Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Det gis såpass dårlige er svar at vi måtte plukke fram kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi for å se hva den beskriver. Der står det at kommunen skal gi informasjon som sikrer at innbyggere og virksomheter får tilstrekkelig informasjon om kommunale tjenester, aktiviteter og resultater.

Vi har i det siste stilt noen spørsmål som etter vår mening er helt sentrale opp mot budsjettbehandlingen som nå foregår og det berører ganske dramatiske forslag for befolkningen.

Som sikkert de fleste har fått med seg er det foreslått å legge ned 6 plasser i det som kalles Søre avdeling på Forsettunet, også før benevnt som skjermet avdeling. Forslaget kom som troll av ekse midt oppe i en stor utredningsprosess om framtidas omsorgstjenester i kommunen. Hva er bakgrunnen for forslaget? Selvfølgelig å spare penger men er faktagrunnlaget riktig og godt nok for å fatte et så omgripende vedtak? Vi har stilt helt sentrale spørsmål om hvor stort omfang den påståtte ledige kapasitet på sykehjemsplasser har vært og er og vil ha det på presisjonsnivå om hvor mange plasser har det vært hittil i år, på hvilke sykehjem har det vært og hva var varigheten av denne ledige kapasiteten. Vi mener at dette også må sees opp mot Tildelingskontorets statistikk for året for å avdekke om påstått ledig kapasitet beror seg på reell ledighet eller strengere tildeling og mange avslag.

I selve budsjettdokumentet sår det «Det har vært ledige plasser i lengre tid» og «På grunn av «pasientgjennomstrømningen» (kortere botid) har det ført til ledige plasser den siste tiden». Ved presisering av spørsmålet svarer kommunedirektøren mellom 2 og 8 plasser, 6 pr nå. Ikke et ord om hvor det er og hvor lenge det har vært ledig gjennom året.

Da får vi anta at kommuneledelsen ikke vil at dette skal offentliggjøres. Så får vi videre anta at de ledige plassene i alt vesentlig har vært på Follebutunet. Da passer det kanskje ikke å si det når det er i Forset en planlegger å stenge en avdeling? Godtar virkelig politikerne som skal beslutte dette en så upresis beskrivelse? Hvis så er det ikke mye håp framover.

Men vi skjønner grunnen og alt er en del av en langsiktig plan. Forsettunet ønsker noen å stenge helt ned etter hvert. Hjemmetjenesten ble flyttet, dagsenterplasser har vært trenert helt fram til nå da det brukes som et tvilsomt argument for å nytte de ledige lokalene når pasientene kastes ut. Omsorgsboliger i samme område har vært trenert et år nå. Ta det for gitt først som sist. Det er krefter i Gausdal kommune som arbeider for å stenge ned kommunal aktivitet i Vestre Gausdal. Saken om Forsettunets framtid eller avvikling kan komme klarere fram alt i fortsettelsen av utredningen om framtidas omsorgstjenester. Signalene eralt lagt ut som slitt bygningsmasse, umoderne utforming av pasientrom. Strukturbegrepet er alt lurt inn i flere sammenhenger. Har vi for mange institusjoner er blitt sagt? Desto mindre sengeplasser det finnes i Forset jo lettere blir det å fjerne resten. Vaskeri en plass er nevnt. Det blir neppe foreslått å være i Forset. Kjøkkendrifta kan raders ut med et pennestrøk og maten kjøpes fra andre plasser. Snart er det ikke så mye igjen og døra kan stenges helt.

Går vi videre til barneskolen så er den på tross av varsler ikke tatt ut av kuttlista. Barnehagen er vernet foreløpig. Ungdomsskolen ryker den dagen Fylkeskommunen legger ned den videregående skolen i Gausdal. Da blir som ellers videre oppover i Vestre dalføre at i beste fall blir nærbutikken og kirka igjen. Er det slik vi vil at utviklingen skal gå? Men slik kan det gå når en høyt lønnet kommuneledelse ser på kommunal drift kynisk som rene tekniske / økonomiske forhold. Det er personer uten bosted her, uten unger i oppvekstalder som bruker tilbudene i bygda og uten å være pårørende til de som trenger helse- og omsorgstjenester i kommunen og uten omgangskrets eller nettverk i lokalsamfunnet. Det er lov å lure på om avstanden til lokalsamfunnet da blir for stor? Det er på tide å stille spørsmålet om dette er den samfunnsutvikling vi ønsker? Det virker som en destruktiv utvikling der påstått økonomiske utfordringer tvinger gode lokalsamfunnsmiljø i kne og via lirking og overrumplings- teknikker sakte men sikkert mister alt som betyr noe for en levende grendestruktur. Det står ofte at dialog og medvirkning fra innbyggerne er veldig viktig i kommunale planer og sakspapirer. Javel, så ta en gallup på det da. Spør innbyggerne i Gausdal hva som er viktigst for dem, er det at kommunen beholder alle sine ansatte eller er det gode forhold for oppvekst og eldreomsorg? Jeg tror svaret er gitt. Kanskje maler jeg fanden på veggen, fort håpe det, men tegnene er klare nok og det gjøres for at folk og da i særlig grad politikerne skal våkne.

Tilbake til institusjonene. Har det vært ledige plasser i Follebu så steng dem midlertidig hvis grundig dokumentasjon viser at det er permanent og det er forsvarlig. Ikke skyv dette over på en annen del av bygda. Det har lenge vært enighet om at Forsettunet skulle være et ressurssenter for demens. Både kompetanse, fagmiljø og bygningsmessig har det vært lagt til rette for det. Nå sies det «elegant» at alle sjukehjemsplasser er demensplasser. Underforstått er det ikke så farlig hvor de pleietrengende bor bære det er færrest mulig plasser å tilby. Hva med fagligheten i demensomsorgen? Trygghet og det at pasientene føler at de har slått seg til ro der de nå bor? Dette er framholdt som svært viktig for denne pasientgruppen. Demensforeningen har advart mot å legge ned de aktuelle plassene og de fremheves behovet for en slik skjermet avdeling for de sykeste og mest urolige i denne pasientgruppen. Blir plassene nedlagt må dette antallet pasienter rives opp fra sitt bomiljø og flyttes til nye omgivelser med nye pleiere og lokaler og forholde seg til. Hvis demens er hovedproblemet for eldre her i bygda får en prøve å gjøre belastningen minst mulig for dem dette gjelder.

Dagsenter

Vi har tilgang til et brev fra Helsedirektoratet datert i mars 2019 der Gausdal kommune blir tildelt 618.000 som må brukes dette året og det må brukes på NYE dagsenterplasser, En støtte til kommunen ved at slike tilbud blir pliktig å gi fra 2020. Så vidt en kjenner til har ikke Gausdal kommune etablert noen NYE slike plasser dette året. Vi antar da at pengesummen er tapt og det vitner om ganske dårlig økonomistyring og bruk av eksterne tilskuddsmidler. Det er politisk reist spørsmål om dette gjennom året uten at det er gitt tilfredsstillende svar. Gausdøl’n har spurt nå om en må anse pengene som tapt? Svar er ikke avgitt og da regner vi med at vi har rett. Dette blir spesielt pinlig da det faktisk ligger et gjeldende vedtak etter budsjettbehandlingen for ett år siden på at lokalene som var tidligere legekontor og som hjemmetjenesten hadde som base fram til i sommer skulle settes i stand til slike dagsenterplasser. Det har som mange andre «upassende vedtak» blitt trenert. Er det en siste panikkhandling nå for å tømme avdeling Søre og rapportere på nye plasser som gjør hastverket med å få tømt lokalene? I så fall er dette ikke opplyst om. Men løpet er antagelig kjørt og pengene tapt for tilskuddet som er innvilget er betingelsene at det skal rapporters på antall nye brukere i løpet av 3.uke i november og frist for sluttrapport er 20. desember. Hvis tilskuddet ikke kan benyttes på grunn av sommel med disse plassene er det svært kritikkverdig. Vi har som sagt heller ikke fått svar på dette spørsmålet og går derfor ut i fra at vi har rett til det motsatte er bevist. Da får vi i tilfelle rette opp saken med korrigerte opplysninger.

Nå har Formannskapet forlenget sin egen arbeidsfrist med en uke til 27. november for å komme i land med et budsjett i balanse. Om denne uka hjelper står igjen å se? Hvis ingen tar tak i den nedbemanningen som må komme og er den eneste veien ut av uføret tviler vi sterkt på det. Spør innbyggerne om råd- og hør på det dere blir fortalt!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts