Skip to main content
annonser
Næringsliv
Kjetil Kjendseth med eksempler fra egen utprøving av solstrøm
Kjetil Kjendseth med eksempler fra egen utprøving av solstrøm
Olav Iverslien
Redaktør

Det var stortingsrepresentant Kjetil Kjendseth (V) , nå leder av Energi- og miljøkomiteen etter utvidelse av regjeringsplattformen, som innledet på møtet. Temaet var framtidas energibonde og hvordan landbruket kunne bistå i å redusere utslipp av klimagasser. Han minnet om at jordbruksorganisasjonene tidligere i år hadde inngått en ambisiøs klima-avtale der næringen hadde påtatt seg å redusere utslipp av CO2 med 5.mill tonn CO2 ekvivalenter fram til 2030. Dette er faktisk mer enn jordbrukssektorens totale utslipp pr. nå. Mye av avtalen går ut på å dokumentere de gode tiltak som landbruket allerede gjør. Som alle har hørt er dyrene den største synderen med sin metan-rap, riktignok en mere flyktig komponent (kortere levetid i atmosfæren) enn CO2 men den har fått mye fokus. Men Kjendseth ville ikke begynne med kua. Han la vekt på energieffektive løsninger som passet bra i landbruket slik som økt bruk av bioenergi til oppvarming, solstrøm fra store tak på driftsbygninger, biogass der husdyrgjødsla omdannes til drivstoff og forbedrede gjødselstoffer og muligheter for produksjon av biokull som i tillegg til direkte carbonbinding også hadde positiv effekt på jordstruktur og vekstforhold.

Når det gjelder biogassanlegg er det kun 100 slike i Norge, de fleste i forbindelse med avfallsselskaper der matavfall er brukt som reaktormasse, eksempelvis på GLØR her. Det er også forholdsvis liten utbredelse av solstrøm i landbruket, men dette kommer for fullt nå. Når det gjelder solstrømmen så ble det en god del fokus på slike solcelle-paneler eller solfangere som oppvarmer vann i tillegg. Slike anlegg kan nyttes til direkte oppvarming eller oppvarming av forbruksvann ved magasinering og/eller i kombinasjon med bio-fyringsanlegg. Svakheten med solstrøm slik det er nå er at det er forholdsvis dårlige avtaler på salg av overskudds-strøm og lite utviklet teknologi for lagring i batterier. Men dette utvikles det for fullt på nå.

Når det gjelder biogass er det under prosjektering et anlegg på Frya for Midt Gudbrandsdal der det er tenkt å bruke husdyrgjødsel som reaktormasse. Det er anleggskostnader i hundre millioners klassen og foreløpig ikke realisert. Men teknologien er kjent og fungere også på gardsnivå med tilpassede anlegg. I større anlegg leverer bonden husdyrgjødsel etter avtale og får tilbake en biorest som både er ugrasfri etter varmebehandlingen, har deklarert gjødselverdi på og er tyntflytende og godt egnet for presisjonsspreding på jordet. Dette med presisjonsjordbruk ble også vektlagt av Kjendseth i forhold til sprøyting av ulike slag, og gjødsling med kunstgjødsel eller husdyrgjødsel. GPS teknologien er fullt utviklet og det kjør etter og presisjon både for gjødsling, innhøsting og skurtresking allerede nå i bruk.

Representanter fra Nordiske Industriovner på Stange deltok også på møtet og presenterte løsninger for kombinasjon mellom flisfyring, solceller og vindmøller i liten målestokk. I følge dem en ideell kombinasjon da strømmen fra vindturbinene tok over for sola energi på vinterstid.

Mulighetene er mange og det finnes også gode støtteformer til investeringer både fra Innovasjon Norge og Enova. Bøndene er villige til å ta i bruk ny teknologi og mange så ut til å være interessert i temaet og prøve nye løsninger.

Solstrøm i praksis

sol

Montering av stort solcelleanlegg på Helleberg i Olstad

På garden Helleberg i Olstad , hos Kari og Ole Petter Helleberg installeres i disse dager et stort solcelleanlegg. Hele det sørvendte låvetaket/fjøstaket dekkes med paneler. Det monteres 318 paneler på hver 1x1.65 meter. Hvert panel produsere ved ideelle forhold 310 kwh slik at anlegget skal kunne levere 100 kwh. Vi besøkte garden og snakket med montørene fra Socellespesialisten som er underentreprenør for Eidsiva Energi. De var snart ferdige med den store jobben som var et av de største anlegg de hadde montert i år. Hvert panel veier ca 20 kg så i løpet av de to ukene de hadde vært der er 6 tonn fraktet opp på takene og festet. Montørene hadde ikke betenkeligheter med snøen da snø reiser fint av på panelene særlig der takvinkelen er brattere enn standard 22 grader. De monterer alt ferdig og sammenkoblet fram til en inverter som omdanner solstrømmen til 220 volts nettspenning. Det blir interessant å høre gardbrukernes erfaringer når dette anlegge settes i drift. Gausdølene venter ikke lenge på å ta i bruk nye muligheter innen teknikk og energiformer.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts