Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 

Endringsforslagene er omfattende ikke minst med  radikale forslag for framtidas eldreomsorg  som nå er oppe til vurdering.  Da blir riktig informasjon særdeles viktig. Vi her i Lokalavisa prøver etter beste evne å formidle noe av det. Tilfanget av informasjon i form av endeløse kommunale utredninger og sakspapirer er imidlertid så stort , med hundretalls sider å lese, at å få oversikten blir ganske utfordrende.

Det som slår en er at vurderingene som er brukt ofte er ganske tekniske. Det henvises til kommunale statistikker i det som kalles KOSTRA –tall og gjøres sammenligninger med kommuner som det er naturlig å føle ligner på vår. Det er imidlertid lite eller ingen faktaopplysninger om hvordan situasjon for de gamle og pleietrengende her i Gausdal er. Har de det bra både de som er på institusjon og de som bor hjemme, lever de verdige liv og føler de at de får hjelp når de trenger det? Det er disse fakta som må på plass før dramatiske endringer iverksettes.

I en slik situasjon er det viktig å få informasjon fra fotfolket. De som utfører tjenesten i det daglige. Det er hjemmesykepleieren, helsefagarbeideren, hjemmehjelperen,  og annet helsepersonell sammen brukerens nettverk for øvrig med besøksvenner, matombringere og pårørende.

Hvordan er så åpningen for at disse stemmer kan bli hørt når vedkommende arbeider i Gausdal kommune? Jeg påstår at den er forholdsvis dårlig. Det er på alle nivåer en underliggende redsel for å si noe, for å gå ut med meninger som ansatt, eller bli sitert på noe offentlig. Slik bør det ikke være, men en stram lederkultur med innprentet lojalitet har sikkert sin del av skylden for at det er slik. Vi har eksempler på at ansatte som har uttalt seg i saker har fått reprimander for det, eller blitt kalt inn på teppet.

Men det er jo ikke slik et åpent demokrati skal fungere. Drar en paralell til sjukehussaken på Lillehammer så ser en jo stadig at helsepersonell på ulike nivåer fremmer sine meninger i kraft av fagkompetanse og praktisk erfaring. Dette er både lovlig og ønskelig for å få helhetsvurdering i vanskelige saker. I den omstillingsprosess Gausdal kommune nå er i, grunnet en skakkjørt økonomi, blir det særlig viktig. Derfor skal vi repetere litt om hva kommunens egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi sier om dette.

Der står det flott og korrekt at ytringsfriheten er fundamentet for vårt demokrati. Gausdal kommune ser det som ønskelig at ansatte deltar med sine meninger i den offentlige debatt. Stort greiere kan det ikke sies. Eneste reservasjonen er at den enkelte ansatte plikter å gjøre oppmerksom på at dette dreier seg om personlige ytringer, og ikke ytringer eller uttalelser på vegne av Gausdal kommune.

Så derfor til dere mange ansatte og nå kanskje spesielt i helsesektoren i kommunen, kom fram med ditt syn og gjør det uten frykt for følger. Får det følger så fortell åpent om det.

Hva er sagt

I og med at ledelsen i Gausdal kommune er i en utfordrende omstillingsfase vil det være riktig å gjengi den uttalelse rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (her forkortet til Rådet) vedtok I sitt siste møte. Det er om behov for endringer i kommunens administrative ledelse og er slik:

"Som medlemmer i dette Rådet har vi en bred kontaktflate til ulike miljøer i kommunen. Vi er blitt anmodet/utfordret til å målbære mange av innbyggernes oppfatning av kommunens administrative ledelse som de synes det er vanskelig å stå fram med alene. Vi opplever også selv at Folkestyret i kommunen er under press og har valgt å ta denne utfordringen.’

Hva kjennetegner kommunens administrative ledelse i dag?

Den er topptung, usynlig i offentligheten, lukket og nærmest blind for annet enn egne meninger

Enveis lange beslutningsveier der hvert enkelt ledd kun skal formidle øverste leders mening/vedtak

Ingen åpen meningsutveksling eller idedugnad

Utsetter og «glemmer» politiske vedtak som ikke oppfattes som passende

Resultatet av dette blant kommuneansatte og ute blant innbyggerne blir:

Angst og usikkerhet

Frykt og utrygghet

Mistillit «stoler ikke på noen», «snakker ned hverandre»

Hva blir så i tillegg følgene for de politisk valgte?

Manglende deltagelse, åpenhet, engasjement og meningsutvikling

Maktesløshet

Paradokser:

De fleste i Gausdal opplever å ha det fint, samtidig som vi ikke evner å ta vare på de som trenger hjelp fra fellesskapet for å ta vare på seg selv.

Det har aldri vært brukt mer penger på fellesskapsløsninger, samtidig som vi opplever å ha dårligere råd enn noen gang før(Luksusfellen)

Den mulige veien videre for kommunens administrative ledelse er:

Gjenvinne tillit hos egne ansatte og oss innbyggerne.

Det krever ydmykhet, inkludering, evne til å stole på andre og åpenhet under mottoet: «Dette vet du kanskje bedre enn meg»" sitat slutt.

Som dere ser en kraftsalve som etter hvert blir protokollert i møtereferatet fra Rådet. Vi begynte med ytringsfriheten- den er viktig og derfor er det viktig å hegne om slike fundamentale rettigheter i et demokratisk samfunn, særlig i vanskelige tider.

Så oppfordringen blir si fra hva du mener og delta i debatten!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts