Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

I denne arbeidsgruppa  (bildet) sitter det folk fra ledelsen i Sykehuset, ansatte-representanter og politisk representant som fra Gausdal er ordfører Hans O. Høistad. Gausdøl’n fikk en prat med han og to av de ansette, fysioterapeut Trude Johansson og sykepleier Kari Wiegaard som også er tillitsvalgt.

Jeg har gått klart ut både i pressen og på møtet her i dag om at flere føler dette arbeidet er en «skinnprosess» sier ordfører Høistad. Det virker som om alt er bestemt på forhånd, men jeg vi bidra til at saken blir så godt belyst som overhode  mulig før sykehusstyret skal ta sin endelige beslutning sier Høistad. Jeg har ikke gitt opp håpet om at Granheim skal bestå, men det føles litt underlig sett i forhold til arbeidsgruppas mandat å være med i prosessen.

I dag har vi fått belyst de økonomiske fakta for dette fortsetter Høistad. Eiendomsavdelingen i Si fortalte at det å drifte bygningsmassen på Granheim beløper seg til ca. 7 millioner i året og at innsparingen ved å slukke lyset her kan dreie seg om mellom 5 og 7 millioner årlig. Det er som småpenger å regne når en ser på hele sjukehusbudsjettet. Personellkostnader blir det uansett hvis det skal bli et forsvarlig tilbud innen lunge-rehabilitering og tilbudet som kan gis her på Granheim er unikt i forhold til det en kan få på en ordinær sjukehusavdeling. Det gjelder både medisinsk fagkompetanse, kosthold, trening og omgivelser. Det dreier seg om mennesker dette, pasienter som har en vanskelig hverdag med et sjukdomsbilde som brer mer og mer om seg. Lungesjukdommen KOLS er dessverre stadig økende.  Og det dreier seg om de ansatte her som har en veldig vanskelig situasjon opp i alt dette, sier Høistad.

Vanskelig for de ansatte

De ansatte representert ved Wiegaard og Johannsson virker ganske oppgitte etter møtet. Vi kjemper mot vindmøller bekrefter de. De er også representert i undergrupper som skal gi de faglige innspill videre til arbeidsgruppa. Samholdet blant oss som jobber her på Granheim er veldig sterkt sier Trude Johansson, men all usikkerheten setter arbeidsmiljøet på en hard prøve. Granheim hadde så sent som i 2016 37.4 årsverk. Nå skal de i en ny omstillingsprosess ned fra 26 til 21 årsverk. Det sier seg sjøl at tilbudet er sterkt vingeklippet og det blir mindre motivasjon og et mindre omfattende tilbud vi kan gi når arbeidstokken er nærmere halvert på kort tid. Folk søker seg vekk herifra og mange er bekymra for framtida. Vi er ansatt i Sykehuset Innlandet, men ingen vet hva slags jobber vi blir tilbudt og i hvilken stillingsstørrelse og på hvilket arbeidssted. Detter er en stor belastning. Nå har avdelingslederen også sagt opp og slutter til sommeren, det gjør ikke situasjonen noe bedre.

Streng tidsplan

Vi får også så vidt huket tak i divisjonsdirektøren for rehabilitering, Astrid Millum og avdelingslederen på Granheim Atle Sørensen etter møtet. De er forholdsvis ordknappe i møte med pressen. Millum bekrefter at de har gått gjennom en del økonomiske forutsetninger, men også behandlet prinsipper nedfelt i samhandlingsreformen på dagens møte. Særlig dette med arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er forutsatt at mere av rehabiliteringen av pasienter skal skje ute i kommunene. Høistad replisere raskt at det er ikke kommunehelsetjenesten rigget for enda. Millum bekrefter en stram tidsplan for arbeidet i gruppa, De har månedlige møter fram til i juni når rapporten skal framlegges for styret. Målbildet (fint ord) vi arbeider etter er flytting av behandling av lungesyke til sjukehuset på Lillehammer sier hun. Og styrets målsetting er at dette skal være gjort senest 1 januar 2020. Forstår du frustrasjonen på Granheim spør vi. Det har jeg stor forståelse for er hennes svar.

Når det også i går ble klart at Helseministeren gikk inn for planer om et nytt Mjøs-sykehus etter 2025 så er det vel ikke sannsynlig at det heller er positivt for Granheim? En av forutsetningene for det vedtaket er at sykehusdrifta i Innlandet fram til da skal sterkt effektiviseres og det ligger flere interne kamper i kjølvatnet av den beslutningen. Om hvilke arbeidsoppgaver og status som ert tiltenkt de to sjukehusene som skal opprettholdes når nytt sykehus er oppe og går. Og ikke minst hvilke av de fire sjukehusene som er pr. nå som helt går ut av funksjon.

Som vi ser er det mange baller i luften her. Granheim og Kornhaug er institusjoner med en lang historie her i Gausdal. Det kan være en stor fare for at historien går mot slutten, men ordføreren lover å kjempe for denne saken til the bitter end. Vi skal få grundig dokumentert både den samfunnsøkonomiske virkningen av at tilbudet flyttes og få fram om pasienten blir i varetatt like godt som nå. Hvis det viser seg at dette ikke er tilfelle mener jeg sykehusstyret må ta det innover seg avslutter Høistad.

Granheim med pasienter og ansatte der går ei krevende tid i møte framover i året.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts