Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det var under referatsaker at orienteringen om hvordan kommuneadministrasjonen nå arbeider på høygir med gjennomgang av alle sektorer i kommunens drift med mål om å redusere utgifter alt inneværende år å og legge fram en nedbemanningsplan for politikeren allerede midt i mars.

Dette arbeidet er organisert som et prosjekt og ansvarlig er kommunalsjef Cathrine Furu sammen med kommunedirektøren. Furu orienterte om den pågående prosessen der alle steiner skal snus, alle sektorer skal gjennomgås. Alle enhetsledere er engasjert for å finne innsparinger i sin enhet og det gås gjennom risiko ved færre ansatte, ny organisering, ledelsesstruktur og løsning av de administrative oppgavene. Paralellt med dette pågår også et større utredningsarbeid om framtidas helse- og omsorgstjenester. Da dette er den største sektoren både med hensyn til antall ansatte og økonomi vil disse to prosessene naturlig gripe strekt inn i hverandre. Samordning av beslutninger tidsmessig mellom Tjenestekomiteen som utreder helsetjenestene og Formannskapet ble poengtert som viktig.

fmjan2

Kommunalsjef Cathrine Furu leder omstillingsarbeidet i Gausdal Kommune

Furu poengterte også hvor viktig god og oppdatert informasjon til alle ansatte og berørte var i denne prosessen. For nå går ting fort. Allerede 14. februar får Tjenestekomiteen en skisse til hvordan eldreomsorgen skal organiseres og 18 mars skal Formannskapet behandle politisk de utredninger som er gjort for innsparinger i hele kommunesektoren. Etter det følger en nedbemanningsprosess der overtallige utpekes og etter behandling i omstillingsutvalget som i første omgang skal tilby erstatningsstillinger for de overtallige følger varsel om oppsigelse for de som ikke vil ta i mot erstatningsstilling som tilbys eller ikke kan tilbys noen relevant slik stilling. Furu sa at målsettingen er at varsel til de som må sies opp skal sendes ut før sommeren 2020. For første gang i flere tiårs historie ble det nå sagt i klartekst at ; Faste ansatte i Gausdal kommune kommer til å miste jobben i denne prosessen. Det er alvorlige signaler innen offentlig sektor.

Som en ser her- nå går det virkelig unna. Mye av hvordan en ny og nedbemannet kommune her i Gausdal skal se ut vil være synlig i løpet av de to første månedene framover. Representanten Enger Olsen (Sp) minnet om poengteringen fra kommunestyre- behandlingen der det enstemmig ble vedtatt at reduksjon av antall ansatte i hovedsak bør gjøres ved at førstelinja skjermes og de største nedtakene tas innen administrative stillinger. Dette blir en svært viktig sak å følge framover og Gausdøl’n skal hjelpe til med det. Andre saker i dagens møte var oppstart av Kommuneplanens Samfunnsdel. Eller planen for prosessen i første omgang. Det er lagt vekt på å forenkle både selve planarbeidet og tida det tar før den kommer på plass. Høsten 2020 er forventet behandling av denne.

Næringsfondets rammer ble også vedtatt. I år er det noe mer midler til disposisjon enn for eksempel i fjor Totalt 714.000 av en totalramme på 1.950.000. Pengene er forrentning av et Næringsfond på i alt 21.5 millioner kroner. Dette er et fond etter kraftutbygging der konsesjonsavgiftene utgjør største års-verdien. Det var i 2019 på 1.850 000 millioner. Grunnen til at et såpass lite beløp er likevel er disponibelt er at hele 1.2 millioner er disponert i budsjettbehandlingen. Det ble fra representanten Melbø /Frp stilt spørsmål om både tilskudd til regional næringsenhet og Turistinformasjonen på Aulestad som er de to største postene via budsjettet. Regional Næringsenhet / Lillehammerregionen Vekst skal evalueres nå i vår og administrasjonen ble bedt om å legge fram mer informasjon om besøkende og arbeidsfordeling mellom Turistinformasjonen og Maihaugen/ Aulestad til behandlingen i kommunestyret. Melbø varslet at disse postene ville bli nøye vurdert i forbindelse med budsjettet for 2021. Rene utgifter til regulær drift må dekkes fra driftsbudsjettet og fondsmidlene kanaliseres til nyskapning og vekst innen næringslivet. Det er gode toner å høre særlig for en journalist som har stilt spørsmål om denne bruken av fond ved flere budsjettbehandlinger.

Det virker som om mye skjer i politikken nå. De neste to månedene blir ualminnelig spennende i så måte.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts