Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

Mange har feiret påska her i Gausdal og spesielt i hytteområdene på Skei, Vestfjellet og oppover i Vestre til Espedalen. Det har vært stor og kjærkommen trafikk på alle handelspunkter.

 På Skeikampen var det påskesalgs-messe onsdag i påskeuka (bildet)der driveren på Segalstad Seter Gry Lopez hadde invitert husflidsfolk, matprodusenter og andre som ville delta med ulike salgsboder og stands. Det var stor trafikk og forhåpentlig også godt salg av ulike påskeartikler. Nytt av året var Suppeleverandøren Suppelure fra Øyer som solgte to ulike ferdig supper og diverse kjøttvarer fra Øyerfjellet.

skei 2

Suppelure selger supper

I Espedalen var det også påskemarked onsdagen og her var det og samlet mye folk. Dagen er blitt en møteplass for fastboende, utflyttede og hyttefolk i dalen som samles på den tidligere butikken ved Eggen. Her var det stort kakelotteri fra Saniteten, mulighet for å kjøpe suppe og fjell-øl fra Ruten Fjellstue. Honningsalg og ferske bakervarer fra Strand Fjellstue og selvfølgelig rikelig med kaffe og vafler. Et uhøytidelig påskeskirenn for de unge var det også på jordet nedenfor butikken.

Påsken er årsmøtetid for de ulike hyttevelforeninger for da er flest medlemmer samlet. Den største forsamlingen i så måte er nok på Påskemøtet på Skei langfredag der Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger Skei-Austlid (SU)fyller kongresshallen på hotell Skeikampen. SU er overbygning for 21 hyttevelforeninger og organiserer ca. 1100 hytteeiendommer på Skei.

Tradisjonen tro hadde ordfører Hans O. Høistad innledningen.  Han snakket om organiseringen av et råd for fritidsboligeiere som hadde strandet litt grunnet tolking av bostedsadresse hjemlet i ny kommunelov. Men han lovet å fortsette med arbeidet for å få til et fast møtepunkt med en viktig gruppe deltidsinnbyggere. Så sa han litt om utbygningsavtaler som nå ikke lenger tolkes så rigid i forhold til tidspunkt for gjennomføring, men at en ser på når det er praktisk og gjennomføre de forskjellige tiltak i forhold til utbygningstakten. Ordføreren var så vidt innom gjerdeproblematikken  og de ulike bestemmelser i forskjellige reguleringsplaner. Det kom innspill fra salen på at en løsning kunne være å se mer på  å få til inngjerding av hele områder enn gjerder rundt enkelthytter. Ordfører understreket at strømgjerder ikke var tillatt og at Mattilsynet ser på dette i forhold til dyrevelferds-bestemmelser. Så fortalte han om at kommunen nå bygger nytt høydebasseng på Sør Skei for ytterligere å forbedre sikkerheten for nok og godt drikkevann/forbruksvann. Dag Høiholt- Vågsnes fra Næringsenheten snakket om ladepunkter for el-bil som nå mest sannsynlig kommer på plass i løpet av året, arbeid med løsning for å komme til fjells uten bruk av privatbil, dekning for Dab-radio, RiksTV og fibernettutbygging.

 

Ordfører orienterte på Påskemøtet Skei

Neste post på programmet var Kristian Nordlunde med situasjonsrapport fra ny Skistadion. Nå i mars startet arbeidet med infrastruktur inn til nytt utbyggingsområde for hytter i Kjoslia. Det åpnet for tilførselsveg inn til parkering og stadionområde og det føres nå fram vann/avløp og strøm dit.  Ny bru over Skeiselva blir ferdig støpt like over påske. Det arbeidet som vil bli prioritert framover er skiskytterarena, skileikområde, parkering og stadionbygg. Nordlunde hadde fortsatt flere spørsmålstegn ved endelig ferdigstillelse av hele anlegget. Det beror på finansiering og likviditet i prosjektet. Hans visjon fortsatt er at NM på Ski skal kunne arrangeres på Skistadion på Skei. Alle løyper er nå godkjent og sertifisert av det internasjonale skiforbundet. Løypene blir også preparert i vintersesongen og tilgjengeligheten skal bli bedre og bedre etter hvert som veg/parkering kommer i orden.

kristian

Kristian Nordlunde orienterte om Skistadion

Einar Einstad representerte Skeikampen Pluss. Selskapet som drifter og vedlikeholder løypenett og stier på Skei og sørger for utbedringer og tilrettelegging for dette. De får i grove trekk sine 3  millioner i driftsbudsjett fra hytteeiere, bedrifter via serviceavgift og kommunelat tilskudd på ca. 1 mill fra hver. Han var glad for at ny flerårig avtale var tegnet med Thom-gruppen for å kompensere for bortfall ved at hotell nå ombygges til selveierleiligheter. Han kunne opplyse at bare løypekjøringa på Skei vinterstid var en utgift på 1.7 mill + mva. Særlig striks var Einstad, som driver hytteservice på Skei, når det gjaldt gjerding. Hold dere unna strømgjerder for dere kan ikke å bruke dem var hans klare beskjed. Det var like ille om det var med eller uten strøm på disse båndene. Med strøm trenger daglig tilsyn og uten strøm er farlig for mindre dyr var hans beskjed.

Einar

Einar Einstad Skeikampen Pluss advarte mot strømgjerder

Etter disse innleggene kom SU-leder Jens N Engelstad på talerstolen og snakket om arbeidet i styret i året som gikk. Han var som eneste taler innom Eiendomsskatten og da på det prinsipielle grunnlaget. SU sammen med Norges Hytteforbund har gjennom flere års statistikk påpekt at den prosentvise andel taksten på eiendommen har i forhold til salgspriser på eiendommer de samme årene har vært skjevfordelt.  Boligene har ved salg i snitt for årene 2008-2017 hatt en takst på 43 % av salgssummen mens fritidsboliger som er solgt har hatt en takst på en takst 54% av salgssummen.

 

jens

Jens N Engelstad leder i Samarbeidsutvalget

Denne skjevheten har de flere ganger påpekt og ved ny taksering for 2018 tok de direkte kontakt og fikk et langt møte med eiendomskattetakstnemnda og la fram dette. Så kunne Engelstad vise at for år 2018, var takstene  for boliger i Segalstad bru/Follebu og fritidsboliger på Skeikampen/Austlid ( sone 1) tilnærmet like på 55 %. Dette hadde ikke skjedd uten vår innsats og grundige dokumentasjon sa han og høstet applaus i salen for det.  Engelstad var ikke fornøyd med hvordan dettet hadde blitt kommunisert i kommunen.

Det det ellers lite spørsmål i salen om selve størrelsen på eiendomsskatten etter at kommunen for 2018 bruker 6.1 promille i skattesats . Trøsten for alle vil være at det er lovfestet i Stortinget at i 2020 skal makssatsen ned fra nå 7 promille til 5 promille. Det vil merkes både for hytteeiere og huseiere i kommunen.

Men det var en disiplinert gjeng som møtte opp og møtet gikk uten store uoverensstemmelser. Antall hytter i Gausdal passerer nå snart 3.000 og halvparten av dem er på Skei. Dette er en stor og viktig innbygger-gruppe som legger igjen mye penger både til offentlig og private virksomheter her i Gausdal.

For å belyse verdien av dette hadde Ola Idar Løkken fra Skeikampen Eiendom en orientering i siste kommunestyremøte. Skeikampen Eiendom er organisert som et Samvirkeforetak, SA og består av 30 grunneiere som har tegnet samarbeidsavtale med 7 hyttefirma. Det er Jøra Bygg, Østlaft, Boligpartner, Tinde, Blåne, Hedda og Leve Hytter. Selskapet ble stifte i 2014 etter et ganske magert  salgsmarked for tomter. Det gjøres felles markedsføring i ulike medier og målsettingen er økt tomtesalg. Det betales inn både fra grunneiere som selger tomt og fra hytteleverandør som får oppføre hytte på tomter tilhørende selskapet. Midlene de får inn brukes for det meste til markedsføring på nett og i sosiale medier og samarbeidet har gitt resultater. De tre siste årene har det blitt solgt mellom 50 og 60 tomter hvert år. 2017 er beste året med 68 solgte tomter. Hittil i år ser det også veldig bra ut med 29 tomter solgt alt.

Løkken dvelte ved forskjellige utbyggingsløsninger enten å selge hele arealet og rettighetene eller å utvikle områdene i egen regi. Han mente modellen som Skeikampen Eiendom arbeider etter var en god modell som gjorde at grunneierne tok større ansvar for utvikling av destinasjonen, men samtidig manet han til enda tettere samarbeid mellom næringsliv, kommune og grunneiere framover. En felles strategi for hvordan Skeikampen skal utvikles i framtida og en samordnet forståelse av hvordan en skaper videre vekst, hvor nye tomter skal utvikles, hvem som skal bygge ut osv. Han etterlyste et felles mål for hvordan Skeikampen skal være i 2035.

oi lokken

Ola Idar Løkken er leder i Skeikampen Eiendom SA

Så la han fram tall som delvis er tatt fra en markedsundersøkelse som Næringstorget og Samarbeidsutvalget utførte for en del år siden. Tallene viser at aktiviteten rundt hyttebygging genererer store verdier i Gausdal kommune.  Hytteeierne står for nesten halvparten av inntektene fra Eiendomsskatten i kommunen. De betaler ca. 22 millioner i kommunale avgifter årlig, har et forbruk til varer og tjenester i kommunen for mellom 150-170 millioner årlig og dette forbruket står for ca- 30 % av omsetningen fra detaljvarehandelen i Gausdal.

Det trengs utvilsomt et sterkt samarbeid omkring dette i framtida, men aktørene sjøl har også en betydelig ryddejobb å gjøre. Det er et svært uoversiktlig organisasjonskart som berører virksomhetene på Skeikampen. Vi nevner Thon Skeikampen, Skeikampen Marked, Skeikampen Pluss, Skeikampen Eiendom, Samarbeidsutvalget og Visit Skeikampen som eksempler. Det er vanskelig å få oversikt over hvem som gjør hva og om noe blir gjort av felles betydning.

Nå i slutten av uka samles hytteleverandører og tomtetilbydere på den store Hyttemessa på Hellerud. Her møter Skeikampen store, tunge og profesjonelle aktører som de skal kjempe om kundes gunst med. Vi kan nevne Hemsedal, Geilo. Valdreskommunene, Trysil. Sjusjøen, Kvitfjell og Hafjell. Dette er en liga med stor konkurranse og Skeikampen bør antagelig stå fram enda mere samlet på slike arrangementer i framtida.

Vel overstått påske! Gjestene som har vært her har en stor betydning for Gausdal både innen offentlig virksomhet og næringslivet generelt vi får håpe de har hatt en uforglemmelig påske og at flere kommer hit i nye høytider.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts