Skip to main content
annonser
Politikk
Flatavegn 6 står tomt på 5 året. Det skal vist fortsette også
Flatavegn 6 står tomt på 5 året. Det skal vist fortsette også
Olav Iverslien
Redaktør

Hele Norge for ikke å si verden fungerer ganske greit via datamaskiner, mikrofon og kamera på møtedeltakernes datautstyr. Dette har kanskje vist at alle reiser og treffpunkter ikke er så avgjørende og viktig som vi før trodde? Det sparer i hvertfall reisetid, reiseutgifter og møteservering. Dette var andre kommunestyremøte på programplattformen Teams og det gikk helt greit både med å be om ordet, avgi stemme og å komme igjennom ei saksliste på 14 saker, to interpellasjoner og flere ganske lange orienteringer.

Det var først grundig orientering om Koronasituasjonen i Gausdal. Fortsatt lavt smittetall og vellykket gjenåpning av barnehager og småskoletrinnet. Mange i kommunen har fortsatt arbeid fra hjemmekontor og møter med mange tilstede er begrenset til et minimum. Kommunen har ikke nok smittevernutstyr ved en økning av smittetilfeller og det har nok vært situasjonen under hele perioden fra utbruddet i landet.

Det ble opplyst at det står klare 8 sjukehjemsplasser, 4 på hver av institusjonene som smittevernplasser her i Gausdal. De skal eventuelt brukes i sammen med regionale senger på Helsehuset. Lillehammer og ytterligere reserve på Montebello, Mesnali ved behov.

Næringsrådgiver orienterte om hjelpetiltak for utsatte bedrifter i næringslivet og om alternativer for videre utbygging av bredbåndsdekning enten ved framføring av tradisjonell fiberkabel eller som et annet alternativ å satse på 4G/5G over mobilnettet. Begge alternativer ganske dyrt for brukeren og løsninger som ligger et godt stykke fram i tid. Kommunen har et eget bredbåndsfond, men det er på beskjedne 500 000.

Den mest alvorlige orienteringen var fra økonomisjefen angående store ekstra kostander i forbindelse med Coronasituasjonen. Det var svært usikre anslag, men det hun fryktet mest var tapte skatteinntekter som følge av mindre aktivitet hos store deler av bedriftene i kommunen.

I en redegjørelse fra teknisk sjef etter spørsmål om hvordan den store satsingen på energi-effektivisering i mange kommunale bygg fikk en høre at det var en konflikt med leverandøren og kommunen. Rapporter om reelle innsparinger i forhold til strømforbruket hadde ikke vært levert siden i 2017. Dette er en uheldig sak for en stor økonomisk satsing som skulle gi dokumenterte innsparinger.

Sakslista innehold en del rapporter og årsmeldinger fra ulike sektorer som Eldreråd, Ungdomsråd og Frivilligsentralen.

To større reguleringssaker om Boligbygging i Fargerivegen 4 og nye næringsareal i Steinslia ble sluttbehandlet uten innsigelser. Fargerivegen har vi omtalt i egen sak, Næringstomter i Steinslia, sør for Steingruva, der S&O Grimstad holder til og også er interessent i store deler av det nye området for utvidelser ble også godkjent. Det står i saken at selv etter at transportfirmaet har sikret seg tilleggsareal vil det være igjen tomter for mindre virksomheter i det nye feltet.

Prioritering av Fylkesvegutbygging / vedlikehold skapte en del diskusjon. Nå står gangveg mellom Østre og Vestre først på prioriteringslista, mens Øverbygdsvegen ble flyttet opp igjen på andre plass og byttet plass med Kanadavegen. Det kunne høres litt «hjertesukk» ved at prioriteringer ikke hadde særlig virkning når vegene aldri ble tilgodesett med utbygningsmidler.

To interpellasjoner ble behandlet. Fra MDG om tilslutning til «evakuering av barna i Flyktningleiren i Moria» ble enstemmig vedtatt.

Bygdalistas forslag om å starte rehabilitering av lokalene i Flatavegen 6 fikk bare deres to stemmer. De begrunnet forslaget med at kommunen på den måten kunne oppfylle regjerings krav om karantene/isolasjonsplasser lokalt i kommunen og at dette ville gi god etterbruk som omsorgsboliger. Dette ble avvist av de andre. Kommunen hadde nok beredskapsplasser og i den forbindelse ble det nevnt at de også hadde avtale med Skeikampen Booking ved behov. Ingen spurte hvor realistisk det var med slike karantene/isolasjonsplasser på Skei. De fleste støtter seg vel på at det ikke blir behov for den løsningen?

Men lokalene i Flatavegen skal ikke rørers enda og denne gangen ble det argumentert med at en ikke skulle foregripe behandlingen av bygningsmassen som ligger under Tjenesteutvalget. Da hadde repr, Randi Noreng en god replikk i at det hadde kommunestyret gjort til gangs ved nedleggelse av 6 sjukehjemsplasser i budsjettbehandlingen før jul. Men det er sikkert enklere å gripe inn i en prosess med kutt enn gjenoppbygging?

I delutredningene er istandsetting av lokalene på Flatavegen stipulert til 6 millioner. Med håndverkskyndig leder av Tjenestekomiteen (som også har vært der på befaring) får vi tro at det blir tatt tak i en oppussingskostnad som er på linje med pris for nybygg etter aktuelle kvadratmeter?

Teams-møtet tok snaut 3 timer og de aller fleste kunne vel gå direkte inn på egen stue etterpå.

Olav Iverslien
Olav Iverslien