Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

I regionavisa er kommunedirektøren sitert på at når det gjelder saken om å legge ned barneskolen i Forset er dette noe de vil fortsette å utrede fordi administrasjonen:» IKKE kan arbeide på grunnlag av løse signaler». Når varaordføreren på vegne av posisjonen (Sp, Frp og MDG) i budsjettkonferansen sier at denne saken blir det ikke politisk flertall for så det trengs ikke videre utredninger burde vel det være et ganske klart signal? I tillegg så sa Arbeiderpartiet i samme møte at dette ikke var aktuelt. Hva mer trengs for å nå fram med kommunikasjon mellom partene? Ved fjorårets budsjettrunde sa kommuneadministrasjonen at de ikke hadde lagt inn strukturendringsforslag vedrørende barneskoler da de viste at dette ikke ville få politisk flertall. I år gjelder tydeligvis ikke det lenger? Administrasjonenes budsjettarbeid må baseres på politiske vedtak. Ja da får kommunestyret ved første anledning få på plass et slik vedtak om at skolene skal bestå, men uttalelsen fra kommunedirektøren er ganske vanskelig å forstå.

For når er det fattet vedtak om at det skal nedlegges 6 plasser ved Forsettunet? Det er faktisk ikke fattet noe slikt vedtak, ganske enkelt fordi det er en større utredning på gang for hele helse- og omsorgsektoren. Men et slikt forslag kan tydeligvis administrasjonen trekke inn i budsjettarbeidet nærmest «fra løse lufta»?

Så er det kanskje på sin plass å minne på hva som faktisk er vedtatt. I budsjettbehandlingen for snart et år siden fremmet Sagheim, Sp denne endringen i tekstdelen:» Endrings og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. I løpet av 2022 skal organisasjonen spare inn nærmere 30 mill kroner. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Reduksjon av stillinger skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. Det innebærer at noen arbeidsoppgaver må kuttes ut, mens andre oppgaver fordeles på de andre ansatte i organisasjonen. Endrings- og effektivitetsarbeidet skal i størst mulig grad omfatte administrative oppgaver og i minst mulig grad ramme brukerne direkte.»

Hva har skjedd gjennom året i forhold til dette signalet og forholdsvis klare budskapet i vedtaks form? Teksten ble enstemmig vedtatt i Formannskap og mot en stemme ved kommunestyrebehandlingen.

I samme kommunestyremøte ble det under pkt. 20 til budsjettet vedtatt: Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.19, Alle utlysninger av ledige stillinger skal vurderes av omstillingsutvalget og jevnlig rapporteres til Formannskapet. Hvordan dette totalregnskapet ser ut for året som snart er over er det heller ikke gitt fullstendig rapportering om. Og til slutt i punkt 21 under budsjettvedtaket: Kommunestyret ber rådmannen gå grundig gjennom organisasjonen og se på mulige innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En skisse for mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1.juni 2019. Det har ikke skjedd.

I samme kommunestyremøte ble det også vedtatt bevilgninger både til dagaktivitetstilbud for demente og oppstart for istandsetting av bofelleskap i Flatavegen 6. Fra tildelingskontoret er det opplyst at det av søknader til bofelleskap/omsorgsbolig hittil i år er det behandlet 25 søknader og gjort 9 avslag. Det er fra aktive pensjonister i begge pensjonistlagene argumentert godt for at dette tilbudet bør komme i gang igjen. Søkertallene viser at det er søkere til slike botilbud. Det er ikke framskaffet regneeksempler fra kommunens side på at en slik boform gir store belastninger på kommunebudsjettet sett opp mot at de som bor der betaler husleie og det faktum at huset faktisk står der tomt på 6 året. Det er hevdet at det ikke er kommunens oppgave å drive boligformidling, men med 47 plasser i bofelleskap/omsorgsbolig (fra kunnskapsgrunnlaget) så må vel det være en naturlig del av omsorgsarbeidet og det administrative oppfølgingen?

Disse eksemplene synes jeg beviser at det er en kommunikasjonssvikt mellom de styrende ledd, mellom politisk og administrativ ledelse, her i kommunen. Den bør snares rettes opp i og hvis administrasjonen mener vedtakene er for utydelige bør de få vedtak som presiserer den politiske styringen nå.

Et vedtak kommunepolitikeren absolutt burde fatte raskt er å sende hele budsjettet tilbake til administrasjonen med beskjed om å legge fram et budsjett i balanse uten bruk av de salderingsposter som politikerne vil verne. Slik det er nå slipper administrasjonen alt for lettvint unna med å drive underbudsjettering og sette politikerne i en skvis. Når det gjøres uten at viktige vedtak er fulgt opp gjennom året blir det helt feil.  Det var ingen partier som gikk til valg på å legge ned skoler eller sykehjemsplasser nå for politikerne ta ansvar. Be om nytt budsjett så får administrasjonen bruke julemåneden ( eller juleferien ) på det og eventuelt søke om utsatt frist til å levere budsjett i balanse og ikke slik som det framstår nå med stor underdekning og styring mot å bli en Robek-kommune.

DSC 0032

En liten budsjetsmakebit til slutt for de som leser nøye. På side 30/31 under investeringer står det som lovpålagte investeringer: Carport legesenter. Vi vet ikke hvilken lov det siktes til her? Er det en egen garasjelov? Dette med carporter var en ganske het sak i forbindelse med flytting av hjemmetjenesten. Bilene til utetjenesten sto før i garasjeanlegg på Forettunet og Follebutunet. Nå står bilene hjemmetjenesten bruker nedsnødd ute. Garasjeplass for legene må bero på at en lege har utrykningsplikt på dagtid? Spørs om det ikke blir et større garasjeanlegg nede ved kommunehuset, penger til det finner de sikkert utpå vinteren? Alle skjønner at hjemmesykepleiere som skal ut på tidlig morgenvakt eller kjøre om natta ikke vil bruke verdifull tid til å måke fram bilen eller skarpe is og snø av panser tak og ruter. Men det var ikke forutsetning for flyttingen. Vi venter spent på hva som blir foreslått.

Helt til slutt nyheten om at tidligere Lillehammer-ordfører skal tilbys jobb som Regionrådsleder i en nyoppretta stiling med millionlønn som de tre sørdalskommunene skal spleise på. Det er et så utrolig og provoserende forslag i disse trange budsjett-tider at vi avstår fra ytterligere kommentar. Men desto mer utrolig slike innspill er jo lettere blir de antagelig banket igjennom? Det blir en spennende tid før budsjettet for 2020 og fireårsperioden er i havn.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts