Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

  Vi er et digitalisert samfunn. Sakspapirer og kommunikasjon for politisk arbeid foregår via ipad og torsdag tas dette et skritt videre. Programvaren som brukes heter Teams og er allerede flittig i bruk for å avholde møter med flere deltagere både i offentlig og privat virksomhet. Nå debuterer kommunepolitikerne og det kan bli spennende å følge. For det skal også sendes via web-Tv som vanlige kommunestyremøter har vært overført på siste årene. Så følg med på dataskjermen fra kl 1800 torsdag.

Det er to saker til behandling dette møtet. En stor viktig sak som formannskapet hadde til behandling nå i mars om omstilling og nedtak i kommunen. Mange kommentarer og endringer i Formannskapet, ikke minst rundt det forhold at Tjenestekomiteen måtte få anledning til å behandle skikkelig og uavhengig alle tiltak rundt eventuell reduksjon av sjukehjemsplasser, innunder planområde 12. Formannskapet ba også om mere informasjon rundt kjøkkendrift, kantinevirksomhet ved institusjonene og matombringing samt dagsenterdrift ( Forset)og aktivitetssenter (Follebu). Dette er vel en av de viktigste saker dette året så det er verdt å følge med på det som debatteres.

Neste sak er om hvordan politiske møter skal avholdes så lenge strenge smitteverntiltak grunnet corona-epidemien gjelder. Alle hovedutvalg har løsninger for slike fjernmøter som holdes nå torsdag. Rådene ( ungdom. eldre , funskjonshemmede) har ikke eget datautstyr. Her kan det bli snakk om skriftlig behandling av sakene. Kommunestyret skal avgjøre dette og også ta stilling til om det skal opprettes et nytt utvalg midlertidig med færre medlemmer enn i kommunestyret for å ivareta behandling og vedtak i saker så lenge fysiske møter skal unngås.

Beredskap

Ordfører Anette Musdalslien kan bekrefte at alt arbeid om dagen stort sett dreier seg om informasjon og planlegging for beredskap. Foreløpig er drifta i kommunen på et ganske normalt nivå men både Fylkesmannen og andre sentrale myndigheter gir sterke føringer for hva det må rigges til for i nær famtid Vi informrerer fortløpende via kommunens hjemmeside og det er opprettet flere nye støttetiltak som, støttetelefon for barn og unge, Frivilligsentralens som lenger ikke kan bruke besøksvenn-tjenesten er nå telefonvenner og flere kan henvende seg dit for å få noen å parte med. Det er mange som blir mere isolert enn før slik situasjonen er nå sier ordføreren og vi skjønner at mange er bekymra. Fra mandag rigges det en generell kontakttelefonlinje åpen for alle som har spørsmål eller bekymringer telefonnummeret er 61 10 49 80 , åpen hverdager fra 10-14 torsdag kveld 19-21

. Situasjonen vi er oppe i viser stor grad av godt samarbeid mellom kommuner og alle offentlige etater. Alle har ett hovedfokus og alle håper vel at vi planlegger for mer enn det blir bruk for sier Musdalslien. Men det er en stor grad av usikkerhet om hvordan dette utvikler seg og det gjelder på alle nivåer for ikke å si over hele verden.

Ordføreren er også klar over at en del ikke er tilknyttet internett og får den informasjonen som legges ut der kontinuerlig. Vi arbeider med et innbyggerbrev som skal nå alle og at det kan komme ut før påske sier hun.

Kommunalsjef Harald Landheim jobber med å koordinere helseberedskapen og rigge til nye tilbud i denne sektoren. Det jobbes på alle nivåer og med utstrakt samarbeid på tvers av fagnivåene med dette hele tida nå forteller han. Sykehusene jobber med å styrke intensivkapasiteten . Det betyr at pasienter kan bli utskrevet før og kommunen må forberede seg på å håndtere økt antall pasienter også uten koronasmitte. Det skal løses ved at den intermediære avdelingen på Lillehammer Helsehus utvides fra 12 til 20 plasser. Tiltenkt ikke smittede / ordinære pasienter.

For koronapasienter har Fylkesmannen anmodet om regionale løsninger som for denne helseregionen ( Nord Fron, Sør Fron, Ringebu , Øyer, Lillehammer og Gausdal) betyr at vi må være klare til å ta i mot opp til 50 ekstra pasienter samtidig. Det skal løses ved at et eget bygg på Lillehammer Helsehus ( tidligere dagsenter) settes i drift med inntil 26 plasser. Hovedtanken er at alvorlig syke av korona i stor grad skal behandles i sjukehus, men ved et stort antall samtidig kan det være behov for flere plasser for etterbehandling og mindre alvorlige tilfelle. Tallet på slike plasser oppskaleres i tråd med de prognoser som endrer seg nærmest fra dag til dag nå. Vi er i gang med å se på utvidelsesmuligheter.

Vi gjør vårt ytterste for å få oversikt over personell og utstyr. Internt i kommunen har vi gjort kartlegging for ekstra personell som kan brukes der det er mest behov. Det kan være ansatte i andre stilinger som har helsefaglig bakgrunn og kan trå til etter opplæring. Eksternt har vi også bedt helsepersonell om å registre seg slik at vi kan klarere ut personell som reserve.

Usikkerheten er verst sier Landheim, endringer kan skje så fort, men han føler at dette tas på største alvor i alle ledd i helsevesenet nå om dagen og samarbeid over både nivåer og kommunegrenser har kun ett fokus- å være forberedt. Alle håper tiltakene som virker nå skal bremse smittespredningen, men vi er forberedt på at behovet kan øke fort og skal være best mulig forberedt på det vi ikke håper skal skje sier han.

Når det gjelder påskeberedskapen så følger det ordinære planer. Uten hyttefolk og lite skiturister skulle det teoretisk tilsi redusert belastning på helsetjenestene, men denne økte beredskapen kan da rettes inn mot å håndtere smittesituasjonen gjennom påska. Tilbudet i institusjon og hjemmetjeneste vurderes fortløpende og ressurser settes inn der det er mest behov.

Landheim vil også presisere at pasienter med behov for vanlig helsehjelp må ta kontakt med fastlege på telefon og gjøre timeavtaler også i denne unntakssituasjonen. På legesenteret ved Segalstad bru er det vakt og eget mottak for pasienter med luftveisinfeksjoner som er adskilt fra de andre legekontorene så det skal være trygt å kontakte lege nå som før.

Som vi ser skjer det mye. Det blir en underlig vår. Ordføreren anmodet i sitt ukesbrev at folk kunne skru av nyhetene litt. Vi er så enige der for nå om dagen er nyhetsstrømmen rundt epidemien så overveldende at en kanskje ikke har godt av det? Men du kan nå lese Gausdøl’n da. Vi skal ikke skrive hverken om Italia eller New York framover. Og så får du følge med på www.gausdal.kommune.no

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts