Skip to main content
annonser
Politikk
Rådet fra et tidligere møte
Rådet fra et tidligere møte
Olav Iverslien
Redaktør

Rådet som vi velger å bruke som kortnavn hadde møte onsdag denne uke. Det første med fysisk oppmøte i kommunestyresalen siden i februar. Den viktige og kompliserte saken om framtidas eldreomsorg var hovedsak naturlig nok.

Flere av medlemmene berømmet Tjenesteutvalgets snuoperasjon i denne saken. I tillegg hadde medlemmene sine egne betraktninger og helt konkrete uttalelser.

Sverre Karper sa i sin innledning at også Rådet klart innså det å ta ned utgiftene i en kommuneøkonomi som var kjørt i grøfta var hovedhensikt med både omorganisering i omsorgtjenestene og andre tjenesteområder i kommunen (disse sakene er nå på en måte slått sammen) . Men han kunne ikke få sterkt nok understreket at Rådet IKKE ville godta at det var de svakeste av de svake som skulle ta byrdene for det økonomiske uføret. Han betegnet den opprinnelig innstillingen fra kommunedirektøren som skremmende dårlig og begrunnet det med at det var klare mangler der innen: kommunens forpliktelser og innbyggernes rettigheter etter gjeldende lovverk. Helt uten beskrivelses av hvordan dagens pleie- og omsorgstjenester oppleves av de som trenger disse tjenestene, deres pårørende, de som yter tjenestene og mottakernes fastlege.

At det samtidig ikke var synliggjort netto innsparinger som endringene kunne gi og hvilke konsekvenser de ulike forslagene gav for kvalitet i tjenesten var også klare mangler. De gjennomsnittsbetraktninger i forhold til andre kommuners ressursbruk mente han ikke hadde noen verdi så lenge nåsituasjonen i Gausdals tjenester ikke var beskrevet.

Anne Grete Svendsen hadde et sterkt innlegg i forhold til hvordan nedleggelse av Bjørkvin, som er HVPU bolig-fellesskap, var håndtert i innstillingen og flere andre av medlemmene hadde innspill i forhold til de foreslåtte nedskjæringer innen mattilbud/kantinedrift og matombringing samt omfanget av hjemmetjenester til praktisk bistand som stadig blir mindre.

Varaordfører Stig Melbø som deltok på møtet fant det nødvendig å presisere at kommunedirektørens innstilling var behandlet i Tjenesteutvalget og at Rådet burde konsentrere seg om den siste innstillingen  fra Tjenesteutvalget i sitt innspill til Formannskap og Kommunestyre. Etter at  Rådet hadde vedtatt sin uttalelse (mot en stemme –politikerrepresentant Lillelien), som følger videre politisk behandling og som konkretiserte deres innvendinger mot opprinnelig forslag fra kommunedirektøren, gikk de over til å se på Tjenesteutvalgets nye innstilling.

Da fikk de korrigering fra samme varaordfører at deres innvendinger eller kommentarer til Tjenesteutvalget ikke hadde noen hensikt for denne innstillingen ville uansett gå slik den var til videre politisk behandling.

Ikke lett å være medlem i et politisk rådsorgan med slike motstridende signaler fra politisk ledernivå underveis.

Ser en imidlertid på sakslista og sakspapirene som følger er det ingen tvil om at det var begge innstillinger som var lagt fram til behandling og uttalelser for Rådet. Der var møtelederen på trygg grunn. Det hele kan vel mere minne om et forsøk på å styre debatten i et folkevalgt rådsorgan? Det ble verre senere i debatten.

Det bør også synke inn hos de folkevalgte som har vedtaksrett i Formannskap og Kommunestyre at Rådets uttalelser på svært mange områder er sammenfallende med uttalelser fra ansattes fagorganisasjoner og innspill fra befolkningen i bygda.

Etter en skjematisk gjennomgang over lovverk og tildelingskriterier som brukes innen omsorgssektoren i kommunen fra Ole Edgar Sveen var det igjen åpnet for spørsmål og debatt.

Sverre karper fant det nødvendig å minne om at denne saken hadde skapt stor uro og usikkerhet i befolkningen. Tilliten til kommuneledelsen var sterkt svekket grunnet manglende dialog og evne til å høre og ta inn i vurderingene både bygdefolkets og de ansattes innspill i det endelige framlegget. Han mente mye måtte gjøres for å gjenopprette tillit og skape ro og trygghet i befolkningen. etter de sårene denne prosessen hadde skapt. Leder Arve Bergum understreket også at de håpet at en slik tillit måtte kunne byges opp igjen ved at partene satte seg ned sammen, hørte på hverandres synspunkter og kom fram til felles gode løsninger som alle kunne leve med.

Dette ble nok for mye for varaordføreren. Han presiserte med skarp stemme at det ene og alene var kommunestyret som hadde ansvaret for å følge opp øverste kommuneledelse og ba medlemmene i Rådet slutte opp med kritikk av den samme ledelsen.

Som tilhører vil jeg si at kritikken var konkret og sterkt knyttet til saken og den prosessen som Rådet skulle uttale seg om. Melbø hadde selvfølgelig prinsipielt rett i at dette til syvende og sist er kommunestyrets ansvar. Men både han og de 22 andre medlemmene der kan ikke unngå å ta inn over seg de mange kritiske innspill både fra forskjellige yrkesgrupper og befolkningen som hefter ved denne saken. Det bør i allefall være grunnlag for en grundig gjennomgang når alt er over.

Eldrerådet som er valgt nå er både saklige, konkrete og møter med godt forberedte medlemmer til sine møter. Det bør de berømmes for ikke knebles for!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts