Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

 Her kommer oversikt over hva denne delen av administrasjonen betyr i lønnsutgifter. Tallene er brutto årslønn, sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift, pensjon mm kommer i tillegg.

Kommunedirektøren har en årslønn på 1.070.000. De to kommunalsjefene tjener henholdsvis 998.500 og 1.024.300.

I strategigruppe/stab er det følgende avlønning: Plan og miljø 700.000, økonomisjef 786.000, kontroller 676.000, kvalitetsrådgiver 747.000, rådgiver 710.000 folkehelserådgiver 728.000, personalrådgiver 687.500.

Enhetslederne har slik lønn: skole og barnehage 840.000, familie og inkludering 790.000, kultur 713.000, teknisk 768.500, landbruk 740.000, helse og mestring 841.000, habilitering 739.000 rehabilitering og legetjenester 777.000.

Snittlønn enhetsledere blir med dette: 719.000 og i stabsfunksjoner: 776.000 Det er 9 ansatte i Gausdal kommune som får såkalt pensjonistlønn. Det er personer som har passert ordinær aldersgrense og mottar både en lønn (noe lavere en vanlig tariff) pluss folketrygdens ytelse fra NAV. Også i de nevnte stillingene her kan det være noen som er i den kategorien. Dessuten er det gode ordninger for tidligpensjon, AFP i kommunesektoren noe som bør benyttes i en nedbemanningssituasjon.

Vi tar til slutt med ordførers lønn som er vedtatt 90% av stortingsrepresentantenes lønn og blir da 889.197.

Totalt i administrativ og politisk ledelse er det slik 14.3 millioner i lønnsutgifter pluss sosiale kostnader. Dette som et bakgrunnsteppe i mulige innsparingstiltak for personal/lønnsutgifter i den pågående omstillings- og nedbemanningsprosess i kommunen. Posten lønn i kommunebudsjettet øker med over 10 millioner årlig. Har du en lønn på 800 000 er den steget til ca. 900 000 på tre år med en lønnsøkning på 4 % årlig. Den enste måten å stabilisere eller få ned de totale lønnsutgiftene på er at det blir færre ansatte. Det er mer eller mindre automatikk i lønnsreguleringer i offentlige stillinger så å håpe på noen lønnsstopp eller moderasjon er nok fåfengt. Kommunestyrets bestilling er at tallet på ansatte må tas ned og at det må omfatte administrative stillinger. Som vi ser her monner det mest å redusere fra toppen.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts