Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Debatten var lagt opp slik at de enkelte partiene etter loddtrekning fikk en 5 minutters innledning etterfulgt av utspørring fra møteleder på ting de hadde tatt opp og fra partiprogrammet som de går til valg på.panel

Panelet med lsitetoppene fra Ap,Sp,Tverpolitisk liste og Bygdalista

Først ute var Bygdalistas Viggo Haugen. Han la vekt på en verdig eldreomsorg, og legge vekt på hva de eldre sjøl mente og ønsket. Ta i bruk teknologi som supplement og støtte innen eldreomsorgen blant annet for å øke tryggheten for de som bodde hjemme og alene, Som alle innledere la han vekt på behov for innsparinger og partiet hadde konkrete forslag til noe av det ved å redusere antall stillinger utenom førstelinjetjenesten med 5 pr år i fireårsperioden. Haugen ville ha en eldreomsorg som gav trivsel, trygghet og livsglede.

Neste ut var Senterpartiets ordførerkandidat Anette Musdalslien. Partiets enkle løfte var at eldre og pleietrengende skulle få den hjelpen de trengte når de trenger den. Hun poengterte også at denne sektoren i dag gir gode tjenester med mange dyktige ansatte. Senterpartiet ville styrke avlastningstilbudene, få bedre dagtilbud for hjemmeboende og ta i bruk det som kalles velferdsteknologi. Hvis hun ble ordfører ville hun legge stor vekt på å snakke med folk og ta imot alle gode innspill. Hun hadde stor tro på den utredningen som nå foregår om framtidas tilbud innen helse- og omsorgsektoren i Gausdal. Dette arbeidet er for så vidt bare i en innledende fase enda. Det som kalles Tjenestekomiteen får ansvaret for dette arbeide framover. På spørsmål fra møteleder om hvorfor dette omfattende første dokumentet ikke inneholdt noen referanser til de faktiske forhold i Gausdal hadde hun ikke noe godt svar, annet enn at det ville komme i senere faser.

Møteleder Sverre Karper var bestemt på at en undersøkelse av hvordan de gamle har det pr i dag i Gausdal antagelig ville hatt mye større verdi enn et skrivebords-dokument som nå er framlagt med statistikktall og generelle betraktninger. På spørsmål om hva som gjorde Musdalslien egnet til å bli den nye ordføreren svarte hun at hun vurderte seg som dyktig til å ta beslutninger og hadde et erfarent og godt lag i partigruppen med seg

Olav Olstad er førstekandidat for den tverrpolitiske lista mellom Venstre, Høyre og Frp. Han gav klar beskjed om at eldreomsorgen i framtida ville bli å hjelpe flere men med mindre økonomiske midler å gjøre det for. Kommunens dårlige økonomi mente han skyldes dårlig økonomistyring. Politikerne er for svake på å ta beslutninger og vegrer seg for å gjøre upopulære vedtak mente han. Noen helt konkrete svar på hvordan eldreomsorgen ville bli i praksis i framtida hadde han ikke, men han mente starten på dette arbeidet hadde lagt et godt grunnlag for videre arbeid. Han hadde tro på at økt satsing på folkehelsetiltak både ville gi gevinst for den enkelte og kommunen med redusert helpebehov for friskere eldre i framtida. Han beskrev seg selv som en som tør å stå for tøffe nedskjæringer som må komme i framtida.

Siste mann ut var sittende ordfører Hans O Høistad. Arbeiderpartiet går for en sterk offentlig eldreomsorg. Det skal være trygt å bli gammel i Gausdal. Politikerne må forberede seg på store omstillinger og være bedre på å tenke nytt. Ap vil styrke hjemmetjenesten og ha som mål å gi de som trenger pleie riktige tjenester til riktig tid. Omsorgssektoren vil endre seg og politikerne må være endringsvillige mente Høistad. Han la også vekt på at målsetting om flere heltidsansatte i denne sektoren ville ha positive effekter.

mlederMøteleder Sverre Karper

Etter enkeltinnleggene ble de ulike representantene spurt ut særlig om mere konkret tiltak, Møteleder utfordret partitoppene på avstanden mellom byråkratiske utredninger og den praktiske virkeligheten. Når kommuneledelsen skal beskrive et kunnskapsgrunnlag for eldreomsorgen synes han det var merkelig at ikke det gav en mere direkte beskrivelse av dagens situasjon. Noen særlig gode svar på dette fikk han ikke annet enn at det kommer i en senere fase der både ansatte og brukere skulle bli hørt og tatt med på råd. Det ble en diskusjon om hva brukerrettighetslovgivningen betydde etter teksten «det skal legges vekt på brukerens ønsker». Styringspartiene (AP/SP) støtter seg på behovsvurderingen Tildelingskontoret gjør, mens Bygdalista mente Tildelingskontoret både var en flaskehals og til dels unødvendig hvis en fortløpende hadde dialog med hjemmetjenesten og fastlegene. Møteleder utfordret også styringspartiet med sosialdemokratiet som grunnpilar på deres målsetting om trygg alderdom for alle. Tryggheten for livets siste fase er ikke god nok i Gausdal var hans påstand. Ingen ville direkte motsi det.

Det ble lagt fram svar fra en spørreundersøkelse sendt alle listekandidater der 46 av 90 hadde svart på 2 spørsmål. Det første var om de kunne gå inn for at Pensjonistforeningene oppnevnte representanter til eldrerådet Overveldende ja svar her, men noen innvendinger mot det formelle lovrettslige ved ordbruken . Oppnevning måtte gjøres av politikeren, men en kunne tolke det slik at forslag far Pensjonistlagene ville bli fulgt.

På spørsmål om de ville støtte en klagenemnd for de som hadde fått avslag eller følte seg urettferdig behandlet ved søknad om ulike hjelpebehov var svaret kun positivt fra Bygdalaita. Ap og Sp skylder på lovligheten av en slik oppnevnelse i forhold til kommuneloven.

Etter pause ble salen sluppet til og det var stort engasjement fra konkrete spørsmål til ytringer om eldrepolitikken. Det ble reist spørsmål om en svært byråkratisk organisering av denne sektoren og Tildelingskontorets funksjon og praksis. En beskrivelse av et sykdomsforløp med «svingdør-pasienter mellom KAD (akuttplasser på sykehus), Sykehusinnleggelse, Helsehuset, Pleieinstitusjon og hjemmet.

Den falske betydningen av «ingen ventelister» grunnet av at får du avslag står du ikke på venteliste. Hva skjer med bofelleskapet i Flatavegen og hvorfor er ikke andre av kommunens utleieboliger utleid når økonomien er så svak. Karen Kleiven beskrev sin egen og mannens situasjon med bolig i utkanten av bygda som grei pr. i dag, men hun var redd for framtida når de ikke lenger kunne greie seg der de bor nå. Det står stadig om at de gamle vil bo hjemme så lenge som mulig, men hvem bestemmer år det ikke er mulig lenger spurte hun.

I sluttappellen la Bygdalista vekt på at de var konkrete på at nedtak av stillinger var nødvendig, De ville ha et eget eldreombud for hjelp til klagebehandling og ønsket å opprette et eget hovedutvalg for helse- og omsorgssektoren igjen. Vi må ta tilbake den politiske styringen av kommunen og endre delegasjons-reglementet som gir administrasjonen for mye makt var deres konklusjon.

Senterpartiet lovet å jobbe for å bedre kommunens økonomiske handlingsrom og ikke vær redd for å ta vanskelige beslutninger.

Tverrpolitisk liste lovet større evne til omstilling og bedre prioritering for å bedre økonomien. Arbeiderpartiet lovet en sterk offentlig omsorgssektor, å jobbe bevisst for å bedre kommuneøkonomien samt å lytte til folket.

Oppsummering.

Hensikten med møtet var å få vite hvordan de enkelte partier ville utforme og gjennomføre eldreomsorgen i neste valgperiode. Om de frammøtte fikk det? Ikke veldig konkret dessverre, en støtter seg på en utredning som nå snart har pågått ett år. Det blir tjenestekomiteen som skal ha ansvaret for dette framover. Denne komiteen er ikke operativ før i oktober/november etter valget. Det skjer altså antagelig ikke så mye i år. Denne komiteen har sju medlemmer og har ingen vedtaksmyndighet men legger fram saker for kommunestyret. En må anmerke at i hele denne perioden har vel rullering av omsorgsplanen også stått på sakskartet der uten at noe har skjedd. Ting går ikke fort i kommunal sektor. Den andre konklusjonen er at alle partier, virker til å være ganske godt forlikte – gode venner og det ble framhevet som en stor fordel.

Hvordan Miljøpartiet de Grønne stiller seg til saker og ting vet vi ikke for de har vært fraværende på begge møtene om eldreomsorgen. En må også ha lov til å føye til at de i tillegg leder klart statistikken med skoft på kommunestyremøtene dette året. Det er vel vanlig å gi terningkast etter slike debatter. På vegen ut hørte vi at det ble forslått og gi møteleder Karper en sekser. Det støtter vi. Han ledet debatten med stø hånd og hadde gode spørsmål som til dels satte politikerne i forlegenhet. Det var i ren Fredrik Solvang stil fra NRK.

Skal vi bedømme partiene står vi vel i fare for å velge side, men pytt pytt .Bygdalista var de enste som la fram flere konkrete forslag og det må de få honnør for. Om de får posisjon og mulighet til å gjennomføre noen av dem vil valgresultatet vise.

Men vi støtter deres ganske beskjedne krav om reduksjon av antall ansatte i stabsfunksjoner og full ansettelsesstopp. Gausdal kommune sysselsetter over 500 personer og en reduksjon på 5 ansatte hvert år er under en prosent og burde være fullt overkommelig. De som ikke støtter dette evner ikke å spare kostander!

Det er tillyst en ny politisk debatt på Biblioteket 27. august og partiene blir nok å treffe både på Svatsumdagen nå lørdag og på Gausdalsdagen 7. september. Ta en prat med dem og følg oppfordringen om å bruke stemmeretten!

All ære til Pensjonistforeningene som har tatt initiativ og gjort de praktiske forarbeidet til disse møtene. Å fylle Kulturhuset til en politisk debatt er nærmest for en sensasjon å regne her i Gausdal!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts