Politikk
Formannskap marsmøtet
Formannskap marsmøtet
Olav Iverslien
Redaktør

. Etter at årsmeldingen for Landbrukskontoret var behandlet var det rapportering om den økonomiske situasjonen opp mot finansreglementets krav til rapportering 3 ganger pr. år. Økonomisjef Marit Bråten Homb kunne fortelle at kommunen ved årsskiftet hadde en samlet lånegjeld på 707 millioner og en innskuddskapital på 200 millioner. Gjennomsnittlig lånerente er 2.1 % og på innskudd er det oppnådd 1%. Kommunen har fastrente på 25 % av lånekapitalen . Det blir vurdert å øke andelen av fastrentelån framover som en rentesikring. Det ble lagt fram en stresstest på hva renteøkning på lån ville bety for kommunens økonomi. Pr nå ville en renteøkning på 1 % utgjøre2 millioner i økte rentekostnader årlig.

Eiendomsskatten

Den nylig utskrevne eiendomsskatten ble det orientert om før saken om nedsettelse av promillesatsen fra 5.5 til 5.1 promille ble tatt opp.

Teknisk sjef Torbjørn Furuhaugen orienterte om endringer i takseringsreglene for de nye takstene. Det er gjort mindre justeringer på aldersfaktorer på bygg og sonefaktor. Største endringen er på kvadratmeterpris som for bolig er økt fra 9.000 til 13.000 pr kvadratmeter og på hytter fra 15.000 til 21.000 pr kvadratmeter. Det er taksert 5.400 eiendommer denne gang, en økning 600 enheter fra 2008. Det har vært mange henvendelser i forbindelse med taksbrevene, en del retting av faktafeil og til nå er det kommet inn 25 formelle klager.

Så var det promillesatsen. Å bruke 5.5 promille ville gitt kommunen en inntekt på 39.4 millioner kroner . Det er 2.9 millioner mer enn budsjettert og derfor ble det lagt fram forslag om å redusere promillesatsen til 5.1.

Olav Olstad som møtte for Venstre ville beholde 5.5 promille utifra at kommunen hadde godt behov for pengene. Når det kom til avstemning prutet han ned forslaget sitt til 5.25 promille. Det fikk bare hans egen stemme. Saken skal opp til behandling i kommunestyret senere i måneden. Det ble framholdt at gausdølene som sindige folk stort sett hadde akseptert  den nye skattetaksten. At avgifter for vann og avløp er noe senket for i år ble framhevet som positivt for totalkostnadene for den enkelte hus- og hytteeier. Da er det sannsynligvis en holdning som virker slik at «tar du den – så tar du den» når det gjelder kommunale skatter og avgifter?  Hvis regjeringens forslag om at eiendomsskatten  maks skal  kunne være 5 promille blir vedtatt er det nå slik at kommunen har tatt maksimalt ut av denne inntektsposten ( og vel så det) for de neste 10 årene framover. En oversikt viser at eierne av fritidseiendommer står for 51 % av den samlede eiendomsskatten. Det ble presisert at forholdet omkring takster mellom vanlig bolig og hytter hadde hatt særlig fokus i takseringsarbeidet. En etterkontroll av 450 salg de siste tre årene for begge grupper viste lite forskjell i prosent takst i forhold til omsetningsverdi. Begge eiendomstyper kom ut på at taksten var tilnærmet 60 % av omsetningsverdi.

Ny kunstgrasbane

En annen viktig sak i dag var søknaden om med-finansiering av ny kunstgrasbane for Follebiu Fotballag.

De hadde søkt kommunen om tilsagn på inntil 1 million for å fullfinansiere et prosjekt som hadde en kostnadsramme på 6.3 millioner.

Saken ble utsatt da en ønsket flere opplysninger om banedekket som ut i fra søknaden ser ut til å være gummigranulat som fyll på dekket. Det er store betenkeligheter med miljø og forurensning rundt dette dekket. Det er påvist at slike baner er en stor forurensningskilde på mikroplast som havner i vassdrag og til slutt i havet. Prosjektet som kan oppnå 2.5 millioner i spillemidler er ikke fullfinansiert noe som er kravet for å søke om spillemidler. Saken kommer tilbake og da antagelig med bedre utredet forurensningsproblematikken opp mot strengere regler og evt. bruk av annet kunstgrasdekke uten forurensningsfare ved seg.

Andre saker var utbyggingsavtaler for utbygging i tre områder i Kjoslia og for Olav Thon gruppen på Skei. Disse avtalene er forutsatt å kunne behandles sammen med selve reguleringsplanene senere i vår.

Det var også tre søkere om støtte fra Næringsfondet som ble behandlet og innvilget i dag.

Formannskapet utpekte også i dag hvem som får utdelt ildsjel-prisen i Gausdal. Vi kommer tilbake til det i egen sak når det er offentlig.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts