Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Kommunedirektør Rannveig Mogren innledet med at det er store utfordringer for å sy sammen et budsjett både for neste år og fireårsperioden. Innledningen startet med å fortelle at hvis ikke endringene i Eiendomsskattelovgivningen hadde kommet så kunne 2020 budsjettet vært i balanse og det hadde gitt mer tid til omstilling. Det ble ikke lagt stor vekt på at endringer i Eiendomsskatteloven ble varslet allerede ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2019, i desember 2018. Det er heller ikke lagt særlig vekt på at de såkalte «frie inntekter» som kommunen har slått kloa i med god appetitt fra eiendomsskatt har økt fra 25 millioner til nå 41 millioner i løpet av en 2-3 års tid. Kanskje har dette vært en sovepute støttet av nye takster og økte promillesatser?

ROBEK-lista ble også nevnt og forklart. Det har vel en grunn? Denne lista er for kommuner som er i økonomisk ubalanse.

Så ble det en stor sekvens omkring eiendomsskatten. Stortinget har vedtatt at beregningsgrunnlaget for denne skatten skal være maks 70 av verditakst. I Gausdal er den for boliger og hytter på ca. 60 % , men dette er ikke formelt nedfelt i vedtak og fullstendig dokumentasjon. Som takstgrunnlag kan en velge egen takst eller ligningstakst når det gjelder boliger. Og selv om en her i Gausdal har nye takster (2018) kan en skifte til ligningstakst/formuesverdi i skattesammenheng som grunnlag for vanlige bolighus når som helst. Gjør en dette må likevel alle hytter og næringseiendommer/hus på gardsbruk retakseres og dette vil koste penger. Siste takseringsrunde beløp seg vel til 4-5 millioner? Bruk av ligningstakst vil kunne gi seg uheldige utslag ved at lignings-takst er mye mere sjablon-messig etter areal enn en egen takst. Det tas ikke hensyn til boligens reelle verdi. Men en finesse i det bråket som da følger er at det er Skatteetaten som er klageinnstans, ikke kommunen. Dessuten øker ligningstaksten med ca. 5 % i året så her øker inntektene etter at de går ned de første årene hvis en velger denne modellen. Alternativet er å håpe på at den taksten en har vil bli godkjent i og med at den allerede ligger i det nivået den skal. Det er advart mot dette fra advokat i KS. Men det virker rart at dette ikke kan endelig avklares med eksempelvis Finansdepartementet.

Helse- og omsorg

buds3
Her er det foreslått å stenge 6 institusjonsplasser for demente

Det er denne sektoren sammen med skole som er størst i kommunebudsjettet. For Helse og omsorg pågår en stor utredning, men allerede for neste år foreslås store nedskjæringer ved at 6 plasser i institusjon foreslås nedlagt. Det er de 6 plassene i søre avdeling i sokkeletasjen på Forsettunet. Også tidligere benevnt med skjermet avdeling, altså der de med størst pleiebehov av de demente har vært.

Det argumenteres med at «vi nå har hatt ledig kapasitet på sykehjemmene». Hvor stor er denne ledige kapasiteten? Det må dokumenteres.  Og et interessant spørsmål er om dette skyldes for streng tildelingspraksis eller mindre behov? Saker i media har vist at det synes å være et trangt nåløye for å få institusjonsplass her i kommunen. Og hva er forventet behov i framtida når plassene er borte? Det er planen at ledige lokaler skal benyttes som et dagsenter for demente med 12 nye plasser der.

Skolen

Alle politiske partier har gått til valg på at skolestrukturen skal bestå. Likevel presenteres alt nå forslag om å legge ned barneskolen i Forset og overføre elevene til Fjerdum. Dette har selvfølgelig vært planen hele tida ikke minst etter at opsjonen ved utbyggingen ble utløst og kjellerlokalene istandsatt og nyttes nå til lokaler for barnehage. Det er også en romplan ved Fjerdum som ganske raskt kan endres til en skole med to paralelle klasser på alle sju klassetrinn.

buds2

Forset barneskole er igjen nedleggingstruet. Det skal ALDRI få skje!

Men da er det på tide å gå over fra å være objektiv journalist og til å være beboer i Vestre gjennom et langt liv: Denne skolen SKAL ikke nedlegges! Det er både frekt, utidig og useriøst å fremme dette forslaget igjen alt nå. Hvis ikke politikerne nå gir kommuneledelsen klar melding om at denne saken skal legges død med øyeblikkelig virkning og ligge der i hele fireårsperioden så er de ikke voksne for oppgaven og ikke verdt å ta seriøse i forhold til sine valgprogrammer. Hvis dette blir et tema som foreslått med virkning fra 2021 så blir det kamp, stor kamp! Grendelagene i Vestre har mista nok, fra Auggedal, Bødal, Olstad, Nedre og Øvre Svatsum. Vi skal ikke fratas noe mere nå! Vi er foreldre ,besteforeldre, naboer og andre forestatte i Vestre dalføre som vil kjempe mot dette med alle midler. I Forset er det et oppvekstsenter som fungerer utmerket med barnehage, barneskole og ungdomsskole omtrent på samme tomt. Det er smidige overganger og et trygt og godt miljø for barn i oppvekstalder. Dette SKAL bestå! Det skal ikke fraktes unger ytterligere i opp mot en halvtime ekstra hver vei for å berge kommunens skakkjørte økonomi. La det være klinkende klart!

Oppsummering

Det er ikke så lett å oppsummere en lang dag med foredrag og utallige foiler på veggen, og et dokument på hele 61 sider. Kommunen mangler 18 millioner for å saldere neste års budsjett forutsatt den valgte løsningen for eiendomsskatten. De forslåtte mulige nedskjæringer utenom det som er harde strukturgrep er fremmet på områder som Bygdekino, Ungdomsklubb, gatelys. renhold og kjøkken- og kantinedrift pluss noen andre mindre poster.

Kommunedirektøren la vekt på at nedbemanning kun kan skje som følge av( understreket og uthevet) strukturendring, endring av arbeidsformer og bortfall av oppgaver. I tillegg til dette fyldige dokumentet som ble gjennomgått ble det levert et tre siders dokument om hvor mange administrative oppgaver kommunen har. Dette antageligvis for å forklare at ingen stillinger kan fjernes. Vi har i lengre tid forsøkt å få oversikt over hvor mange personer som til enhver tid er ansatt i kommunen. Dette har vi ikke kommet i mål med. At holdningen er at ingen er uunværlige er antagelig den største sperre for å redusere driftskostnader i en økonomisk utfordrende tid?

Dette var første kapittel om neste års budsjett. Du kan følge en plenumsdebatt på nettet kl. 1430 som forhåpentligvis vil avstedkomme noen signaler fra partigruppene etter gruppemøter. Neste korsvei for budsjettet er Formannskapsbehandlingen 19 november.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts