Skip to main content
annonser
Næringsliv
Skal garden Holen bestå som eget bruk eller legges til et annet?
Skal garden Holen bestå som eget bruk eller legges til et annet?
Olav Iverslien
Redaktør

Brukeren av Alme har inngått kjøpekontrakt på garden Holen ved Bruvang i Østre Gausdal og søker nå konsesjon på salget. Gjennom et ni siders, til dels selvmotsigende saksframlegg, tilrås at slik konsesjons gis og at det ses bort bra boplikt på ervervet eiendom.

Saksbehandler er Geir Halvor Vedum, i kommunedirektørens navn.  Det argumenteres med at helhetlig ressursforvaltning skal gå foran konsesjonslovens krav om boplikt, eller å opprettholde garden som egen driftsenhet. Dyrkamarka på Holen består av ca. 170 dekar dyrka mark, lettvint jord som også kan brukes til korndyrking. Brukeren på Alme leier 31 av disse, resten disponerer andre leietakere.  Holen har i tillegg 75 dekar innmarksbeite og ca. 1500 dekar skog samt seter på Gammeldalen/Skei.

Vi snakker om en gard av betydelig størrelse som egen driftsenhet i Gausdals-målestokk. Det framføres at siden de to gardene har så ulikt ressursgrunnlag (Alme 63 dekar) så vil ikke en sammenslåing virke særlig strukturdrivende. Politikerne bør smake litt på den formuleringen.

Driftsbygningen på Holen er ikke av egnet standard for videre bruk , husvære anses som bra for en av bygningene. Så kan vi gå videre i argument-rekka  i saksframlegget der det  diskuteres hva som er mest «ganglig for samfunnet» om Holen i framtida skal bestå som et selvstendig bruk eller bli tilleggsjord til et mindre?

Det sies at kommunedirektøren mener det er viktig å sikre en variert bruksstruktur og at en ikke skal legge til rette for oppkjøp. Men det konkluderes med at i forhold til bosettingshensynet så vil det være likegyldig om ny eier bor på den ene eller andre garden.  Det sies riktignok i en bisetning at om en mener at begge gardene skal bestå som egne enheter og bebos av eier må søknaden avslås.

Det er likevel ikke konklusjonen som politikerne i Planutvalget får framlagt. Der anbefales at eieren på Alme får konsesjon på Holen, gardene kan slås sammen og en ser bort fra boplikten. Det er anført at dette er slik praksis har vært i lignende saker i Gausdal.

Det siste er riktig. For et par år siden var det en lignende sak i Øvre Svatsum. Etter det har også kommunen kun administrativt godkjent at en kjøper fikk innvilget deling av konsesjonspliktig eiendom etter at politikerne hadde vedtatt strengeste reaksjon på konsesjonsnekt; krav om å selge eiendommen videre.

På denne måten er Gausdal en «foregangskommune» på å underkjenne konsesjonslovens intensjon og hensikter. Dette frontes av gode medlemmer av Senterpartiet i Planutvalget og i en kommune som en vel må si er Senterpartistyrt?

Det er henvist i saken til at kommune har frihet til å utforme sin egen politikk innenfor rammene av konsesjonslov og nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.

Den praksis Gausdal legger seg på synes å være av den mest liberale som kan tolkes innenfor et lovverk med helt andre føringer? Det politikerne bør ta en prinsippdiskusjon på er om dette er ønsket politikk og det er slik det skal være i framtida i Gausdal?  Ordet bruksrasjonalisering er brukt før, med så fritt fram for å slå sammen eiendommer og omgå lovfestet boplikt minner det mer om bruks- rasering.

Men er dette standarden så kan det bli fart på salg av jord og skog i Gausdal. Her kan selger reklamere med at tolkingen av konsesjonsloven er helt opp til kjøper og selger. Alt blir godkjent.

Eieren av Alme har ikke gjort noe galt. Han har inngått en kjøpekontrakt og skal gi 5.9 millioner for Holen. Det er politikerne som bør ta den prinsipielle diskusjonen.

Vi antar saken går igjennom slik den er framlagt.  I forrige sak ble det så vidt drøftet om løsningen kunne danne presedens for andre saker og konkludert med at så ikke var en vesentlig risiko. Selvfølgelig gir slike saker presedens. Med to så klare nedprioriteringer av å opprettholde antall garder som selvstendige bruk kan alt skje i framtida i Gausdals-landbruket. Saken behandles førstkommende fredag i Planutvalget, med eller uten en prinsipiell diskusjon?

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts