Skip to main content
annonser
Politikk
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Olav Iverslien
Redaktør

Rådet er nettopp det – et rådgivende folkevalgt organ- der det også er fast politikerrepresentant (Lillelien Sp). Og det manglet ikke på råd og innspill i dette møtet. Det at det også kom like mange tilhørere som representanter i rådet (7) viser at de har greid å skape engasjement for sitt arbeid. Og det er vel det som etterlyses – engasjerte innbyggere? Nå var det vel ikke så vanskelig å se at kommunedirektøren i perioder av møtet nok synes rådets leder, Arve Bergum, «hadde tatt litt for mye Møllers tran», men han holdt seg strengt til det formelle og baserte utspill på retningslinjer og forskrift for slike råd/utvalg.

Et hovedbudskap var at hvis rådet skulle ha en reel innflytelse måtte de komme inn med uttalelser før prosessene var ferdig behandlet. Det ble tatt eksempel med Tjenestekomiteens behandling av ny organisering av omsorgstjenestene i kommunen. Komiteen får sakspapirene i morgen til møte neste fredag 14.februar. Det omfatter blant annet hvordan involvering av innbyggerne skal skje. En sak rådet mente de kunne ha nyttige innspill til. Rådets neste møte er først i april da kan alle premisser være lagt. På bakgrunn av dette forlangte lederen at 3 drøftingssaker ekstra ble tilføyd sakslisten og det munner ut i ganske bastante uttalelser som blir vedlagt referatet fra møtet.

Presiseringer

Rådet presiserte deres mulighet til å sette egne saker på dagsorden. Arbeidet er slik organisert at leder og sekretær møtes og setter opp saksliste i forkant av møtet. Aktuelle saker utredes så og denne sakslista godkjennes så av ordfører og sendes øvrige medlemmer. Bergum refererte til et møte han ikke var fornøyd med der tre fra administrasjonen møtte og tok det svært ille opp at han stilte sammen med nestleder Sverre Karper. Det ble en diskusjon omkring det formelle der varaordfører Stig Melbø forklarte at rådet ikke hadde vedtaksrett og politiske prosesser ofte ville gå parallelt og ikke alltid være synkronisert med Rådets møtedatoer, mens Bergum på sin side sto like steilt på at de hadde uttalerett i alle saker de synes var viktige og bekreftet at han godt forsto den politiske organiseringen. Her er det tydelig medlemmer som gjerne vil være med å sette dagsorden og møteagenda. Det bør vel administrasjonen bare være takknemlig for? Diskusjonen foregikk i sømmelige former, men en betydelig grad av uenighet er lett og tolke.

Kommunal ledelse

Uenighet og lite tilfredshet blir enda tydeligere i siste drøftingssak som gikk direkte på kommunens administrative ledelse. Det er en skarp kritikk av kommuneledelsens lukkede og enveiskjørte beslutningsprosesser og vi som har fulgt saker over lang tid forstår dette godt.

La oss ta et eksempel. I forbindelse med budsjettet 2020 kom en sak om stenging av  6 sjukehjemsplasser nærmest opp som troll av eske. Hadde den rot i det politiske miljø? Kom den fra folkedypet? Var den resultat av ansatte fagfolks egne meninger? Ble det tatt hensyn til interessegrupper og pårørendes innspill? Ble Pensjonistforeningenes bekymring hørt? Svaret på alle disse spørsmålene er NEI. Svaret er JA på om dette var en sak som i stor grad berører de grupperinger som Rådet skal ivareta meninger og innspill fra.

Fortsetter vi å spørre og svare samtidig er det også gode spørsmål om politikerne ,som med stort flertall vedtok nedleggelsen har fulgt opp saken i ettertid? Har de sjekket om påstandene om stor ledighet i sengeplasser fortsatt stemmer og vist interesse for hvordan dette fungerer i praksis? Spør en om kommuneledelsen har fulgt opp og gitt tilbakemelding om et såpass viktig endring blir svaret på alle de siste spørsmålene NEI. Vedtaket er tuftet på skrivebords-synsing, KOSTRA-tall og panikk for et budsjett i stor ubalanse.

Da kan en forstå uttalelsen fra Rådet (untatt politikerrepresentanten) om at Gausdal kommunes ledelse er topptung, usynlig i offentligheten, lukket og lite mottakelig for annet enn egne meninger. Rådet anfører også at dette fører til frykt og utrygghet, manglende engasjement og liten åpenhet.

Rådet  sier  også i sin sterkt kritiske uttalelse at ledelsen utsetter og «glemmer» vedtak som ikke er passende. Det er nok å minne om at forrige år hadde klare vedtak både angående nedbemanning, etablering av dagsenterplasser og istandsetting av boliger i bofelleskap.

Alle interesserte anbefales og lese hele referatet når det foreligger. Det er en uvanlig sterk kritikk som i særlig grad de folkevalgte, de som har beslutings-myndighet via vedtak, bør merke seg og tenke over. Påstandene er ikke tatt ut av løse lufta, og det er heller ikke mulig å se at de overdriver. Her setter Rådet fokus på et sentralt punkt i kommunal ledelse i en vanskelig økonomisk situasjon som bør følges opp.

At Rådet har etablert en tillit og vil bli brukt viser også et brev som var sendt fra Pensjonistlagene i kommunen og LHL Gausdal som ble referert på møtet i dag. Det berører tildelingspraksis for institusjonsplasser, situasjonen for hjemmeboende i aldersgruppen over 90 år og situasjonen rundt skjebnen til Lungesjukehuset på Granheim , samt transportbehov i Vestre dalføre. Disse lagene ønsket kontakt og informasjon fra Rådet til sine medlemmer.

Her ser vi konturer av en aktiv politikerrolle, får bare håpe de rette vedkommende ser verdien i dette og ikke oppfatter Rådet som brysomt!

Sakene som ble behandlet for øvrig gikk greit for seg. Det var behandling av Årsmelding for 2019, høring til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel der rådet presiserte at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble tatt hensyn til i videre planprosess.

I dette møtet var det referat- og drøftingssakene som tok tida og gav klare uttalelser. Det er sjelden vi anbefaler og følge med og lese møtereferatet som etter hvert vil ligge på saken på kommunens hjemmeside, men denne gang anbefales det sterkt.

Det ble avklart at hvis Rådet trengte ekstra møte i forbindelse med den pågående viktige saken om framtidas eldreomsorg som pågår nå ville det bli tatt hensyn til.

Vi får nok høre mer fra dette rådet med klare beskjeder fra leder Arve Bergum og godt supplert av nestleder Sverre Karper, Anne Grete Svendsen og Anne Dina Bjerke.

Olav Iverslien
Olav Iverslien