Skip to main content
annonser
Politikk
Anne Gunn  Sletten kommunalavdelingen hos Fylkesmannen advarer
Anne Gunn Sletten kommunalavdelingen hos Fylkesmannen advarer
Olav Iverslien
Redaktør

De viktige grepene er det samme som diskuteres for nye handlingregler og går ut på at disposisjonsfondet bør opp på et nivå tilsvarende 8 % av  driftsinntektene.  I neste års budsjettforslag mangler 16 millioner for å komme dit. Så er det det som kalles netto driftsresultat  som nå er sterkt negativt og bør opp på en positiv prosentsats på 1.75 % av driftsinntektene. Differansen for å komme dit ugjør 27 millioner. Så er det til slutt lånegjelda i prosent av driftinntektene som ikke bør værer mer enn 80 %. For å komme dit må Gausdal sin lånegjeld ned med nesten 120 millioner. Som en ser er det veldig store  utfordringer som ligger  i kommuneøkonomien i Gausdal framover.

Anne Gunn Sletten understreket bekymringen for Gausdal kommunes økonomi så sterkt hun bare kunne. Hun gav ros for ryddige dokumenter og tilsynelatende gode tjenester samt brukbar likviditet pr. nå. Men var ikke nådig i sin bedømming av utviklingen der disposisjonsfond går fra solide til nesten tomme, drift i årevis er i ubalanse (bruker mer enn en tjener) og faretruende økning av kommunegjelda. Samme utvikling som blant annet Vestre Toten hadde hatt før de kom på ROBEK-lista som siste kommune som har vært der i Oppland. Fylkesmannens innledere hadde stor fokus på økonomiplanen, budsjettet for fireårsperioden, og anbefalte sterkt økonomiske handlingsregler som ville gjøre politikere og administrasjon mer bevisst og disiplinerte i økonomiske handlinger. Ta grep NÅ for å holde dere utenfor ROBEK var det klare rådet.

Saldering av neste års budsjett

Etter en grundig orientering om barneverntjenesten i Gausdal som har hatt en stor kostnadsøkning inneværende år var det tid for neste års tallbudsjett. Det skal etter framleggelse i dag behandles i formannskap 20 november og endelig sluttbehandles i kommunestyret 13 desember.

Ingen store strukturgrep for neste år var rådmannens budskap. Spesielt med tanke på flere skolenedleggelser som ikke ville komme «før valget i 2019» Rådmann Mogren mer enn antydet at et strukturgrep innen helse og omsorg var nødvendig litt på sikt. Om det betyr at flere omsorgsboliger skal legges ned eller om en hel institusjon foreslås nedlagt får vi ikke svar på føre en grundig gjennomgang og utredning av helse- og omsorgstjenesten i framtida kommer i gang neste år.

Det mangler 30 millioner for å få saldert driftsbudsjettet. Tilbakeføring av disposisjonsfond som er med for å saldere årets budsjett står for over halvparten av dette, Lønns- og prisvekst pluss pensjon er største vekstpost hvert år. Det er snakk om snaut 10 millioner. Da hjelper det ikke om den ofte utskjelte borgerlige regjeringen plusser på med 7.6 millioner i økt rammetilskudd og innsparing ved nedleggelse av Engjom skole og Myra barnehage er satt til 4.2 millioner.  Alle planområdene får reduserte rammer og de største nedtak er på skole, barnehage og omsorg. Til sammen 11 millioner reduserte rammer i 2019 som øker til 29 millioner i fireårsperioden. Det betyr i praksis at det blir nedbemanning både som følge av mindre rammer, nye endrede arbeidsformer og bruk av teknologi. Det blir en streng prioritering av de tjenester som skal ytes til befolkningen og at disse nødvendigvis må få mindre omfang utover i perioden.

 Disposisjonsfondet som ved årsskifte nå er på ca. 25 millioner vil på tross av disse nedtakene være nærmest tomt ved utgangen av fireårsperioden.

Det ble spurt i innledningen fra Fylkesmannen va Totenkommunene som hadde kommet seg ut av Robek-lista hadde gjort av tiltak. Svaret var en grundig og streng gjennomgang av alle sektorer etter LEAN-prinsippet og innføring av eiendomsskatt som de til da ikke hadde.

Når det gjelder eiendomsskatt her i Gausdal har rådmannen i sitt forslag lagt en kreativ økning på 1 promille (fra 5.1-6.1) inn i 2019 budsjettet. Det på tross av at det i Statsbudsjettet nå er foreslått en makssats på 5 promille og at det er varslet en ny eiendomsskattelov der ligningstakst skal legges til grunn ved taksering av boliger. Hvis det blir gjennomført fra 2020 vil det redusere takstgrunnlaget og inntektene betydelig for kommunen. Så da blir kanskje 2019 en siste vridning på tommeskruen for denne skatteleggingen?

buds 19 3

Økonomisjef Marit Bråten Homb orienterer. Presentasjonen er ikke opp ned , men tallene er på minussida

Digitalt budsjett

Budsjettdokumentet er på144 sider og selv om det første journalisten gjorde tilbake på kontoret var å skrive ut pdf-dokumentet så må vi opplyse om at den digitale versjonen av dokumentet som ble vist fram var imponerende informativ og flott. For den generasjonen som klikker og surfer som den naturligste ting av verden ligger nå budsjettet og alle underliggende opplysninger tilgjengelig i digital versjon på kommunens hjemmeside fra og med i dag. Fikse greier! For politikerne som vil inn og sjonglere med tall og lage endringsforslag er det en egen politikermodul hvor dette lett kan ordnes og testes ut.

Digitalisering er en viktig del av kommunens framtids-strategi og innsparings-potensiale. Økt interkommunalt samarbeid en annen viktig strategi som nå ser ut til å være kommet litt mer på hjui igjen.

buds 19 1

Hele kommuneøkonomien er nå lett tilgjengelig digitalt. Pål Vorkin viser løsningen for kommunestyret

Ellers er utfordringene analoge og kjente. Det går ikke i lengden an å bruke mer penger enn en tjener. For en organisasjon som en kommune, som alt har tatt ut sitt inntektspotensiale er det bare færre bygg å drifte, færre ansatte og lønne og det  å nedbetale stor gjeld som er løsningen for å komme ut av uføret. En kommune kan vel ikke gå konkurs, men den kan bli satt under administrasjon. Komme på ROBEK liite. Pr i dag er det ingen kommuner i Oppland der. Alt må vel settes inn på at Gausdal ikke skal bli kjent som den første som havner der igjen? Les og trykk det er et hav av tall og informasjon å sette seg inn i enten det gjøres digitalt eller på papir.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts