Skip to main content
annonser
Politikk
Forsettunet er nedleggingstruet. Det forslaget bør snarest stoppes.
Forsettunet er nedleggingstruet. Det forslaget bør snarest stoppes.
Olav Iverslien
Redaktør

Det er laget et hav av dokumenter om denne saken. Tjenesteutvalget fikk presentert dette på sitt møte 14 februar og nå er det lagt ut en kortversjon på kommunens nettside. Det er 6 delutredninger der de viktigste, eller mest omgripende, nok er nr. 1 og 2 om sykehjemsdrift og hjemmetjenester. De er ført i pennen av samme person, Ole Edgar Sveen som også presenterte dette for utvalget.

Respektløst?

En mister helt respekten for en i kommunal lederstilling/rådgiverstilling som i en så alvorlig sak presterer å si i møtet, med mange tilhørere, at nå må vi slutte å «dulle med de gamle «. En slik uttalelse vitner om null respekt for de pasienter/brukere som har fått sin rettmessige tildeling av helsehjelp etter lovregulert rett. Det vitner om den samme manglende respekt for pårørende som strekker seg langt, og skal strekke seg enda lenger, og den samme manglende respekt for tjenestens ansatte som jeg antar IKKE føler at det er dulling de driver med, men høyst nødvendig helsehjelp og hjelp til daglig stell i en vanskelig livsfase. I rapporten er det etter bruk av prosentregning og statistikk konkludert med at det av de 275 som er oppgitt som får hjemmesykepleie vil det etter ny regning være 100 av dem som ikke skal få det lenger. Hvem skal plukke ut de 100 det gjelder?

Men når utredningene er på nivået sitat: « Har en toalett i kjelleren med en bratt steintrapp ned, og soverom på loftet med en hønsetrapp dit opp i tillegg til badekar og ikke dusj så bør det ringe noen bjeller»

Der jeg synes det bør «ringe noen bjeller « er for de i Tjenestekomiteen og øvrige politikere som skryter av utredningene og sier at her er det belyst mange muligheter og gjort et veldig godt arbeid(jfr. Møtereferatet)

Jeg synes ikke det er gjort noe godt arbeid. Det er en oppramsing av sammenligningstall med den kommunegruppen vi naturlig hører til og noen finurlige regnestykker som viser at jo Gausdal driver for dyrt. Rapportene er nesten fullstendig uten faktaopplysninger om hvordan situasjonen for de gamle her i Gausdal er. Hvis politikerne kan fatte grunnlag på slikt grunnlag så er det for enkelt å være lokalpolitiker.

Myndighetene etterlyser svar på hvordan de som bor i institusjon i kommunene har det. Politikere bør etterlyse hvordan både de og de som er hjemmeboende og trenger helsehjelp har det og er fornøyd i vår kommune. Først da kan de treffe riktige vedtak

Demens har tidligere vært sett på som den største utfordringen innen eldreomsorgen her i Gausdal . Kommunen fikk i sin tid skryt for å være langt framme her. Hvorfor er det da nesten bare de fagorganiserte (helsearbeidere og sykepleiere) som har utviklingen innen demensomsorg som hovedfokus for å gå imot ytterligere nedleggelse av institusjonsplasser i disse utredningene? Da Demensplanen ble lagt fram for mage år siden var avisoverskriftene: «Skrikende mangel på institusjonsplasser» Var det ikke noe hold i det? Etter den planen ble laget er antall plasser i institusjonene tatt ned flere ganger. Og enda er det nå påstått at det nå er for mange. Dette er ikke lett å skjønne.

Utregningene sier kjekt at har vi institusjonsplasser har de lett for å bli brukt. Altså motsatt har vi mange færre har vi ingen å tilby. Er det greit?

Folkemøte

Førstkommende onsdag 4. mars kl, 1900 i Kultursalen er det informasjonsmøte om denne saken og anledning til å komme med innspill. Teksten på invitasjonen er: Hvordan skal vi utvikle helse-og omsorgstjenestene våre. Det kunne vel like gjerne stått: Hvordan skal vi AVVIKLE dem for å spare penger?

For det er det som foreslås. Det er forslag om å legge ned hel avdeling/deler av avdelinger eller hele sjukehjem og det skinner tydelig gjennom i utredningene at det er sjukehjemmet i Forset som er tiltenkt videre nedtak eller avvikling. Det ble som lyn fra klar himmel klubbet gjennom vedtak på å legge ned en avdeling der /6 plasser ved budsjettbehandlingen før jul i fjor. Var det noen av de politiske partiene som gikk til valg på å trappe ned sjukehjemdrifta i Gausdal? Det var antagelig like få som hadde skolenedleggelser på programmet.

Men det er løsningen på den finurlige måten at omsorgsboligene skal bli Heldøgnsboliger med bemanning, i hvertfall på dagtid. Det blir et slags «sjukehjem light» ( som det allerede har utviklet seg til for eksempel i Forset) Den «smarte» løsningen på dette er at de som bor der, som kanskje kvalifiserer for institusjonsplass , betaler husleie, mat og medisiner sjøl. Det er lett å skjønne at en derved velter over kostnadene på de pleietrengende og kan skryte av i årsrapporter at jo vi har heldøgns omsorgsplasser. HDO som det så fint benevnes og vi ligger mere på gjennomsnittet med antall sjukehjemsplasser.

Er dette spesielt originalt kan en lure på, har Gausdal virkelig funnet på noe smart nå? Nei det er det ikke. I saksframlegg fra andre kommuner her på Østlandet kan en nesten ordrett finne igjen samme argumentasjonsrekker og konklusjoner. Kopierer kommunene hverandre eller bruker de samme konsulent? Når dette er den nye motesaken i kommunal omsorg er det vel også eksempler på kommuner som har gjennomført en slikt grep. Har de spart mye penger? Det står det ingen ting om.

Det står heller ikke mye om demensomsorgen. Fagansvarlig for dette området i Gausdal har en gruppe på pluss minus 80 hjemmeboende med ulike grader av demens. Et skremmende høyt tall. Alle vet at mange av disse etterhvert vil trenge institusjonsplass. Men er plassene borte så er det ikke noe å tilby. En finurlig ny prosentregning får det til å se ut som det blir FÆRRE demente. Det er færre pr aldersgruppe sies det med henvisning til en fagprofessor. Det stemmer kanskje det men når disse aldersgruppene nå framover har flere personer totalt i seg (etterkrigsgenerasjonen) blir det FLERE demente i tall. Det burde vel kommet fram?

Det som også helt klart burde komme fram er hvordan er situasjonen for de over 80, over 90 år i Gausdal og hva er det naturlig å tenke seg at de vil trenge av rettighetsbaserte tjenester i framtida. Hvis politikerne lukker øynene for denne virkeligheten (de administrative folkene har alt gjort det med disse rapportene) ja da er det virkelig fare på ferde. Men møt opp på informasjonsmøter, meld deg på Fokusgrupper og send innspill elektronisk eller muntlig til kommunen slik det er oppfordret til. Klimasaken førte til et klimabrøl. På landsbasis har eldresaken også ført til et eldrebrøl. Det bør runge utover politikere og kommuneledere også i Gausdal!

Har vi for god eldreomsorg her? Utredningene påstår mer eller mindre det. De få medieoppslagene som har vært og alt det andre som ulmer og fortelles i privat sammenheng her i bygda tyder ikke på det. Vi kan få en billigere eldreomsorg hvis den gjøres dårligere. Spørsmålet er om en vil det? Og de som bestemmer noe slikt må i etterkant stilles til ansvar for sin sparepolitikk. Det er nedfelt i lover og forskrifter hvilke rettigheter en bruker av disse tjenestene har. Det kan en ikke spare seg vekk i fra. Det er stortingsmeldinger om å leve hele livet, det er gitt en verdighetsgaranti og utarbeidet lokal forskrift for rett til sjukehjemsplass. Jeg tror ikke at det i Gausdal er noe for stor raushet ved bruk av disse tjenestene, eller at Gausdølene er spesielt kravstore og pysete i sitt forlangende. Tvert i mot!

Så er kommunen på Robeklista

I dag kunne NRK melde at Gausdal som første og pr. nå eneste kommune i det nye storfylket Innlandet er meldt inn på Robek-lisita., Det er ei liste over kommuner som ikke har tilfredsstillende økonomistyring. Ingen bør føle noen særlig stolthet over å ha kommet der for første gang i kommunens historie. I praksis betyr det vel mest for begrensningen ved å ta opp nye lån framover. Målet må selvsagt være å komme seg ut av lista så fort som råd er. Men å kreve at eldreomsorgen skal være salderingsposten som skal redde dette bør det protesteres høylydt mot. Det er mye annet å ta av på ikke lovpålagte og administrative områder i flere sektorer.

Husk informasjonsmøtet 4 mars.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts