Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Vi har pratet med seksjonsleder på Forsettunet, Gunn Iren Dahle og enhetsleder for Helse og mestring Inger Ellen Walhovd (bildet) om de kritiske innspill som er kommet fra Marit Fougner, og framført på siste kommunestyremøte.

ForsetT

De to presiserer at de ikke vil gå inn på enkeltsaker vedrørende en bestemt pasient før vi begynner med spørsmålene, men de vil svare opp rundt de konkrete tema som det er gitt kritikk på.

Først tar vi for oss mat/drikke/ ernæring. Vi har få klager på mattilbudet, sier Dale. Maten lages etter anbefalte ernæringsråd serveres i 4 hoved måltider som er frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Middagen servers nå kl. 1530 og kveldsmat kl. 2000 slik at tiden mellom siste måltider og neste dag er forkortet. Det er tilgjengelig drikke og ekstra mat på avdelingene som gis etter behov. Der det er foreskrevet registrering av inntak av mat og drikke fra sykehjemslegen registres det.  Middagstilbudet brukes av mange som bor utenfor sykehjemmet og det kjøres ut matporsjoner en gang i uka av frivillige over hele bygda. Det er åpne kafeteriaer på begge sykehjemmene der en kan kjøpe mat. Vi tar imot innspill også på forbedringer av mattilbudet, men opplever ikke at det er mange som klager på dette sier Dale og Walhovd.

Sikkerhet/ bruk av tvang.

Det er slik at hvis den pleietrengende motsetter seg ting må vi via sykehjemslegen ha tillatelse til å gjøre slik vi mener er best. Det vurderes om brukeren har det som kalles samtykkekompetanse eller forstår sitt eget beste. Det legges vekt på pasientens egen sikkerhet. I slike tilfeller er det også naturlig å kontakte nære pårørende.

Når det gjelder velferdsteknologiske hjelpemidler er dette ikke i regulær bruk. Men vi har ulike hjelpemidler som kan brukes for å sikre pasienten. Eksempler på dette er døralarmer og matter som varsler hvis en pasient står opp om natten. Når det gjelder pasientens mulighet for å tilkalle hjelp er det ringeklokker, 2 sett på alle rom, ved senger og på bad / toalett. Det skal tilpasses slik at alle kan greie å nå slike klokker for å tilkalle hjelp.

Personlig stell og hygiene opptrening/aktivisering.

Det er toalett og bad på alle rom, men størrelsen varierer en del og i den eldste delen er badene noe mindre. Det er faste rutiner for dette med stell, vask og dusjing/bading. Alle beboerne har enerom.

Når det gjelder aktivitør og fysioterapi så er det lenge siden det har vært ansatt egen aktivitør. Fysioterapi tilbys til de som trenger det og ivaretas av kommunalt ansatt fysioterapeut som reiser ut til sykehjemmene og bofelleskap. I sommer er det 7 ungdommer totalt som er engasjert i sommerjobb for ungdom og skal være turfølge for de som vil ut og gjøre aktiviteter inne på sykehjemmet. Vi har tre her i Forset og det er et veldig positivt tiltak sier Dale og Walhovd.

Ferieavviklingen går med samme bemanning som vanlig, men det er naturlig nok en god del sommervikarer som fyller vaktene i hoved-ukene for ferieavvikling.

Hva med de varslede store nedskjæringer i denne sektoren? Her går vi inn i et politisk område som vi ikke vil uttale oss om, svarer de to. Det er klart nedskjæringer blir veldig utfordrende og det vil medføre krevende prosesser for de kommende årene. Men vi må forholde oss til de rammebevilgninger som gis og alle nedskjæringer involverer ansatte og tillitsvalgte slik regelverket er.

Intern kommunikasjon

Det er et stadig pågående arbeid med kvalitetsforbedringer i denne sektoren. Vi har jevnlige møter med de ansatte og forholder oss til politiske dialogmøter og brukerråd som er opprettet for denne tjenesten. Det er hele tiden også åpning for pårørende å ta direkte kontakt om ting de mener skal forbedres og vi prøver å etterkomme det som tas opp.  Det er også jevnlige møter direkte med pårørende om situasjonen for deres pleietrengende. Kvalitetsarbeid og internkontroll er høyt prioritert. Vi kan nevne at det tidligere i år er gjennomført et omfattende tilsyn fra Fylkesmannen som omfatter alt fra tildelingskontor til de tjenester vi tilbyr. Denne gangen var det også intervjuer med pårørende for å høre deres syn på tjenestene. Den foreløpige rapporten sier at det ikke ble funnet avvik i forhold til gjeldene lovverk. Det kommer en fyldig rapport om tilsynsresultatene senere forteller Dale og Walhovd.

Det ble reist forslag om at politikere burde være med på en vakt på sykehjem/hjemmesykepleie for å se hvordan dette skjer fra innsiden. Hva synes dere om det?

Det dreier seg om ofte sårbare pasienter og jeg ser noen utfordringer i å få det til sier Walhovd. Det er imidlertid åpen dør på alle institusjonene og de som vil står fritt til å besøke oss. Det gjelder for de som har nær familie eller kjente her eller andre som vil komme. Vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål fra politikerne og gi de informasjon.

Det er fullt belegg på begge sykehjemmene hele tida, men lite overbelegg. Vi forsøker å ha litt ledig kapasitet for avlastningsopphold / korttidsopphold. Det er også aktuelt å ta inn folk for opptrening av kortere varighet. På den måten kan vi hjelpe flere gjennom året forteller Dale og Walhovd.

Forsettunet har en stab på ca. 30 sykepleiere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Det er en stabil og flink arbeidstokk som gjør godt arbeid hver dag. Vi synes det er viktig å få fram at vi stort sett får gode tilbakemeldinger og at vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedringer samtidig som vi vil være lydhøre for tilbakemeldinger av alle slag avslutter Dale og Walhovd.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts