Hjem   >   Nyheter   >   Sentrum Segalstad bru i ny drakt

Dette kan bli ny parkeringsplass for de ansatte på Kommunehuset

Sentrum Segalstad bru i ny drakt

I morgen skal Planutvalget behandle første utkast av områderegulering for sentrumsområdene rundt Segalstad bru. Det er et langvarig arbeid som nå legges fram og hvis planen blir vedtatt legges den ut på en seks ukers høring. Etter det skal høringsuttalelsene bearbeides og det er nok ganske vanlig at en såpass omfattende plan må ut på en ny høringsrunde etter de innspill som kommer. Det betyr nye uker og måneder og i beste fall kan en ikke regne med at denne planen er ferdig og godkjent før ved årsskiftet eller tidlig i 2018. Arbeidet startet i 2013 med blant annet folkemøter og framlegging av fire arkitektkontorers planer for Segalstad bru 2030.  Det er ikke så mye av de vyene som disse forslagene hadde en finner igjen i planutkastet. Utkastet viser  i allefall at ting tar tid i kommuneplanprosesser.

Bolig, næring og trafikk

For å skjønne planutkastet er det viktig å ha klart for seg vegsystemet på Segalstad bru.

I retning sør- nord går Gausdalsvegen som blir til Østringsvegen , Fargerivegen (inn ved Kiwi), Sagvegen ( til saga) og Baklivegen øverst mot Vestre. I retningen Øst – Vest er det Vestringsvegen hovedåra lengst nord, Møllevegn (bak kommunehuset) Furlundvegen lenger mot sagtomta og Slettmoen lengst sør ovenfor Sagvegen. Så har vi Kanadavegn som nå stuper ned i krysset ved brya.

Vi kan begynne med Kanadavegen, den er planlagt stengt for trafikk og ned på skrå over Segalstadjordet ned mot Frydenlund ( innkjøringen til gartneriet). Møllevegn ( bak kommunehuset) er  foreslått til et gatetun for myke trafikanter.  Kommunens besøksparkering ( foran tdiligere banklokale) flyttes til baksiden av kommunehuset, og på framsida er det da foreslått et torgområde der også kollektivknutepunkt utvides og forbedres.

Ved at besøksparkering foreslås bak kommunehuset, der ansattes parkering er i dag ( bak Rema) foreslås en ny ansattparkering på et område mellom miljøstasjonen og sagtomta, med innkjøring fra Baklivegen. Hvis dette blir realisert får de ansatte en liten spasertur til og fra jobb. Det er foreslått å etablere en ny vegforbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen og Fargerivegen er drøftet å åpnes for gjennomkjøring til Steinsmoen, for å avlaste krysset mot Vestringsvegen ( ut fra butikkene) for tungtransport.  Som vi ser mye snakk om veger og trafikk i denne planen. En  mere  permanent forbindelseslinje mellom kommunehuset og Gausdal Arena/skolen ( Fargerivegen-Sagvegen)er også framme i planforslaget. Det samme er ny forbindelse med gangbru over til forretningsområde ved Nørstegård.

Bolig og Næring

Det er lite ledig areal til flere boliger sentralt ved Segalstad bru. Videre utbygging må gå på bekostning av dyrka mark. Planen peker på større volum/utnyttelsesgrad på nye boliger og mere konsentrert bebyggelse. Elevstrand pekes på som boligområde, det samme  eneboligtomta i Fargerivegen.  Nåværende ansattparkeringen ( som er foreslått til besøksparkering) nevnes som kombinert formål bolig/ næring .

Av næringsarealer er det foreslått å legge om elveløpet slik at Q-meieriet kan få bedre plass. Det er fortsatt ledig ca. 60 dekar i Steinsmoen som er regulert til næringsformål. Nye områder det pekes på er full utnyttelse på Bjørndalsvollen og evt. nye områder ved Steinsgruva( Baklivegen).

Turstier/veger

Det foreslås å etablere tursti langs Gausa fra Fjerdum til sentrum og en ny turvegforbindelse mellom Gausa og Balkivegen , samt sørover langs elva til foreslått ny gangbru over mot Nørstegård.

Dette var noen smakebiter av planforslaget som er ganske omfattende dokument. Kortversjonen er på hele 30 sider. Det er en viktig plan som nå skal behandles. Det berører mange av bygdas innbyggere og målsettingen fastlagt for planprogrammet var og er å få til et mer aktivt handelssentrum  med stor vekt på trivsel, miljø og sikkerhet for de som ferdes her. Samtidig legge til rette for nye boliger og næringsvirksomhet i et begrenset sentrumsareal. Planområdet er på over 3000 dekar, men sentrumskjerne er ganske liten i en sirkel rundt kommunehuset. Et litt spenstig tiltak som er nevnt er å flytte Driftsstasjonen som nå huser kontorer , garasje for brannbiler og lager og utbytte bedre det store arealet som den tomta legger beslag på.

Mange bør følge med på dette planarbeidet som vil har stor betydning for hvordan bygdesentrumet blir utformet for de neste 15-20 årene.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin