skal reduseres mest. Det står det ikke i kommunestyrevedtaket. Gausdøl'n vil følge begge sakene tett framover.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts