Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Møtet ble holdt som fysisk møte i kommunestyresalen der de 7 medlemmene satt med god avstand til hverandre. Møtet var stengt for publikum, men overført på Web-Tv. Det også fungerte fint når riktige mikrofoner ble tatt i bruk.

Møtet startet med en orientering om revidert nasjonalbudsjett/ kommuneproposisjonen som nettopp er lagt fram.

Økonomisjefen fortalte om en viss uenighet mellom regjeringens vurdering av kommunenes behov for ekstrabevilgninger og kommunenes påståtte merbehov sterkt anført av KS. Ingen har pr. nå full oversikt over hva de ekstra Koronatiltakene vil koste, det som imidlertid kanskje er den største utfordringen er å anslå tapte skatteinntekter som følge av redusert aktivitet i næringslivet over hele landet grunnet nedstenging og usikker drift gjennom dette året. For Gausdal er foreløpige anslag en svikt på 4 millioner skatt dette året. Når en ser på siste års regnskap der økt skatteinngang flere år har reddet årsregnskapet er det lite sannsynlig at det vil skje i år. Det er med andre ord ekstra dystre framtidsutsikter for kommuneøkonomien. Eneste lyspunkt sett fra inntektssida i kommunene er at Regjeringen nå varsler at redusert makssats for eiendomsskatt ned fra 5 til 4 promille utsettes til 2022.

Fra regjeringen rasles det fortsatt med sablene og øves påtrykk for flere kommunesammenslåinger, uten at en umiddelbart ser at det skal bedre økonomien? Fra kommunalt hold er det å nedjustere tjenestene som er omkvedet i trange økonomiske tider. Alt i alt ser det ikke særlig lyst ut hverken for dette året eller de nærmeste når det gjelder handlingsrom i offentlig økonomi.

Den andre store orienteringen ble gitt av kommunedirektøren og gjelder det hun omtalte som kanskje den største saken noensinne. Framtids helse – og omsorgstjenester. Denne saken nærmer seg sluttbehandling i Tjenesteutvalget. Det skjer alt neste fredag. Så kan en spørre i hvor stor grad dette politiske utvalget har hatt hånda på rattet i denne viktige saken? Vi har fulgt møtene og savner nok dessverre en grundigere prinsipp-diskusjon om disse viktige tjenestene der. Kommunedirektøren kunne fortelle at innspill fra intervjuer komiteen har hatt med ulike brukergrupper ikke ville bli medtatt når saken legges ut allerede i morgen 22 mai. I hvor stor grad alle innspill fra Eldreråd, ansatte og publikum blir medtatt er vi også veldig usikre på. Det blir nok en lang og tung sak med flere titalls sider med historikk og bakgrunnsstoff. Men har innspillene fra innbyggeren hatt noen innvirkning på prosessen og har politikerne hatt det? Det står igjen å se, men vi tviler sterkt på det.

Stig Melbø Frp tok til orde for at en måtte ta hensyn til den usikkerhet som befolkningen føler ved varsel om nedleggelse av sjukehjemsplasser. Han etterlyste også beregninger som viser hva innsparingen kan være, og advarte mot å ta vekk noe før noe annet var rigget og i funksjon.

Allerede i morgen kommer denne saken ut, det er kanskje den viktigste saken noen sinne?

Er det rett tilnærming

 

Jeg påstår at politikerne i Gausdal, og sikkert også i andre kommuner blir sterkt styrt og ledet i den retning kommuneledelsen vil. I saken om eldreomsorg støtter administrasjonen seg på en økonomiplan, eller langtidsbudsjett for 4 år framover, som politikerne riktignok har vedtatt, men kanskje ikke hatt så stor innvirkning på?

Denne økonomiplanen er sektorinndelt og nedtak blir presentert prosentvis i forhold til hvor store rammer den enkelte sektoren har. Derfor får omsorgsektoren med stort forbruk store nedtak. Skole er også utsatt for dette, emn en er noe mer forsiktig her fordi lovreguleringene for barn og unge kanskje er enda strengere enn for omsorg?

Behøver det være slik at ressurskrevende oppgaver må tåle størst nedtak? Påstanden er nei, men ingen politikere tørr å foreslå andre vinklinger. Dette selv om de som en del av lokalbefolkningen sikkert også må føle stemningen ute i bygda på at dette blir feil?

Men har de noe valg er da spørsmålet som stilles. Det har de så absolutt.

De kan enkelt og greit kreve at kommunedirektøren tar ned for eksempel 20 årsverk og la det være opp til ledelsen og ta det der det smerter minst. Ikke berøre fotfolket, de som utfører de praktiske oppgaven slik som i omsorgsektoren. I praksis betyr det å krympe ledelsesfunksjoner og effektivisere driften. Ganske i tråd med det politikerne vedtok ved budsjettbehandlingen «i vesentlig grad redusere administrativt personell»

Dette kan ledelsen få en rimelig frist på å komme tilbake med en løsning på. Vi kan nå for å lette denne utfordringen nok en gang påpeke at 9 personer i kommunen har såkalt pensjonistlønn. De arbeider altså på tross av at de har nådd pensjonsalder. Dette er mest sannsynlig personer med høy ansenitet og derav tilsvarende høy lønn? Det kan ikke være veldig brutalt å gi beskjed om at når økonomien er så skral må de det gjelder ta ut pensjon og avslutte sine arbeidsforhold? Her sparer en kanskje de første 10 millionene? Da gjenstår 10 årsverk til for å ta ned lønnsbudsjettet med 15 millioner +. Det betyr beskjedne 2- 3 prosent av en arbeidsstyrke på over 500 personer. Hvis det ikke er mulig i en så stor organisasjon så er det viljen det står på. En snakker om at naturlig «turn-over» / naturlig utskifting er betydelig gjennom året i en så stor arbeidsstyrke. Da må en benytte seg av det og politikerne innføre full ansettelsesstopp i stillinger som ikke angår liv og helse. Men det gjøres heller ikke. Politikerne blir ikke en gang synlig provosert over at helt ordinære stillinger innen for eksempel teknisk og landbruk lyses ut midt i en omstillingssituasjon.

Nok en gang må en minne om at oppsigelser grunnet svak økonomi også er rettslig prøvd og lovlig i offentlig sektor. Men politikerne tørr ikke å nevne ordet og ledelsen vil ikke bruke muligheten de har. Derfor blir det så ille som det nå er blitt. Det er ikke gitt noen eksakt oversikt over antall stillinger som blir borte i denne omstillingsprosessen en er inne i nå. Det eneste vi har fått med oss er at det skal bli en kommunalsjef mindre. Den det gjelder mister selvfølgelig ikke hverken jobben eller lønna si.

Konklusjonen til politikerne må derfor bli: Fjern dere fra økonomiplanens prosent-tenkning og begynn å se på kommunal virksomhet med bedriftsøkonomiske blikk. Vi vet at uansett at det ikke vil skje, dessverre,

Formannskapet vedtok årsregnskap og åreselding. Disse sakene skal sluttbehandles i kommunestyret 29 mai. Årsmelding fra Landbrukskontoret og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble også enstemmig godkjent. Fra Næringsfondet ble det gitt støtte til Gokroppen 90.000 og Svatsum Samvirkelag 80.000.

Følg med på saken om framtidas eldreomsorg, saken legges ut i morgen.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts