Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Som vi antydet før saken kom legger tiltakene seg mest opp mot vedtatte økonomiplan eller budsjett for fireårsperioden. De som hadde ventet seg en konkret kuttliste nå som anslår et vesentlig reduksjon i antall stillinger blir skuffet.

Hvis vi begynner på administrative tjenester, Planoråde 1, så foreslås det at det far høsten bli kommunedirektør og en assisterende kommunedirektør istedet for 2 kommunalsjefer som nå. Vi kan tippe ganske godt hvem det blir, men om den andre stillingen blir borte fra lønningslistene er vi mye mer usikker på? Vikan lese i forklaringen av nedbemanningsprosessen at dette vil søkes løst ved naturlig avgang og slik sett påvirke hvilket år det skal skje.

Fortsetter vi på dette planområde er det foreslått 0.4 redusert årsverk ved Servicetorget som fører til kortere åpningstid i resepsjonen. Dette spise opp igjen og vel så det med en ny arkivarstilling. Det antydes at det i fireårsperioden kan skje en gradvis reduksjon med inntil 2 årsverk eller at disse finansieres på en alternativ måte.

Går vi videre på «plukklista» for innsparinger finner vi nedleggelse og evt. salg av Dikterportalen / Turistinfo ved Aulestad. Det skal ytes mindre tilskudd til Løypekjøring (65.000 mindre pr. år) Tilskudd til Stiftelsen Reidevoll tas ut ( 32.000) . Men finansiering av næringsrådgiver i hel stilling skal fortsatt være inne og det foreslås ingen reduksjon i rådgiverstaben i det som kalles Strategigruppe som består av 8 personer.

Skolebudsjettet skal reduseres med fra 1.1 til 1.4 mill hvert år framover men det er fortsatt nå tatt inn drift av 3 barneskoler. Så er det litt småplukk i Kultursektoren til sammen ca. 500 000 på årsbasis fra 2021. I enheten Teknisk (bygg, eiendom areal) skal det bort 1.8 stillinger som vaktmester og renholdstjenesten skal vurderes for videre effektivisering.

Flere interkommunale samarbeid skal også vurderes videre for ytterligere innsparinger. På Planområde Helse er det foreslått og ikke kompensere for lønn i permisjoner i legebemanningen.

Planområde 12 omsorg får ikke uventet de største nedskjæringene: Legge ned ett vaskeri, innskrenke kjøkkendriften, stenge kantiner på pleiehjemmene og slutte med matombringing er noen av forslagene. For å få dette planområde til å gå opp er det lagt inn nedlegging av en hel sjukehjemsavdeling, altså ikke et helt sjukehjem som også er beskrevet, men et halvt ett!

Innsparingene på denne sektoren henvises til den andre store planprosessen som går paralelt nå.

Hele denne planen er noe som skal legges fram for Fylkesmannen innen 1 juli fordi kommunen er kommet på Robek-lista. Vi tipper at den stort sett går igjennom som framlagt. Eller var det kanskje ikke dette politikerne bad om?

De som savner en liste over vesentlig nedbemanning som skjer raskt finner ikke det i denne saksutredningen. Det var helt som forventet og den «ro» som det tross alt er i organisasjonen nå har heller ikke tydet på at mange mister jobben sin. Men saksframstillingen er på hele 34 sider så den bør leses i sin helhet. Bruk av AFP, nedtak av stillinger som har pensjonistlønn, privatisering av legetjenesten eller andre radikale grep er det i allefall ikke noe spor av.

Denne saken skal behandles av Formannskapet 18. mars og i kommunestyret 26. mars. Hvis da møtene kan holdes som planlagt.

Corona

Vi kan ikke komme utenom å nevne håndteringen av virus-epidemien der også Gausdal som det meste av landet er ganske bakpå. Det returnerte vinterferieturister til Gausdal etter uke 9 som gikk uten kontroll tilbake i lokalmiljøet selv om de kom fra risikosoner. Det ville være rart om ikke noen av dem eller familiemedlemmer også har sitt arbeid i kommunen? De smittede og eksponerte har nå uansett kunne gå fritt i nærmiljøet i snart to uker. Men det er ikke tatt høyde for å registrere reisemønster og sette i karantene fra start av. Nå har endelig disse reglene kommet på plass, men helt sikkert for sent?

Fylkesmannen i Innlandet kom i dag med sterke felles kjøreregler for alle kommunene i det nye storfylket. Mange har etterlyst dette en god stund nå. Men både øverste helsemyndigheter og regjeringen har så langt vært ganske passive. Vi har mere tro på smittevernspesialist Gunnar  Hasle og akuttlege Mats Gilbert som har gått ut med at nå må ting stenges ned for å unngå den spredningen som siste dagers utvikling har vist. Det er ingen tvil om at håndteringen av et omfattende virusutbrudd kan kaste helt om på de nedskjæringer som saken over beskriver og også kan gi et helt annet bilde for drift av helse- og omsorgssektoren dette året.  Vi kommer tilbake til Fylkesmannens gode kjøreregler i en egen sak.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts