Skip to main content
annonser
Næringsliv
John Slåen vier at brudd kan oppstå på ledningsnettet
John Slåen vier at brudd kan oppstå på ledningsnettet
Olav Iverslien
Redaktør

Vi tar en prat med ansvarlig for vann og avløp John H. Slåen på driftsstasjonen i Gausdal kommune og gratulerer med gode tall. Jo det var hyggelig medgir han og det skyldes at Gausdal kommune hele tida har investert på denne sektoren, hatt gode planer og har et velfungerende system for overvåkning.

Driftsoppfølging av vann og avløp er databasert og kan avleses på stasjonære Pc-er inne på driftsstasjonen eller på nettbrett i driftsoperatørenes biler. Vi har såkalte sonemålere på alle vannledningssløyfer av et visst omfang mi alt 95 målere. Dette er helt avgjørende for å oppdage lekkasjer tidlig. Der avles nattforbruket som skal være ned mot null hver morgen. Ved forandringer gir det oss signal om mulig lekkasje og vi kan sette i verk tiltak raskt. Det består av at vi ofte graver oss ned på ledning og monterer stoppekran eller stenger av deler av nettet i tilgjengelige kummer for å snevre inn området og lokalisere skaden. Vi kan også benytte oss av gassmålinger for å påvise lekkasjer på bakkenivå. Alle nye ledninger trykkprøves før de tas i bruk. Men for å hindre overforbruk er det viktigste er å få lokalisert brudd eller lekkasje raskt og så få reparert dette. Og skader skjer og lekkasjer oppstår. Det kan være etter påvirkning fra grunnen eller som rene tretthetsbrudd på for eksempel gamle anboringer på hovedledning.

Bra vannkvalitet og ganske nytt ledningsnett

Ledningsnettet i Gausdal er av forholdsvis nyere dato. De eldste ledningsgatene er i de første anlagte boligfeltene som Steinshagen, Holshagen og i Forset. I alle nyere utbyggingsområder er det lagt rør av plast/PWC og med gode dimensjoner. Gjennomsittsalder for ledningsnettet i Gausdal er ca 19 år. Ledningsnettet i Gausdal er ca. 450 kilometer i total lengde og det består av 40 pumpestasjoner et antall høydebasseng og 2 store vannverk/ vannbehandlingsanlegg på Skei og i Forset. Så å si alt avløpsvann sendes nå for rensing på Lillehammer.

Hovedvannverket i Gausdal er nå Forset som forsyner Forset og Østre Gausdal opp til Bygdahuset samt deler av Follebu. Skei vannverk forsyner Skei Svingvoll og ned til Bygdahuset. I krisetilfelle kan en forsyne Skei fra bygda.

va 2

Hovedvannforsyningen i Gausdal skjer f ra Forset vannverk som har grunnvannsbrønner i løsmasser

Vannkvaliteten er god og vann uten kloring er alt som leveres fra vannverket i Forset. På Skei vannverk foretas svak kloring som et ledd i tekniske krav om hygiene-barrierer. Så er det 4 mindre vannverk i Espedal, Benna, Olstad og Bødal samt den tidligere vannkilden ved Segalstad bru som reservevannforsyning sammen med vannverket i Svingvold.

Forbruket øker

Men forbruket går opp, har vi nok drikkevann i framtida? Det er revisjon av hovedplan for vann nå svarer Slåen. Det bygges nytt høydebasseng på Sør Skei denne våren, og vi utreder økt tilgang på råvannskilder til vannverket i Forset. Er forsyning til alle nye hyttene et problem lurer vi på? Jeg vil ikke si et problem, men en utfordring vi må ta på alvor og tenke flere tiår framover, sier Slåen. Med dagens utbyggingstakt på opp mot 100 nye hytter hvert år så krever dette tilgang på mere vann. Vi ser også på nye muligheter for forsyning til vannverket på Skei. Nå pågår utskifting av ledningsnett for både vann og avløp i Skeislia fra Svingvoll til Holoa. Ganske snart kommer anbudspapirer ut utskifting og opp-dimensjonering for strekningen Nørstevold – Svingvold. Siste strekningen opp til Skei ( Holoa - Slåsetervegen) er planlagt utbygd i 2021. Vi har sanert alle rør med asbest og det som er igjen av betongrør skiftes ut fortløpende, Det finnes nok fortsatt noe jernrør på private stikkledninger inn til boliger, men hovednettet for både vann og avløp begynner etter hvert å få en god teknisk standard her i Gausdal, sier Slåen. Det tas ukentlige prøver av vannkvaliteten gjennom et fastsatt prøveprogram fra Mattilsynet og jeg føler at driftsoperatørene er «på hugget» hele tida for å fange opp driftsavvik.

Det totale vannforbruket på ett år i Gausdal er på ca. 500 000 kubikkmeter pr. år. Det gir et dagsforbruk på ca. 1350 kubikk, eller ca. 45 tankbiler med henger ( a 30 kubikk) daglig. Med 13 % lekkasje som Gausdal «vant» kommunesammenligningen på utgjør det ca. 65.000 kubikk pr. år.

Ser en på store utfartsuker til hytteområdene på Skei viser tall nå fra jula at Skei Vannverk alene leverte over 1200 kubikk på den største forbruksdagen. På Skei er det nå to høydebasseng ( Skei og Veslesetra ) på til sammen 900 kubikkmeter, Med det nye høydebassenget på Sør skei øker kapasiteten med 630 kubikk.

Det sies at vann er vårt viktigste næringsmiddel. Med den kvaliteten som levers på drikkevann i Gausdal kan vi slå fast at det er Ingen grunn til å kjøpe flaskevann til vanlig drikke her i bygda!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts