Skip to main content
annonser
Politikk
Formannskapsmøte august 2019
Formannskapsmøte august 2019
Olav Iverslien
Redaktør

Dette fikk Formannskapet orientering om på møtet i går fra økonomisjef Marit Bråten Homb. Og om det har vært en «fest» kan vel diskuteres, men faktum er at denne inntektsposten har økt eksplosivt i kommunens regnskaper de siste årene. Fra den spede start for 11-12 år side på 5-6 millioner til siste avlagte regnskap snaut 35 millioner i året. Denne skatten som vel de fleste er enig om er både usosial og ofte urettferdig ble da den ble innført av en politiker omtalt som «en liten slant fra meg og deg til deg og meg» - et slags lite ubetydelig spleiselag. Men som vi ser har «slanten» har hatt en voldsom vekst og nå går det sterkt i motsatt retning. Maksimalsats for eiendomsskatt er av stortinget vedtatt til 5 promille av takstverdien fra 2020 og foreslått ned til 4 promille . Gausdal har i dag 6.1 promille som sats. Videre er det vedtatt sentralt en tvungen reduksjon av takstene på boliger og hytter med 30% fra neste år og skatten på verker og bruk skal fjernes over en sjuårsperiode.

Dette medfører at inntektene fra eiendomsskatten halveres og vel så det de neste to årene. Det blir en reduksjon på 17.5 millioner i 2020 og 22.5 millioner i 2021. Et dystert bakteppe med andre ord foran årets budsjettøvelse.

Hva er så medisinen når inntektene minker? Jo selvfølgelig å redusere kostandene som i offentlig sektor betyr å ha færre ansatte, da lønn er den vesentlige kostanden. Politikerne er nok klar over dette og i budsjettbehandlingen desember 2018 fikk rådmannen klar bestilling på å gå grundig gjennom organisasjonen og legge fram forslag til innsparinger. Det ble understreket at dette først og fremst skulle omfatte administrative stillinger og fristen var juni 2019. Hva skjedde da? Jo rådmannen la fram et 14 siders saksframlegg uten en eneste konkret innsparing i forhold til reduserte årsverk. Dokumentet er en lang beskrivelse av alle de oppgaver kommunen har administrativt og har det ulne begrepet «synliggjøre mål om effektive tjenester» Mange av politikerne gav klart uttrykk for at de ikke hadde fått det de hadde bestilt uten at det så ut til å gjøre noe særlig inntrykk på administrasjonen. I stedet for å synliggjøre innsparinger /reduserte årsverk er det grundige beskrivelser av begrep som «styrkebasert ledelse «og en lang utredning om administrative oppgaver. Kommer en videre på denne måte? Når skal en begynne å snakke om nedtak i antall årsverk? Det må komme, men er viljen der? Når skal spørsmål om det trengs så mange årsverk innen teknisk etat diskuteres, er det nødvendig med så mange ansatte på landbrukskontor og kirkekontoret, kan legetjenesten privatiseres igjen og når skal den administrative ledelsen ha en uhildet gjennomgang med tanke på å redusere antall stillinger? Når blir det reist spørsmål om aldersgrensene etterfølges i alle stillinger og  om en benytter seg av førtidspensjonering for å redusere årsverkene og hva er lønnsnivået på topplederplan i kommunen? Disse spørsmålene diskuteres flittig ute på bygda og sikkert også på kammerset innen partigruppene, men de må komme opp på bordet så snart som mulig!

Det var et Formannskapsmøte med dokumenter sikkert godt over et hundretalls sider denne gangen også (vi har gitt opp å telle). Det ble forsiktig antydet at mere kortfattet og presist saksunderlag var ønsket. En kan jo spørre seg om de administrative ressursene kanskje er i overkant gode når det er tid til å produsere så uhorvelig store mengder saksdokumenter. Det er mye «fyll-stoff» i disse papirene. Og av respekt for de som skal lese, sette seg inn i sakene og fatte fornuftige vedtak må det snart forlanges en «kortversjon».

Det var mange saker i dette høstens første formannskap. Både reglement og arbeidsvilkår for nytt kommunestyre ble behandlet. Litt underlig kanskje at de som går ut skal bestemme hvordan de nye skal arbeide. Men reglene er sikkert slik? Om organisering ellers kan en merke seg at Ungdomsrådet får en styrket funkjson og at det foreslås et fast møtepunkt med eiere av fritidseiendommer, to dialogmøter pr. år. Rådmannen vil nå ta tittelen kommunedirektør. men ordføreren skal nok fortsatt være ordfører.

Siden vi snakker om økonomi kan det være interessant å se på de folkevalgtes økonomiske kompensasjon. Selv om det selvfølgelig er en kjettersk tanke at noen går inn i politikken for pengenes skyld.

Ordføreren i Gausdal tjener nå 890.00 eller 74 000 pr. måned. Han foreslo selv en reduksjon på 10 % ved budsjettbehandlingen, et godt og prisverdig initiativ og signal!

Varaordføreren har 10 % av ordførerens lønn, mens formannskapsmedlemmene har 4 % som blir 35 000 pr år. Planutvalgslederen får 6 % som blir 53 000 i året eller 4400 pr måned. Kommunestyremedlemmene har ca. 900 kr i godtgjørelse pr møte.

I reglementet er det en ganske sterk innskjerping av møteplikten som folkevalgt. Det trengs for det har vært alt for mye fravær i den perioden som nå ligger bak oss.

Disse sakene kommer opp igjen i kommunestyret 29. august. Så er det snart valg, nye folk og som vi ser store utfordringer.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts