Skip to main content
annonser
Politikk
Økonomisjefen skal orientere kommunestyret om kraftfusjonen
Økonomisjefen skal orientere kommunestyret om kraftfusjonen
Olav Iverslien
Redaktør

Skjønt avgjøres og avgjøres -etter å ha fulgt kommunepolitikken en mannsalder her i Gausdal så må en vel si at hovedoppfatningen er at saker til behandling oftest er avgjort på forhånd i form av administrasjonens saksbehandling og framlegg. Men det skal nå fattes forvaltningsmessige gyldige vedtak da i et offentlig møte.

Slik er det nok for så vidt også med den kanskje største og viktigste saken i møtet og hele perioden for den del: Fusjonen mellom energiselskapene Eidsiva og Hafslund Eco. Økonomisjefens orientering som er innledningen antas å være noenlunde den samme som ble gitt i Formannskap. Den var lett forståelig. En forstår fort også at det ikke har så stor betydning hav politikerne i Gausdal mener om saken. Den juridiske teksten er fastlåst og gransket av profesjonelle advokater. Større aktører enn Gausdal, som har sitt eierskap gjennom LGE Holding, har alt sagt ja og konsernsjefen som kommer til kommunestyret har selvfølgelig ingen betenkeligheter med denne store saken. I økonomisjefens informasjon er det i det minste anført en del «utfordringer» som kan være i saken. Samarbeid med en annen stor ( større) kraftaktør. Noen som vel kan tolkes i at den lokale styringa kan bli mindre framover? At prosessen har gått veldig fort fram er en annen ting som er bemerket og at saken er svært komplisert. Men nesten uansett hva representantene mener og stemmer her så er nok prosessen kjørt og aktørene får det som de vil. Storbyselskapet Hafslund har sikkert sine utfordringer og antagelig andre utfordringer enn her i Innlandet? Nå får vi være med på dem. Strømprisen – jo standardsvaret der er at den styres av Nord Pool og ikke av kraftselskapene. Nettleia, som er økt betydelig i de siste årene hva med den? Svaret er at den antagelig vil stige «mindre» enn om Eidsiva står alene videre. Navnet – jo det blir behold som Eidsiva, så noe blir nå som før.  Jeg tipper enstemmig vedtatt og at konsernsjefen kan reise sørover med nok en eierkandidat inne i folden.

Politisk organisering neste valgperiode er en annen viktig sak. Skal det være færre utvalg/råd? Den viktigste saken om dette ble avgjort alt i oktober 2018. Da var spørsmålet om en kunne redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 23 til 19 oppe.  Det ville gitt en innsparing på 160-180 000 i godtgjørelser til folkevalgte for hele perioden. Basert på valget i 2015 og styrkeforholdet mellom partiene ville det og kunne gitt færre representanter fra de store partiene. Anslått til 2 færre fra AP, 1 mindre fra henholdsvis Sp og Felleslista Frp/H. Aps representant fremmet da forslag om at antall medlemmer skulle være som før, 23 og det ble enstemmig vedtatt. Når en har sett hvor krevende det er å fylle de 23 plassene også fra de store partiene så kan en ha lov til å undre seg om hvor godt begrunnet dette var? Basert på hvor deltakende mange representanter er i debatten så er nok også oppfatningen som tilhører at 19 hadde greid seg godt. Men ingen vil miste antall og makt ved stemmegivningen framover så slik ble det. Da er det betimelig å minne om når neste periode starter opp at er du valgt så må du møte og det gjelder HELE perioden

Hvordan involvere fritidsboligeierne er et annet spørsmål som hører inn under politisk organisering. Det har vært mye prat om dette i regionprogrammer, Gudbrandsdalsting og lokalt her i Gausdal. Om en skal kalle det utvalg så har en nå funnet ut at kommuneloven krever bosetting i kommunen for valgbarhet. Det er trolig ikke særlig praktisk for å høre tilreisende hyttebeboeres syn og utfordringer? Kommunenes Sentralforbund har spilt inn i denne saken for å klargjøre forholdet. Men mye tyder på at saken ikke blir avklart nå. Utvalget/rådet skal heller ikke velges eller etableres før etter valget så ting kan kanskje ha endret seg til da? Fritidsboligeierne på Skei-Austlid har et meget oppegående felles Samarbeidsutvalg der Jens N Engelstad er leder. Om de er interessert i å delta i et brukerråd som nå er et av forslagene er vel heller tvilsomt? Det deltidsinnbyggerne nok ønsker er et fora der de kan fremme sine saker til Formannskap/ kommunestyre og føle en viss formell påvirkning i sine saker. I denne saken er det nok slik at hvis en ønsker å få til dette så lar det seg nok gjøre. Som eksempel på det kan en nevne at alle Valdreskommunene har opprettet forpliktende samarbeidsavtaler med noe ulik formell tilknytning til sine vertskommuner.

Interpellasjoner kan ofte friske opp et kommunestyremøte. Denne gangen er det sendt inn fra Bygdalista som vil ha nærmer opplysninger om arbeidstvistsaken som Gausdal kommune tapte og inngikk forlik med en ansatt. De vil vite bakgrunnen for forliket og kommunens samlede utgifter i saken.

Kommunestyremøtet overføres på nett-TV interesserte bør koble seg på sendingen.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts