Skip to main content
annonser
Politikk
Formannskapet behandler budsjettet
Formannskapet behandler budsjettet
Olav Iverslien
Redaktør

En av de første sakene som ble behandlet var nedleggelse av 6 institusjonsplasser ved Forsettunet. Pensjonistforeningene var representert på tilhørerbenken og de var nok ganske forundret over at denne saken så å si ikke ble omfattet av noen som helst prinsipiell debatt. Det var ingen som spurte om hvor det hadde vært ledige plasser og hvor mange det dreide seg om. Gausdøl’n har heller ikke fått svar på hvor det har stått tomme plasser. Da går vi med sikkerhet ut i fra at det har vært ved Follebutunet siden ingen vil gi eksakte svar. Tallet er oppgitt til 6 plasser, med variasjoner oppover og nedover i antall. Hvis disse plassene har stått ledige i Follebu skjønner en jo at det ikke er så logisk å opplyse om det, men kanskje det skulle interessere de som vedtar en slik nedbygging av helsetjenesten i kommunen. Det har vært 6 avslag på søknad om langtidsplass i institusjon hittil i år ( 23% av søknadene). Kanskje det er en sammenheng her? For korttidsplasser avslått er tallet 2 avslag.

Ingen spurte heller om hvordan innsparingen er bergnnet seg fram til 3.4 millioner. Gausdøl’n har omsider fått svar på at dette er beregnet slik: Spart lønn ved at det reduseres med en dagvakt og en kveldsvakt på Forsettunet 3.75 mill. Spart andre utgifter (medisiner, mat mm) 0.92 mill. Inntektstap ( ved færre beboere og deres egenandel) 0.86 mill. Sum besparelse 3.8 mill og så kommer økte utgifter til dagsenterplasser i fratrekk med 0.4 mill. Det ble heller ikke gjort noen som helst betraktninger rundt innspill fra demensforeningen som advarer sterkt mot forringelse av tilbudet eller Pensjonistlagene som ber om at denne saken utsettes til dette er nærmere avklart i prosessen med gjennomgang av hele omsorgssektoren som er i gang nå. Ingen diskusjon altså, da er det sikkert svært lite inspirerende å engasjere seg for involverte parter framover?

Vi må dvele litt med dette med dagsenterplasser, kommunen må nå tilbakebetale ca. 300 000 bevilget fra Helsedirektoratet fordi det ikke er etablert nye dagsenterplasser for demente dette året , og som de har fått tilskudd til. I og med at det er vedtatt å etablere slike plasser, riktignok på et sted som administrasjonen ikke vil ha det (tidligere legekontor som hjemmetjenesten flyttet ut i fra ) så må det uansett være kritikkverdig og ikke benytte seg av slike eksterne midler i en presset økonomisk situasjon? Kommunedirektøren forsikret om at flyttingen av de berørte beboerne ville skje skånsomt og trygt, det var godt planlagt. Ja ikke bare godt planlagt kan vi legge til. Flyttingen er startet alt, i god tid før saken er vedtatt.

Men ingen diskusjon var det og saken går videre til kommunestyremøtet 12.12

Så var det eiendomsskatten

Det ble vedtatt å gå for et regime som gjør at en for boliger går over fra å bruke eksisterende takster til å beregne skatten ut fra ligningstakst. Dette fører til at alle fritidsboliger /hytter og hus på gardsbruk må omtakseres til en kostnad av 2.5 mill. En kan ikke se av saksframstillingen at dette er fullstendig avklart med Finansdepartementet før en setter i gang ny dyr taksering? Avgjørelsen baseres seg på en uttalelse fra advokat ikke på en konkret direkte kontakt med sentrale myndigheter.

Mye likt om budsjett

Posisjonen, Senterpartiet, Frp og MDG, var først ute med sitt reviderte budsjett. Det besto av ytterligere nedtak på planområdene som forbedret underbalansen med 5.6 millioner til nå udekket 12.1 mill for 2020 og 5.9 for 2021 med balanse i 2022. Om dette grepet gjør at en holder seg unna Robeklista vet vi ikke. Et av kravene der er vel at udekket forbruk skal inndekkes i løpet av 3 år. Da er en kanskje utenfor? Viktigste enkeltpost er at skolen i Forset er vernet i perioden og det er reduksjon på noen investeringsposter. Det viktigste budskapet er nok i tekstdelen og to nye punkter der en tidfester en tiltaksplan for at kommunedirektøren skal med konkete tiltak for en vesentlig reduksjon i antall årsverk, frist 15. mars 2020. Dette forslaget legger også inn en mye tettere oppfølging månedlig fra Formannskapet når det gjeler økonomistyring og oppfølging av omstillingsprosesser. Dette er en innskjerpelse av samme bestilling som kommuneledelsen fikk ved budsjettbehandlingen for ett år siden. Ser vel ut til at signalene nå er såpass tydelige at de ikke kan unnlates å følge opp? Men det ble lite sagt om den svikten som hadde vært siden samme tid i fjor rundt akkurat dette.

Arbeiderpartiets reviderte budsjett var såpass likt at det nærmest ble smil, nikk og godord rundt bordet. De ville i tillegg til også å beholde barneskole i Forset, la gatelysene stå på om natta. De ville også ta inn igjen på investeringssida utvikling av boligfeltet i Fjerdumsskogen fra 2022. Dette forslaget havnet ut på omtrent samme kroneverdier som posisjonen sitt, men Aps budsjett gikk i minus også i 2022.

Etter gruppemøter ble det enighet om at begge forslagene kunne ses i sammenheng og antagelig samordnes til noe felles fram til neste korsvei, budsjettbehandlingen i kommunestyret 12. desember. Konklusjonen er Forset Skole består enda noen år, det blir ytterligere nedtak på nesten alle områder , men blir det virkelig igangsatt noen reduksjoner som monner på personalsida? Posisjonens tekstpresisering er ikke til å misforstå. Den lyder: «Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder».

En liten gladsak til slutt fra en lang saksliste er at Svatsum nå anbefales som typisk turiststed og hvis det går i orden blir det åpningsbestemmelser for handel som er mere fleksible, særlig på helg og i høytider,

Nå skal budsjettet ligge ute på høring i tre uker og sluttbehandles 12.desember. Alle kan komme med innspill, om de blir hørt er en annen sak, Eldrerådet har ikke fått uttale seg enda og en må ikke glemme at det i kommunestyresalen er to partier til som ikke har hatt noen uttalelse til budsjettdokumentet enda; Bygdalista og MDG. Sistnevnte er en del av posisjonen via Tverrpolitisk liste men de kan jo hende de har egne saker og fremme omkring framtidig økonomi?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts