Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Møtet kan stå som et skoleeksempel på et konstruktivt og effektivt avviklet folkemøte, det møtte rundt 90 personer og det vil antagelig bli det beste frammøte på et politisk møte i forbindelse med valget 2019. Møteleder, tidligere kommunelege Sverre Karper, og assistent Arve Bergum fra Pensjonistforeningen hadde full kontroll både på tidsbruken og med utfyllende kommentarer til temaet.

bødal2

Politikerpanelet under eldredebatten

Karper innledet med en oversikt over målgruppen, Gausdals pensjonister, som han presiserte omfattet 1025 stemmer ved valget. Fordelt på 70 90-åringer,305 80-åringer og 650 70-åringer.  Han begrunnet møtet med den uro som både ulike avisoppslag om eldreomsorgen i den siste tida har skapt og den usikkerhet som de store innsparinger foreslått i langtidsbudsjettet i denne sektoren gir. I fireårsperioden tallfestet med 36 millioner i nedtak, litt forenklet framstilt som nærmere 1 million mindre ressurser pr. måned i hele perioden og overført til ansatte 20 personer i pleieyrker mindre hver måned i 4 år. Når det av kommunen sjøl er beskrevet at en pleiers direktetid hos pasienten er bare 40 % av  den totale arbeidstida nærmer vi oss 50 personer i måneden. Et tall som er helt uvirkelig å forstå.

Dette var innledningen. Så fikk de fire partitoppene; Hans O Høistad Ap. Anette Musdalslien Sp, Viggo Haugen Bygdalista og Olav Olstad tverrpolitisk liste mellom V, Frp og H i alt 11 spørsmål der de fikk 2 minutter til å gi et svar på . Spørsmålene var ikke kjent for politikerne på forhånd

På spørsmål om hva de ulike hadde som eksempler på egne eller partiets initiativ i inneværende periode ble utvidet legetjeneste også med egen sjukehjemslege, nye trygghetsalarmer med videre mulighet for digitale tilleggstjenester, samling av hjemmetjenesten og det pågående arbeidet med en utredning for hele sektoren og hvordan framtidas omsorgstjeneste i Gausdal skal være nevnt.

Neste spørsmål var utfordringer i den kommende valgperioden for denne sektoren. Den stramme kommuneøkonomien var et gjennomgående tema.  Bygdalista henviste til sitt valgprogram for å sikre bedre trygghet at de ville gå inn for et eldreombud, gjerne i samarbeid med andre kommuner, der brukere kunne få råd og veiledning og samtidig hjelp til å utforme klager der de følte at mottatte tjenester ikke var tilstrekkelig.

Så var det en sekvens rundt temaene verdig /uverdig eldreomsorg Der møtelederen presiserte sin definisjon som var riktig ernæring, ivaretatt personlig hygiene, aktivitet og selvbestemmelse for den eldre som viktig. Noen helt klare svar på dette temaet ble ikke framført men alle understreket at temaet var viktig og for såvidt og nedfelt i forskriftsform i det som kalles Verdighetsgarantien. Neste tema var involvering av brukere, pårørende og hele frivillig sektor i arbeidet med eldreomsorg. Det var ikke noen uenighet om at dette var veldig viktig, og mange innrømmet også at både kommunen og politikerne hadde mer å gå på for å få dette til i framtida. Det ble påpekt at det vil bli en stor omstillingsprosess i innen eldreomsorgen i Gausdal. Å jobbe smartere, utnytte ressursene bedre var gjennomgangstema. Omstillingen kommer til å måtte skje raskere og være tilpasset den økonomiske virkeligheten framover. Privatisering av disse tjenesten tok alle politikere klart avstand fra. Dette er og skal være et offentlig ansvar i Gausdal.

Spørsmålsrunden ble avsluttet med en utfordring om hva du/ ditt parti vil gjøre for eldresaken de første 100 dagene etter valget til høsten. Det ble henvist mye til det pågående utredningsarbeidet for hele omsorgssektoren. Bygdalista var eneste parti som ville ha en kritisk gjennomgang av Tildelingskontorets virksomhet og mente tildeling kunne ordnes mere fleksibelt og raskere ved en kontakt mellom pleiepersonell, fastlege og bruker. Alle var enige om at det var en klar utfordring å få til bedre kommunikasjon til alle innbyggere om de pågående prosesser og Pensjonistlagene fikk skryt for sitt initiativ som dette møtet var. Karper avsluttet diskusjonen med at det hadde kommet fram få konkrete forslag og ikke nok for å gjøre noe med den utryggheten de eldre føler. Han oppfordret derfor politikerne til å bruke sommeren til å meisle ut flere konkrete svar og inviterte til nytt møte 21. august. Det skulle passe bra ca. en uke før høstens dialogseminar for kommunestyret der eldreomsorg også blir et sentralt tema.

bødal3

Sverre Karper ble takket for god møteledelse

Det ble åpnet for spørsmål fra salen og de var både konkret og til dels kritiske. Oppsummert ble det gitt ros til de ansatte som utøver hjemmesykepleie og praktisk hjelp til de eldre i bygda. Det ble kommentert at eventuelle planer om å redusere de 68 institusjonsplasser kommunen nå har i Forset og Follebu var skremmende, Det ble etterlyst en annen sammensetning av brukerråd for denne sektoren der de ansatte som utfører jobben til daglig også må med ikke bare deres ledere. Det ble gitt skarp kritikk for den overveldende mengde saksdokumenter som følger disse sakene. Skriv norsk, kortfattet og mer lettfattelig var det klare budskapet politikerne fikk med seg å overbringe til administrasjonen. Det bel reist spørsmål til om den standard bistand på 1 time i løpet av 3 uker til hjemmehjelp/ praktisk hjelp i hjemmet var tilstrekkelig.

Eter flere kritiske innspill om Tildelingskontorets arbeid ble det også gitt uforbeholden ros til det arbeidet de utfører.

Så ble det reist spørsmål om hvorfor alltid den ytre sektor, de arbeidende hender, skal ta nedtakene når ressursene ble mindre og når det ville blitt stilt samme krav til administrativ ledelse/staber. Det ble også spurt når den organiseringen var gjennomgått. Det siste kunne ingen svare på. Vi skal friske på hukommelsen der. Det er helt siden i 2004/2005 . Det er altså nærmere 15 år siden og sikkert ikke for tidlig at det tas en ekstern gjennomgang av hele ledelsesstrukturen igjen?

Til slutt ble politikeren oppfordret til å bruke makta si, ta tilbake styringa som mange nå følte helt og holdent var lagt til administrasjonen. Arve Bergum fra Pensjonistforeningen i Østre avslutte kvelden og manet til fokus på samarbeid mellom alle parter og ønsket velkommen til nytt møte om dette temaet.

Alt i alt en vellykket kveld som vitner om stort engasjement i kanskje valgets viktigste tema. Det var ikke mange andre politikere enn de som satt i panelet på møtet og så vidt jeg kunne se ingen fra administrativ ledelse eller sektorledere som var tilstede. Det burde de kanskje vært? Sett av neste møtedato onsdag 21. august møtested kommer senere.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts