Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Anette Borgemoen og Pål Høigård bor på garden Sør Bø i Bødal og fikk erfare hva dette betyr når de skulle bygge på sauefjøset i fjor sommer. På kartene fra NVE var eiendommen merket med aktsomhetssone grunnet fare for både snøskred og jord-løsmasser/ flomskred. Det stoppet godkjenningen av byggesaksbehandlingen for fjøsbyggingen og medførte både en stressfaktor og betydelige kostnader for å komme videre. Som en ser på bildet er det tett vegetasjon ovenfor der tilbygget til driftsbygningen er. Kommunen hadde ingen hjelp å tilby for å få utredet dette nærmere, de henviste bare til Plan- og bygningsloven og krav om nærmere utredning.

Å få tak i ekspertise for å gjøre denne skredvurderingen uten ytterligere forsinkelse av oppstart bygging var ikke lett. Etter mye strev og flere henvendelser tok firmaet Skred As på Kongsberg/Ål jobben og leverte den nødvendige rapporten. De var imidlertid ikke på befaring på stedet. Rapporten hadde en pris på 29.000 + mva. En kostand Høigård synes var en både stor og meningsløs ekstrakostnad for utbyggingen.

I Bondebladet har det vært reportasjer om utbyggere i landbruket som er pålagt ekstrakostnad på 50-60.000 for denne vurderingen. En bruker oppgav byggeplanene av denne grunn.

Så kan en spørre om ikke kommunene slipper litt for billig unna dette nye kravet som er pålagt gjennom aktsomhetskartene fra NVE? Det er ganske stor enighet om at kartene er for «grovmasket» og i stor grad kun basert på datamodeller etter inntegnede høydekoter.

Lom kommune har gjort noe

Ved teknisk etat i Lom kan Sander Sælthun fortelle at de i 2018 engasjerte firmaet SGC Geofare i Sunnfjord for å foreta en vurdering i aktuelle bebygde områder i hele kommunen. De søkte Fylkesmannen om skjønnsmidler til arbeidet og fikk utarbeidet en rapport med beskjeden innsats av egne midler fra kommunen. I Lom konsentrerte de seg om aktsomhetsområder for snøskred da en gjennomgang viste at ¾ av all bebyggelse var berørt at aktsomhetskrav for denne ras-typen. På landsbasis oppgir NVE sjøl at nærmere 400 000 husstander er berørt av de nye aktsomhetskartene for skred. De geologiske undersøkelsene i Lom viste at svært mange områder kunne frikjennes opp til fareklasse 2. Det omfatter all boligbebyggelse, fritidsboliger og landbruk. Det som står igjen da er de områdene som er avmerket for steinsprang og jordmasser, men dette berører adskillig færre områder enn snøras-klassifiseringen

Sælthun forteller at NVE også i egen regi på enkeltområder i Nord-Gudbrandsdalen har foretatt en utvidet Faresone-kartlegging. Men det omfatter ikke hele arealer i en kommune. Sælthun bekrefter at dette har forenklet byggesøknadsbehandlingen for svært mange søkere og er blitt veldig godt mottatt av innbyggerne i kommunen. Den opprinnelige kartleggingen viste seg å være alt for grovmasket og store områder kunne frikjennes for snøskredfare.

De reviderer nå arealplanen og har som målsetting å innarbeide de nye dataene i den.

Lokal erfaring

Jack Lau på Lillehammer har lang erfaring med geotekniske vurderinger og rapporter. Han er nå godt opp i pensjonsalder, men sier han får svært mange henvendelser fra fortvilte byggesøkere her i Sør- Gudbrandsdal. Han bekrefter også at aktsomhetskartene er alt for grovmasket og svært mange områder blir frikjent med en befaring og vurdering på stedet. For steinsprang står det spesifikt på kartene at det ikke er foretatt befaring eller detaljvurderinger. På tross av det er ofte de aktsomhetssonene som er mest pålitelige etter hans vurdering. På kartene for snøskred og flomras/jordmasser er det ikke anmerket at detaljert vurdering ikke har skjedd, men han sier det er åpenbart at så ikke er tilfelle. Det er for eksempel ikke vurdert eksisterende vegetasjon over de avmerkede områdene. Lau kjenner ikke til arbeidet i Lom, men er ikke fremmed for at en mer detaljert vurdering av områder fra kommunens side hadde vært riktig. Han mener også at NVE snart burde ta inn over seg den store båndleggingen av områder som disse ganske nye kartene har påført alle dalbygder i landet. All denne enkeltvurderingen av tomter mener han også legger unødvendig beslag på geoteknisk kompetanse og påfører utbygger store kostnader.

Her i Gausdal er arealplanen under revisjon nå. Et fornuftig innspill fra politikerne må være å se på hva aktsomhetskartene i realiteten båndlegger av områder og gjøre som Lom og andre kommuner ( bl.a Valle i Setesdal)- foreta egne utredninger for større områder. Dette må være vel anvendte penger som det offentlige bør bære. De får igjen dette i enklere saksbehandling og mere utbygging og så det blir ikke uforsvarlige utgifter for den enkelte utbygger. Det er å håpe at dette kan komme som innspill nå når planen er ute til høring. Problematikken er vel kjent i byggesaksavdelingen og smertelig erfart for de som har byggesøkt og fått beskjed om at de ligger i et slikt aktsomhetsområde.

Tilbake til Sør Bø. Fjøset er ferdig og tatt i bruk. Jeg oppfatter kostandene med rapporten som en helt unødvendig utgift som jeg svært gjerne skulle sluppet , sier Pål Høigård til Gausdøl’n.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts