Skip to main content
annonser
Politikk
Ola Kleiven, Ola Svendsrud og Ivar Wold på tur inn til siste kommunestyremøte før sommeren
Ola Kleiven, Ola Svendsrud og Ivar Wold på tur inn til siste kommunestyremøte før sommeren
Olav Iverslien
Redaktør

Sakslista inneholdt 14 saker og flere lengre orienteringer samt som vanlig hundrevis av sider å sette seg inn i for representantene. Det var et dagmøte og mye av dagen gikk med.

Fra sakslista nevner vi økonomirapport med dystre tall over kostnadsoverskridelse både på grunn av Coronaepidemien, dyr vinterbrøyting og betydelig overforbruk innen omsorgssektoren. Anslaget på underdekning var svært usikkert, men vi snakker om i størrelsesorden 10 mill pluss. Når revidert statsbudsjett behandles i Stortinget i morgen blir noe av kompensasjonen for merutgifter i kommunesektoren nærmere avklart. Men det som såg anstrengt i forhold til budsjett/økonomi ut ved årets start er heller verre pr. nå.

Glør fikk klarsignal for å bygge nytt servicebygg på Roverudmyra men måtte nøye seg med en endring av maksbeløp for låneopptak til 60 mill der de hadde bedt om 100 millioner. Vedtaket skal være likegyldende i alle tre eierkommunene og Lillehammer hadde alt satt ned lånegrensa i møte før på dagen. Det nye servicebygget er beregnet å koste mellom 50 og 60 millioner. Glør er gjeldfrie pr i dag.

Så var kommuneplanens arealdel oppe til behandling for utsendelse til andre gangs høring og ettersyn. Kommunestyret fulgte planutvalget ved å ta arealet som er avsatt til å legge RV 255 utenom Follebu sentrum inn igjen i planen. I tillegg tok de inn igjen boligområde kalt B-03.ved Lunde også i Follebu. Disse to sakene betyr at det må til en slags mekling med sentrale myndigheter som har innsigelser mot begge deler. Det betyr at siste ord ikke er sagt i denne saken, selv om første ord ( oppstarten av planrevideringen ) skjedde for så lenge som 6 år siden.

Den store saken

Framtidas eldreomsorg i Gausdal var nok den siste store saken i dette møtet, trusselen om nedleggelse av en hel sjukehjemsavdeling ble avvist alt i Tjenesteutvalgets innstilling og senere behørig kommentert både i Eldreråd og via Formannskap.

Mange tok ordet i denne komplekse saken i dag. Hundrevis av sider som fulgte saken er ikke lett å få oversikt over. Det var flere innom. Kommunestyret står fast ved anbefalingen om å beholde dagens avdelinger og institusjonsplasser. Ellers var det egne forslag med mindre tekst-endringer på Tjenestekomiteens innstilling fra Arbeiderpartiet, Bygdalista og fellessammenslutningen, Sp, Frp og MDG.

Bygdalista ville presisere at mattilbudet for dagsenterpasienter og de som bor i omsorgsboligene ikke måtte bli dårligere. De ville sette i stand igjen bofellesskapet i Flatavegen 6 og forlangte som et nytt tilleggspunkt at hele prosessen, som de mente hadde vært så ute av kurs  og uten hensyn til innspill utenfor kommunen, innbyggere, ansatte og foreninger måtte sendes til en gjennomgang av et uhildet organ, for eksempel Fylkesmannen. Ivar Wold presiserte at utredninger så ensidig preget av administrasjonens egne vurderinger ikke var holdbart i framtida. De fikk 11 stemmer for dette forslaget. uten at vi så hvem somstemte regner vi med at det var Arbeiderpartiet?

Etter gruppemøte der Bygdalista ble invitert inn «i varmen» sammen med Ap samlet en seg om votering som ble stort sett slik fellessammenslutningen, de som har knappest flertall (12 av 23) ble vedtatt.

Vi referer ikke hele vedtaket. Sykehjemsplassene består og Flatavegen 6 vil fortsatt stå ubrukt etter 5 år. Sakene utredes videre opp mot å sjå sykehjemsplasser i sammenheng med heldøgns omsorgsboliger (med nattevakt) Det som på fagspråket kalles HDO. Mange løse tråder og fine ord om rehabilitering og forebygging samt dette med HDO sett opp mot antall sykehjemsplasser blir tatt med videre til dialogseminaret som holdes i august. Der møtes politikere, ansattes representanter og administrasjonen til felles problemløsning blant annet innen omsorgsektoren framover.

Så er det politisk sommerferie og det er også det siste kommunestyremøtet journalisten i Gausdøl’n følger og referer fra. Det har vært noen hundre av dem disse årene og enda flere lange timer. Jeg må være så ærlig å si at jeg ikke kommer til å savne dem.

Hvorfor, jo fordi lokalpolitikken har blitt mye mer orienteringer og endeløse utredninger mer enn en levende politisk debatt.  Det er antagelig ikke mulig for de folkevalgte å ta inn over seg den uendelige mengden saksdokumenter, eller holde tråden i det som var vedtatt en gang og fikk motsatt resultat en stund senere. Kommunepolitikken har også de siste periodene vært preget av felleskonstellasjoner mellom partier ofte  med svært ulike partiprogrammer slik at de danner en posisjon som har det nødvendige og  knappe flertall. Da blir debattene ganske tamme for de som eventuelt sitter med det de mener er gode forslag vet at de ikke for flertall for sine ideer. Dette er et maratonløp langt vekk fra en åpen og frisk debatt. Det er mer eller mindre et folkestyre som forvitrer og blir erstattet av administrative utredninger uten noen ende på.

De siste årene har regionavisa nærmest vært fraværende til å kommentere lokalpolitikken ute i de omkringliggende kommuner oppover dalen. Nå gir Gausdøl’n seg også. Da får en håpe at dokumentene ikke tar fullstendig overhånd for en levende og praktisk debatt. Og at våre referater har bidratt til en viss folkeopplysning i mere kortversjon?  God ferie til politikerne! Møtet i dag tok nærmere 6 timer. Det er en lang økt i sommervarmen!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts