Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Spørsmålet er bare om  politikerne diskuterer de riktige og viktige tingene?

Og hva er det? I en organisasjon der minst 2/3 av kostnadene er til lønn og sosiale utgifter kan ingen reelle innsparinger skje uten at organisasjonen slankes. Og da mener jeg ikke at det knipes inn på hjelpepleiere, lærere eller barnehageansatte innen lovpålagte tjenester. Det må bli mindre folk i administrasjonen .

Det motsatte er det som skjer. Årsmeldingen fra kommunen viser at det blir flere ikke færre årsverk og ansatte. Her er noen eksempler:

På driftsstasjoen har en leder gått opp til to ansatte. Økonomiseksjonen er nylig blitt styrket med en økonomikonsulent.

 Når prosjektansvarlig for byggeprosjekter sa opp sin stilling ble den umiddelbart lyst ut.  Vedkommende har hatt ansvar for skoleutbyggingen på Fjerdum.  Mye tyder vel på at det blir få store bygg-prosjekter i kommunen i den nærmeste framtid. Likevel ser det ikke ut til at det kunne være en aktuel diskusjon  å fryse en slik stilling, eller leie inn kompetansen hvis det var behov. Det gjør forresten kommunen i tillegg til egne folk på skoleprosjektet.

Et eksempel fra nå i juni. Leder av service-enheten fratrer denne stillingen. Da opprettes  en ny enhet for kommunikasjon og digitalisering. Personen som har hatt hovedansvar for digitaliseringsprosjektet blir enhetsleder og  digitaliseringsrådgiver- jobben skal lyses ut. Altså nok en ny medarbeider i stab.

Standard forklaring for slike endringer/nyansettelser lyder at saken er drøftet med tillitsvalgte og det er dekning i budsjett. Forstår ikke administrativ ledelse at det er å komme UNDER budsjett, spare penger og ta ned stillinger, som er hovedutfordringen? Når spørsmål om dette reises er svaret at med en så stor stab er det både naturlig avgang og turn over i stillinger som skal hjelpe til med det. Det ser ikke ut som om det fungerer? Hvis det ikke er forståelse for dette er det et betimelig spørsmål å stille om ansettelser bør tas vekk fra rådmannens delegerte myndighet og enten føres tilbake til Formannskap eller til et ansettelsesutvalg med god politisk representasjon. Slik at politikerne som til syvende og sist er ansvarlig for økonomien også tar tilbake styringen over et så viktig tema som nyansettelser/nedskjæringer?

Hvis en ikke tar tak i dette er omstilling bare et ord. Hvordan følges for eksempel de personer opp som har oppnådd aldersgrense? Hva med de som kan gå av med AFP ved 62 år.

Derfor er spørsmålet til politikerne om de diskuterer de riktige tingene? Ellers blir gruppearbeider og innspill om kommuneøkonomi bare skyggeboksing uten konkrete forslag som virker.

Kommunestyret må ta ansvar og antagelig instruere rådmannen til å vise til nedtak av x antall stillinger i året. Og de bør tas fra administrative stabsstillinger og ikke fra de tjenesteytende folk ute i enhetene som utfører lovpålagte tjenester.

Det blir interessant å se om noen i kommunestyregruppa tør ta tak i denne debatten neste torsdag!

Et konkret «sparetiltak « som står på sakslista nå  innbefatter å fjerne tilskuddet til private veger. En sum på 250 000 der ca. 50 veger/vegselskaper får en godtgjørelse på ca. 5 kroner meteren for brøyting og vedlikehold av veger  med en viss lengde utenom tettbygd strøk. Det var ikke enighet om dette i Formannskap. Spørsmålet er om det er et tiltak som monner noe i den store sammenhengen?

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts