Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Etter bare ubetydelige startproblemer var 22 representanter på lufta og kunne be om ordet og foreta avstemning på dette første fjernmøte i historien. Samtidig ble hele møtet overført på Web-Tv som et ordinært kommunestyremøte. Egentlig imponerende hva teknologien kan løse! Verktøyet Teams er et møte/konferanseprogram levert av Microsoft. Gjennom kvelden fikk vi også referert programmene Showbie som barneskolene bruker og One Note på u-skole og videregående.

Ordføreren innledet med en kort beskrivelse av den ekstreme situasjonen hele landet er oppe i. Hun roste innsatsen fra alle ansatte i kommunen som hadde snudd seg fort rundt og funnet løsninger på fjernundervisning, hjemmekontor, beredskapsplaner og kriseledelse. Hun sa at Gausdal , som de fleste andre kommuner, går inn i en periode nå med økte kostnader og sviktende inntekter. At Gausdal samtidig er en Robek-kommune gjør ikke situasjonen lettere. Fokus nå er beredskap, trygge våre innbyggere best mulig og informere så godt det lar seg gjøre.

Kommunedirektør Ranveig Mogren holdt en bred informasjon over igangsatte og planlagte tiltak i forbindelse med Korona- epidemien Hun takket for innsatsen i alle ledd både ansatte og innbyggerne våre. Status i Gausdal pr. nå er 5 påvist smittede. Ingen oversikt over antall i karantene.

Fokuset er å få en nærmest mulig normal daglig drift i de fleste tjenester. Det er særlig oppmerksomhet rettet mot familier som sliter/ barn og unge som har det vanskelig nå om dagen. Skolehverdagen går utrolig greit ved at alle elever har sin egen i-pad.

For helse- og omsorgsektoren er det laget beredskapsplaner for stort fravær, opplæringsopplegg for reservepersonell og hjemmetjenesten planlegger et eget Korona-team.

Det er klargjort ekstra plasser for Koronasyke ved Lillehammer Helsehus , 26 plasser. Montebellosentret i Mesnali skal klargjøres for 80-100 Korona syke og det jobbes med å få klare 20-40 plasser ved nedlagte Kløverhagen i Ringebu. Alt er samarbeid mellom nabokommunene her. Gausdal for sin del kan stille med 20 ekstra plasser i institusjon ved en omorganisering og å ta i bruk rom som står tomme

.Landbrukskontoret har registrert reserve –avløsere for jobb i landbruket. Små og mellomstore bedrifter er lovet støtte fra nasjonale ordninger. Det utføres mye informasjonsarbeid. I første omgang via kommunens hjemmeside og sosiale medier. Det vil bli sendt ut et innbyggerbrev til alle husstander i Gausdal med nødvendig informasjon om hvordan den enkelte skal forholde seg i forskjellige situasjoner. Hovedregelen med ekstra god håndhygiene og å unngå at flere mennesker møtes samtidig gjeler . På spørsmål om nok smittevernutstyr var svaret at Fylkesmannen koordinerer dette for alle kommuner. Det er nok ingen hemmelighet at lagrene er ganske beskjedne i hele landet hvis epidemien eskalerer.

Sakene

To saker var oppe til behandling dette møtet. I saken om omstilling og fornying, hvordan redusere kostander inneværende å, ble formannskapets innstilling ytterligere tilføyet presisering om at Tjenestekomiteen skulle ha hovedansvar for Planområdene 11 og 12 (helse og omsorg) og det ble krevd en nøyere utredning av antall ansatte og økonomien ved eventuell nedleggelse av sjukehjems-avdelinger og omstilling fra omsorgsboliger til slike med heldøgns bemanning ville slå ut praktisk og økonomisk. Det ble også lagt inn et punkt om at det måtte tas hensyn til de ekstratiltak som Korona epidemien krever og et nytt punkt om å se på muligheten for rimeligere og mer effektiv bilbruk i kommunens tjenester.

Hva de tiltakene som er beskrevet før betyr i antall stillinger mindre er ikke konkretisert, men budsjettet for inneværende år skal med det som settes i verk nå være nærmere balanse. Så står det igjen hva som blir til rest og eventuelt må tas innen omsorgssektoren.

Varaordfører Stig Melbø stilte spørsmål om ansatte og tillitsvalgtes involvering i prosessene framover. Han fikk til svar at dette ville bli ivaretatt etter gjeldene regler for ansatte i arbeidslivet.

Det er et viktig poeng dette med hva de ansatte og deres tillitsvalgte har spilt inn i denne saken og særlig i saken om framtidas omsorgstjenester. Det er lite kommunisert at både Fagforbundet og Sykepleierforbundet går klart imot nedleggelse av sjukehjemsplasser.

Da får en sjå framover hva iverksettelsen av vedtakene fra dette møtet fører til i redusert årsverk og om det er nok? Det er ikke formidlet at det er en fullstendig stillingsstopp, men henvist til at det behandles for hver enkelt stilling av omstillingsutvalget. Det er heller ikke enda fokus på bruk av førtidspensjonering / sluttpakker eller fjerning av stillinger som går på pensjonistlønn hittil i prosessen.

Møter framover

Kveldens siste sak var hvordan politiske møter skulle avvikles framover. Både grunnet smittesituasjonen og ikke minst erfaringen med kveldens møte ble det enstemmig vedtatt at politiske møter skulle holdes som fjernmøter så lenge situasjonen krever det.

Ordføreren ønsket til slutt God påske- la oss håpe det blir det for flest mulig Gausdøler!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts