Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Rådet (forkortet) består av 3 representanter fra de eldre: Arve Bergum, Sverre Karper og Anne Dina Bjerke, 3 representerer gruppen med funksjonsnedsettelse ogdet er Anne Grete Svendsen, Marit Randi Solberg og Einar Granum. Politikerrepresentant er Paul Kristian Lillelien(Sp). Ved konstitueringen valgte de Arve Bergum som leder og Sverre Karper som nestleder i rådet.

På dette første møtet var det fire saker til behanling. Det var en godt forberedt gruppe som møtte med klare synspunkter og velformulerte uttalelser som følger sakene til kommunestyrets møte torsdag.

Først var en kommentar til varslet oppstart av Planarbeid for bygging av leilighetsbygg i Fargerivegen 4. Rådet mener at en så sentral utbygging med så mange leiligheter på et tidlig stadium må ta høyde for at dette kan være leiligheter tilpasset beboere med spesielle behov enten for eldre eller funksjonshemmede. For eldre ble det pekt på at fellesrom for samvær/trening og eventuelt et gjesterom burde tas med i slike boliger. Tilrettelegging for bevegelseshemmede med utforming, heiser og parkering for rullestolbrukere samt en anmerkning til at de trafikale forhold i et område med så stor trafikk inn til de forskjellige butikksentra krever god tilrettelegging for trygg og smidig trafikkavvikling. Støv og støyplager fra sagbruket som nær nabo ble også påpekt og uttalelsen sendes Planlegger.

De to neste sakene gikk på morgendagens økonomidebatt og budsjettbehandling.

Rådet (minus politikerrepresentanten) går i mot nedlegging av 6 institusjonsplasser for demente i Forset nå og anmoder om at saken utsettes i 2-3 måneder for å skaffe mere kunnskap og slik at saken ikke som nå løsrives fra den pågående utredning om hele omsorgssektoren. Det var en frisk diskusjon rundt dette og mange fornuftige innspill fra de fleste rundt bordet. Det ble rettet kritikk for at innspill fra både Demensforeningen og Pensjonistlagene ikke fulgte sakens dokumenter i forhåndsutsendelser. Diskusjonen gikk mye på at om det var ledige senger akkurat nå så tilsa både antall eldre/antall demente framover at det var nødvendig med en buffer. Disse sengene er rimelige å ha og behovet svinger mye gjennom året. Sengene kan også erstatte dyre fellessenger på Helsehus/sykehus som er lite utnyttet. Det ble også hevdet at et dagsenter på disse pasientrommene ikke var ideelt i forhold til lyse trivelige lokaler. Å bruke pasientrom som de står er en nødløsning for å få til et godt dagtilbud. Men rådet har ingen innstillingsmyndighet videre oppover til for eksempel kommunestyret. Da spørs det om noen tar anbefalingen og foreslår dette i morgen? Makta ( Sp/Ap) har allerede signalisert nei til det i pressen. Debatten om saken var helt fraværende i Formannskap og det står igjen å se om den blir bedre i kommunestyret? Det burde være en slik diskusjon i en såpass inngripende sak for den totale eldreomsorgen i Gausdal.

Siste sak var budsjettet for neste år som ble gjennomgått av kommunalsjef Landheim. Rådet gav sterk kritikk på at å få dette til behandling en dag før det skal opp i kommunestyret ikke er tilfredsstillende. Kommunens representanter innrømmet at det var for dårlig og noe av forklaringen var tidsrommet mellom valg av rådet og budsjettbehandlingens frister. Rådet signaliserte vilje til å komme med konstruktive innspill også sparetiltak når de fikk nødvendig tid til å sette seg inn i sakene. Flere ytret at de synes nedtaket på omsorgsektoren virket å være uforsvarlig høyt for neste år og årene framover.

Det var som sagt en god og konstruktiv debatt i dette rådet. Det lover godt framover. Leder Arve Bergum understreket at de ville jobbe konstruktivt for begge grupper og legge vekt på å få til et best mulig samarbeid med både politisk og administrative ledelse i Gausdal kommune framover.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts