Skip to main content
annonser
Politikk
Det ble flagget på Forsettunet i helga. Det er det all grunn til!
Det ble flagget på Forsettunet i helga. Det er det all grunn til!
Olav Iverslien
Redaktør

Det sørget i første omgang medlemmene i Tjenestekomiteen for  og mye tyder vel på at det blir det endelige resultatet også når kommunestyret får denne saken til behandling en varm sommerkveld før St.Hans?

Hvorfor ble det slik? Mye skyldes nok en ledelse uten kontakt og respekt for grasrota i den kommunen de skal lede. Vi tørr ikke tenke på hvor mye personellressurser de same lederne har brukt for å produsere endeløse papirrapporter som ensidig fronter et allerede bestemt resultat av en både vanskelig og særdeles viktig sak for velferden til bygdas innbyggere.

Pakket inn i disse hundrevis sider av fakta og kunnskapsgrunnlag ( som det kalles) er også noen spede poengteringer av at innvolvering og medvirkning er viktig i slike prosesser. Men hva hjelper det når slike innspill ikke hverken vurderes eller tas hensyn til?

Her har bygdafolket gjennom fakkeltog, fullsatte folkemøter , underskriftskampanjer med over 1000 underskrifter og utallige innspill til saken skriftlig og muntlig sagt hva de mener. Det meste godt begrunnet og basert på praktisk erfaring som innbygger, pårørende og arbeidstaker i omsorgssektoren. Eldreråd og Pensjonistforeninger har sagt sitt, entydig mot de foreslåtte nedleggelser. De ansatte , leger, fysio-og ergoterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere har uttrykt sin klare skepsis og motstand mot de alvorligste kuttforslag. 

En kan merke seg særlig innspillene fra de ansatte i helsesektoren i Gausdal som samstemmig uavhengig av yrkesgruppe etterlyser bedre  involvering i prosessen, at det settes av nok tid til det og at gode faglige innspill faktisk vurderes. Hva mer trenger en kommuneledse?

Jo de trenger antenner , lokalkunnskap og forankring i den kommunen de er satt til å lede. Det er stor mangelvare i dagens ledergruppe i Gausdal kommune. Det må de ta inn over seg og endre på , ellers er de rett og slett ikke de riktige lederne. Det er en lang veg å gå for å få tilbake respekt og troverdighet i den jobben de er satt til. Å skape denne tilliten bør få første prioriet framover.

De fleste av dem bor ikke her, det er sikkert en fordel. Har de lokalkunnskap og nettverk i den kommunen de er ledere for? Det virker ikke slik. Stadig kommer det ordet de elsker og bruke fram igjen: « Vi må ta strukturgrep», det vil si – vi må legge ned et tilbud for å spare penger i dårlige tider. True med barneskoler, barnehager og pleiehjemsplasser som den eneste mulighet for å komme ut av uføret.

Nå har politikerne gjentatte ganger fortalt at de grepene må tas i egen organisasjon og fra ledersjiktet i organisasjonen. Forstår ikke lederne det nå så er det virkelig alvorlig. De strukturgrep lederne oftest foreslår vil endre eller mest sannsynlig rasere både lokalsamfunnet og framtida for oss som bor her. De grep som blir bedt om å gjøre vil knapt noen merke.

Det må bli færre ansatte i organisasjonen Gausdal Kommune. Og det må tas fra toppen av, ledere, mellomledere og ulike stabsfunksjoner. Det nytter ikke å si at de gjør det ved å la noen bytte plass og tittel. Noen må gå. Et godt tips er å ta høflig farvel med de som likevel er pensjonister og får ekstra godtgjørelse for sin arbeidsinnsats. Et godt råd for politikerne er også å vedta FULL ansettelsesstopp, inkludert jobb-bytte innad i organisasjonen så lenge økonomien er så anstrengt som nå. Bygdafolket er ikke dummere enn de skjønner hva som skjer. Ledelsen verner sine medledere og vil hogge i de utførende tjenestene nærmest befolkningen. Det aksepteres ikke lenger!

Det hevdes ofte at evaluering av prosesser er viktig i offentlig sektor. Ledergruppa i Gausdal Kommune anbefales på det sterkeste å ta en slik evaluering etter denne prosessen om framtidas eldreomsorg. Spørre seg hva som ikke fungerte. Svaret er uhyre enkelt: Vi tok ikke signalene og det burde vi gjort: Lykke til.

Olav Iverslien
Olav Iverslien