Skip to main content
annonser
Politikk
Sykehjemsplassene blir mest trolig beholdt
Sykehjemsplassene blir mest trolig beholdt
Olav Iverslien
Redaktør

Det var en flertallsinnstilling fra posisjonspartiene Senterpartiet, MDG og Tverrpolitisk liste ( Frp/V). De fremmet en innstilling som nå går videre til kommunestyrebahandling 18 juni i den viktige og omfattende saken om framtidas eldreomsorg i Gausdal.

Den går ut på en anbefaling om at nåværende avdelinger og antall plasser på sjukehjemmene i Follebu og Forset beholdes. Begrunnelsen for dette er den store usikkerheten som ligger i de kompenserende tiltak som skulle dekke opp for en dramatisk nedleggelse av en  hel avdeling /16 plasser som kommunedirektørens forslag innebar. Komitemedlemmene la i sin sluttbehandling stor vekt på allle innspill fra befolkningen, foreninger og ansattees fagorganisasjoner som gikk sterkt i mot  en slik omfattene nedlegging av plasser.

Det er nok mange her i bygda som trekker et lettelsens sukk når dette blir kjent. Jeg er så absolutt en av dem!

Nå er det å håpe og forvente at kommunestyrets behandling av saken i juni lander på samme resultat. Posisjonspartienes fellesuttalelse skulle garantere for det. Arbeiderpartiet hadde også omtrent samme ordlyd i et tilsvarende forslag og Bygdalista har hele tiden vært i mot reduksjon i institusjonsplasser.

Kommueledelsen fikk enda an gang klar beskjed om at innsparinger måtte omfatte andre og alle sektorer for å greie nødvendig budsjettballanse.

Poiltikken seiret i en meget komplisert sak. Engasjement og innspill har virket. Takk for en god landing av denne saken så langt! 

Vi skal komme tilbake til en mer utfyllende beskrivelse av komiteens innstilling. Gled dere over denne svært gode nyheten så lenge!

Her er hele innstillingen som fikk komiteens flertallsbeslutning:

  1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres i økonomiplan for perioden 2021-2024. 
  2. . Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.
  3. . Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning).
  4. . Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-2024.
  5. . Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.
  6. . Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6. Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere. Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området. Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.
  7. . Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024. 9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner.
Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts