Skip to main content
annonser
Politikk
I lang rekke med tente fakler inn til Folkemøte
I lang rekke med tente fakler inn til Folkemøte
Olav Iverslien
Redaktør

  Men det var såvist ikke noe revypreg over det som hadde trukket folk ut både til fakkeltog og på informasjonsmøtet. Før toget startet ved driftsstasjoen ble det holdt appeller som tok for seg både det politiske og det mer følelsesmessige i denne saken. Hoved budskapet var klart at innsparing må ikke må skje slik at det går ut over de pleietrengende, de svakeste i kommunen. Kommunen må ses på som en bedrift og kutter de i produksjonen blir det bare enda verre, det må tas i staber og administrasjon og derved opprettholde standarden i skoler, barnehager og sjukehjem. Det var flere som var inne på dette med verdighet og det at de eldre, og særlig de demente, ikke følte seg trygge i eget hjem. Hvor er den varme hånda, hvem gir meg et nødvendig bad, hljeper meg på do og gir meg trygghet når jeg skal hvile. Alle som tok ordet ville kjempe mot ytterligere nedleggelser av sjukehjemsplasser. På parolene sto det blant annet Vi BRYR OSS og BEHOLD FORSETTUNET FOR EN VERDIG ALDERDOM.

I Møtesalen

Som sagt helt fullsatt. De som har hevdet at innbyggerinvolvering er så viktig i denne saken kunne ikke fått bedre uttelling. Ordføreren startet med noen bakgrunnsopplysninger. Kommunens fond er så godt som oppbrukt. Vi må ta ned kostandene og drive tjenestene med mindre ressurser. Det gjelder også helse – og omsorgssektoren som sammen med skoler og barnehager og drift av bygninger til dette står for nesten 3/4 av årsbudsjettet.  Da er det vanskelig å se for seg at en får til nødvendige innsparinger uten at disse sektorene også blir berørt.Men hun avsluttet med å si at Gausdal fortsatt skal være et godt sted å bo og være et sted det er trygt å bli gammel. Og hun oppfordret til at for å greie dette trenger vi hele samfunnet med oss.

Etter at komiteleder Jon Arild Sagheim og nestleder Ingvill Aarhus hadde orientert om vegen videre med behandling av denne saken var det Ole Edgar Sveen sin tur til å gå gjennom de 6 delutredningene i kortversjon.

Det var en adskillig mere ydmyk Sveen som la fram saken nå og hoved-overskriften var at: Omsorgen blir ikke borte og at utredningene kun var en beskrivelse av muligheter og ikke å betrakte som bastante forslag til tiltak. Så fikk vi en ny gjennomgang av ønske om mindre sjukehjems-drift og større satsing på pleie i hjemmet, men også forklart at det som monner for å spare utgifter er å legge ned sjukehjemsplasser. Og videre beskrevet at noe av innsparingene ville gå med til å styrke hjemmetjenesten.

Vi lar denne gjennomgangen ligge, og har også behandlet den før. Men det var ikke så rart at dette engasjerer. For folk flest mener ikke det er for mange sjukehjemsplasser i bygda. Og frykten for nedleggelser er ikke ubegrunnet:

På side 12 i utredningen om sjukehjem står det: «Å legge ned en avdeling på ett av sjukehjemmene er slik vi ser det en minimumsløsning» og videre «Kravene til innsparing kan bli så store at en enten må legge ned ett av sjukehjemmene eller alternativt en avdeling på hvert av sjukehjemmene»

På side 22 i utredningen står det : « For å spare penger må vi bli færre ansatte og derfor gjøre mindre også i denne sektoren.» «Andre kommuner har strengere kriterier for tildeling av kommunale helsetjenester. Terskelen må bli høyere i Gausdal»

At disse forslagene IKKE er en ønsket løsning blant folk var møtet i går en sterk påminnelse om.

Ordføreren sjøl gikk da også såpass langt at hun sa at å stenge ett sjukehjem antagelig ikke var en løsning politikerne ville gå for. Men ting kan endre seg underveis. Da blir det kanskje en ny markering?

Spørsmål og innspill

Så ble det åpnet for spørsmål fra salen og det kom mange innspill fra mange forskjellige møtedeltakere. Vi nevner en del uten navngiving av de som gav dem.

Hvordan kan disse delutredningene danne grunnlag for vedtak når de ikke sier noe om hvordan de gamle her i Gausdal har det pr. i dag?

Har administrasjonen bestemt seg alt?

Hvem bestemmer til syvende og sist?

Ta hensyn til brukerrådene på institusjonene og for hjemmetjenesten.

Når kommer innsparingsforslagene som omfatter hele kommunesektoren.

Hva er rutinene for tildeling og hva skjer med de som ikke får tildelt plass? Hvordan vektlegges pasientens egne ønsker?

Hva med tomme hus og boliger som ikke er utleid? Er ikke det dårlig økonomi?

Det snakkes bare om innsparinger, hvordan jobber politikerne for å øke inntektssida?

Ordfører Anette Musdalslien besvarte de fleste spørsmål greit og lovet og ta med seg alle innspill. Det var nok flere enn journalisten som tenkte at hun nok kunne fått større oppbakking fra både administrativt personell og med-politikere i denne runden. En av møtedeltakerne kom med et hjertesukk mot slutten rettet nettopp til de andre politikerne og kommunal-ledere. «Nå har døkk sotte der på fysste beink i heile kveld med ryggen mot folket. Snu døkk rundt og sjå oss andre i augan» var oppfordringen.

Veien videre

Alle har anledning til å melde seg i 3 fokusgrupper som skal bestå av pårørende under 67, frivillige alle aldersgrupper og innbyggere over 67 år. Fristen for å melde seg går snart ut. Det kan gjøres via nettet eller på Servicetorg, bibliotek eller Frivilligsentralen. Alle kan komme med sine innspill direkte til Tjenesteutvalget enten direkte eller via nettet. Innspillene blir anonymisert. Denne saken skal diskuteres bredt i kommunestyret 26 mars og ventes ferdigbehandlet på kommunestyremøtet i mai.

Det var et veldig positivt informasjonsmøte. Takken for at det ble slik oppslutning skal i stor grad de som organiserte fakkeltog og informerte bredt ut og ba om engasjement ha . Uten det hadde forsamlingen ikke vært i nærheten av så stor som den ble.

Kommunedirektøren sa på et møte i Tjenesteutvalget tidligere at hun ikke hadde noe tro på Folkemøter. Kanskje hun har fått det nå?

fm2

Dette ble lovet, så får vi se om det blir slik? Ole Edgar Sveen på bildet

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts