Skip to main content
annonser
Næringsliv
Boligfeltet Heggen 4, Dronefoto Løype anleggsdrift AS
Boligfeltet Heggen 4, Dronefoto Løype anleggsdrift AS
Olav Iverslien
Redaktør

Det har skjedd store forandringer sør i Follebu siste året ved klargjøring av nytt boligfelt i Heggen, etappe 4. Vi fikk bli med prosjektleder Arne Letrud fra Gausdal kommune på en befaring på et nesten ferdig opparbeidet felt her i solhellinga opp for Follebu. Det er et imponerende arbeid med terreng og landskap som er utført her siste året. Ansvarlig for opparbeidelse og infrastrukturen er Løype Anleggsdrift AS, de har gjort en veldig god jobb her sier Letrud. Vegen mot toppen av feltet slynger seg i slake svinger oppover, og her oppe ligger nok de beste utsikttomtene med god solgang og utsyn både sørover mot Fåberg/Lillehammer og nordover Gausdalsbygda. Det ligger ganske tjukk skodde nede i dalbotnen i dag, men her oppe skinner sola.arne

Arne Letrud, Gausdal Kommune i høstsol øverst i nye Heggenfeltet

 

Det blir til sammen 15 rene eneboligtomter, 14 enebolig/tomannsbolig og 4 rene tomannsboliger forteller Letrud. I tillegg til det er det 6 områder regulert for det som kalles konsentrert småhusbebyggelse med flermannsboliger, rekkehus eller lav blokkhusbebyggelse. Fullt utbygd og utnyttet er det snakk om opp mot 140 boenheter i dette feltet.

Det er lagt 1700 meter med vann/ avløpsledning her og bygd 900 meter med veg samt gjort overvannsikring med plastring av bekkeløp på 700 meter, samt bygd fordrøynings-magasin og annet forteller Letrud.

Omfattende flomsikring

Det er tatt høyde for en omfattende sikring for overvann ved flomsituasjoner ved at bekken helt nord på feltet er gravd ut, fylt med stein og plasteret samt at det er bygd terskler nedover i bekkeløpet. Dette har vært svært omfattende og tar høyde for ekstremvær slik det er fokus på nå om dagen sier Letrud. Den største fordelene av dette arbeidet er det nok bebyggelsen nedstrøms for feltet på begge sider av Fylkesveg 255 mener Letrud. Arbeidene er i henhold til overvannsplan som tidligere er utarbeidet for Follebu Sør. Nå er ting klargjort her i utløpsområdene. Det er dessuten tatt hensyn til fordrøyning /oppsamling av overflatevann på de ulike tomteområdene og det bygges to mulige oppsamlingsbasseng nederst i feltet som skal kunne ta unna ekstreme vannmengder. Disse områdene blir ved vanlig vær og klima istandgjort til friområde / lekeplasser men kan i tilfelle ekstremvær fungere som oppsamlingsbasseng for unormal nedbør eller flomsituasjoner. Av andre tiltak er det bygd en turveg langs hele bekken på nordsida slik at det fra alle tomtene er kort veg til en gangvei som gir tilgang til terrenget ovenfor feltet. Vi tror dette vil bli et attraktivt boligområde og håper på god interesse for tomtene sier Letrud.

bekk

Bekkeløp som skal tåle ekstremvær

Oppmåling og salg

Nå måles tomtene opp og siste finpuss med utkjøring av overskuddsmasse og oppgradering av veganlegget skjer de nærmeste dagene. Det er kommet opp vegbelysning i hele feltet og det er snart klart for utlegging av tomtene for salg. Ved interesse fra flere for samme tomt skal det brukes loddtrekning. Men her som ellers er det førtstemann til mølla som vil gjelde. Prisen for en eneboligtomt er satt til 450.000 det skulle absolutt være konkurransedyktig. Med ny veg til Lillehammer er det bare 10-12 minutter til Jørstadmoen /Hovemoen så avstanden skulle ikke avskrekke noen selv om de arbeider i Lillehammer. Vi får håpe det slår til og riktig mange følger oppfordringen: Kom til Gausdal!

torbj

Maskinfører Torbjørn Rønningen, Løype Anleggsdrift AS, har mange timer i gravemaskina i Heggenfeltet siste halvår

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts